Ple de la CMAIB de dia 20 de desembre de 2023

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el «Projecte d’Agrupació fotovoltaica Goleta i Xalana, polígon 2, parcel·la 363”, al TM Santanyí. (Exp. 130A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de canvi d’ús d’escoleta a centre docent, polígon 13, parcel·la 214, barri Can Frigoles (TM Santa Eulària des Riu) (Exp. 108a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació Puntual de les NN.SS per a la delimitació SG-viari en sòl rústic per connexió de Jornets amb camí de Son Tomasset, TM Costitx (190e/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/Dali 6, solar 204-B, Es Pas de Vallgornera, Terme Municipal de Llucmajor, promogut per IFSES ONLINE S.L. (Exp. 111a-2023)

Ple de la CMAIB de dia 29 de Novembre de 2023

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte constructiu de la renovació de les infraestructures d’aprofitament de l’aqüífer de sa Marineta, TM de Llubí (exp. 83A/2023)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte canvi d’ús per agroturisme, polígon 2, parcel·la 4, TM Artà (119A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte de mercadet artesanal «Las Dalias», accessos i aparcaments, al polígon 4, parcel·les 40, 41 i 144. TM de Santa Eulària des Riu (Exp. 163A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte explotació i restauració de la pedrera Carrossa (379), TM Artà (181A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte d’explotació minera Cas Cirerol, núm. 49, pol. 31, parc. 516 i 519, TM Felanitx (60A/2021)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el "Projecte cria i engreix de llenguado al pol. 4, parc .245 i 270, TM Sant Josep de sa Talaia (123A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el "Modificació Substancial Autorització Ambiental Integrada de l’àrea gestió des Milà construcció planta digestió anaeròbia, TM Maó (115A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d'ampliació de celler, polígon 7 parcel·les 96 i 100 del TM de Sencelles (Exp. 68a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual (MP) número 1/2023 de les normes subsidiàries (NNSS) consistent en la ubicació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments per a la dotació d’un sistema integral de sanejament i depuració del nucli urbà de s’Estaca, TM de Valldemossa (Exp. 82e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de canvi d’ús d’escoleta a centre docent, polígon 13, parcel·la 214, barri Can Frigoles (TM Santa Eulària des Riu) (Exp. 108a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació Puntual de les NN.SS per a la delimitació SG-viari en sòl rústic per connexió de Jornets amb camí de Son Tomasset, TM Costitx (190e/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte «Planta de compostatge agrícola de bioresidus d’hotel» al T.M. Petra (Mallorca) (Exp. 79a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de instal·lació gestora de residus no perillosos al c/ Gerrers, 70 (TM de Marratxí) (Exp. 102a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de reforma i ampliació de la deixalleria d’Alcúdia (Exp. 169a/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’Informe Ambiental Estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) de Sant Jordi de Ses Salines (TM de Sant Josep de Sa Talaia).(Exp. 4e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció i de Reforma Interior de Sant Agustí des Vedrà (TM de Sant Josep de Sa Talaia. (Exp. 15e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) de Sant Francesc (TM de Sant Josep de Sa Talaia). (Exp. 19e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) de Sa Revista (TM de Sant Josep de Sa Talaia).(23e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric (PEPCH) de Sant Josep de Sa Talaia (TM de San Josep de Sa Talaia). (Exp. 17e/2023)

Ple de la CMAIB de dia 26 d'Octubre de 2023 

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte instal·lació elèctrica línia subterrània a 132kV doble circuit de la Subestació Eivissa a la Subestació Bossa, TM Eivissa (Exp. 49A/2023)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte adequació de les cases de canet per a hotel rural, TM Esporles (exp. 95A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte bàsic referent a la zona de les bateries de Favàritx, al TM Maó, Menorca (exp. 25A/2023)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte rehabilitació i abandó definitiu de labors de la Pedrera Son Terrassa núm. 490, TM Felanitx (exp. 69A/2022)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte Parc Solar fotovoltaic «Son Serra» i emmagatzematge amb bateries d’ió liti, T.M. Palma (Exp. 59A/2023)

PDF Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte instal·lació en baixa tensió al polígon 1, parcel·la 18, TM de Fornalutx (Exp. 105A /2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el projecte de construcció d’una rotonda a la carretera ME-9, PK2+150, intersecció al encreuament d’accés a Coves Noves, Arenal d’en Castell, NA Macaret i Addaia, TM Es Mercadal, promogut per la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Menorca. Exp. 18A/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla de millora de la qualitat de l'aire per al contaminant ozó a les Illes Balears. Pla d’Ozó.Exp. 22e/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla especial PE 2 Vicari Far de complementació de serveis. TM Artà. Exp. 176e/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del Bé d’Interès Cultural de Ses Salines de Formentera. Exp. 133e/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació PUNTUAL 32 de les Normes subsidiàries de planejament TM de Sant Llorenç des Cardassar relativa a la creació de sistema viari per a generar el vial cívic fins via verda. Exp. 27e/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial 4 i 5 de les Normes Subsidiàries d’Artà. Dotació de clavegueram a Betlem i Sant Pere. Exp. 191e/2022 

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció dels Closos de Can Gaià . TM Felanitx. Exp. 73e/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de centre de valorització i transferència de residus situat a la parcel·la A-9, amb referència cadastral 7408102DD8770N0001UU del Polígon Industrial del TM de Llucmajor. Exp. 173a-22 i 64a/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de bodega ubicada en la parcel·la 7, polígon 6, del t.m. d’Artà, promogut per Es Racó d’Artà S.L. Exp. 37a/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització de la UE 15-01 i EL1a/15-02 Son Matet (TM Palma) (106a-2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a Porroig, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (8a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a l’illa de l’Aire, terme municipal de Sant Lluís (Exp. 10A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a es Caló, terme municipal d’Artà (11a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a Cala d’Hort, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (13a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització UE 01J. Mar i Terra. Es Jonquet (TM Palma)(Exp. 7a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’Urbanització de la UE 2.06 de can Domingo a sa Cabaneta, en el T.M. de Marratxí, promogut per Junta de Compensació can Domingo de sa Cabaneta (Exp. 65a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’Estació de Tractament d’Aigua Potable, al TM Estellencs, Mallorca (Exp. 155a-2021)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual núm. 33 per a l’ampliació del sistema d’equipaments de les instal·lacions de depuració d’una part de la parcel·la 640 del polígon 2 del TM de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)(Exp. 53e-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior de Son Dameto referida al canvi de qualificació de terrenys ubicats al carrer Pasqual Ribot i al carrer Dragonera (TM de Palma)(Exp. 29e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’estacionament temporal a l’entrada des Migjorn, polígon 5, parcel·la 114 (TM des Migjorn Gran)(77a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’ampliació d’agroturisme existent i restitució de la realitat física alterada d’edificacions annexes, polígon 3, parcel·la 307 (TM de Sant Llorenç des Cardassar)(Exp. 32a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de Reforma d’edificacions per a bodega, polígon 2, parcel·la 5, al TM Binissalem, Mallorca (Exp. 87a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual (MP) de les normes subsidiàries (NNSS) de planejament per a la implantació d’un sistema general viari d’accés a l’equipament docent de Can Peu Blanc, TM de sa Pobla (Exp 88e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’urbanització del polígon de serveis i tecnològic del Pla Parcial del Sector 1 del PGOU, TM Inca, promogut per JUNTA DE COMPENSACIÓ Sector 1 PGOU Inca (46a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de deixalleria al polígon 3, parcel·la 817 de Lloret de Vistalegre ( Exp. 58A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte per a la reparació del camí de sa Foradada, terme municipal de Deià (Exp. 126a/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització UA-12 del Polígon 1-15A, Manacor (Exp. 42A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre la pròrroga de l’explotació minera Ses Arenetes III núm. 483 al polígon 7, parcel·la 23 del TM de Ciutadella de Menorca (Exp. 188a/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’urbanització UA-3 (T.M. Ses Salines)(Exp. 57a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al polígon 5, parcel·les 132 i 176 (TM de Vilafranca de Bonany) (Exp.24a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al C/DEGAS 17, solar 239-B, Es Pas de Vallgornera, TM Llucmajor, promogut per Tanja Meier (Exp. 63a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina (TM de Vilafranca de Bonany)(Exp. 1A/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’Agroturisme, polígon 4, parcel·la 328, al TM Alaró, Mallorca (72a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a sa Foradada, terme municipal de Deià (9a-2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte Projecte de parc fotovoltaic Can Cerdó II (TM Santa Maria del Camí)(76a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’instal·lació de temporada en un tram de la costa de la platja de Migjorn T.M. Formentera, promogut per Can Carlitos SLU. (Exp. 91a/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de pròrroga de la vigència de l’informe d’impacte ambiental del projecte de deixalleria municipal d’Artà, polígon 16, parcel·la 242 (exp. 121a/2019)

PDF Resolució de rectificació d’errors de de la resolució de finalització i arxiu l'expedient núm. 51E/2021, relatiu a l’avaluació ambiental estratègica del Pla especial del sistema general de l’Hospital Universitari Son Espases, TM Palma ( Exp. 51E/2021)

PDF Resolució de rectificació d’errors de l'expedient núm. 146A/2021, relatiu al projecte d’instal·lació del parc solar fotovoltaic a Llinàritx Nou-Binissequí Menorca Renovable III, TM Es Mercadal (Exp. 146A/21)

PDF Resolució de rectificació d’errors de la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el sistema general d’infraestructures i equipaments per implantar una activitat de recollida municipal de residus a Portocolom, TM Felanitx (157e/2022)

Ple de la CMAIB de dia 20 de Juny de 2023 

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc fotovoltaic Cugulutx ,TM de Llucmajor. Exp.162a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’Instal·lació d’un pantalà fix en el port esportiu de Santa Eulària des Riu. (TM Santa Eulària des Riu). Exp. 89a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc fotovoltaic «Son Ripollet» polígon 14, parcel·la 2 del TM Palma, Exp. 44A/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reforç del ferm del camí d’Almadrà a l’accés al Refugi dels Tossals Verds, terme municipal d’Alaró. Exp. 121a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’Informe Ambiental Estratègic sobre la Modificació del Pla Parcial Sa Coma – Es Puig Verd, Bunyola, Mallorca. Exp. 160E/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, TM de Vilafranca de Bonany. Exp. 147a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de centre de valorització i transferència de residus, terme municipal de Maó. Exp. 93a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació núm. 95 de les Normes subsidiàries per ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una deixalleria municipal (Punt Verd) .TM Santanyí. Exp. 174e/2022 

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’urbanització de la UA-06PO de les NS de Sant Joan de Labritja. Exp. 120a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 96 de les Normes subsidiàries per ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una deixalleria municipal (Punt Verd) a Cala d’Or. TM Santanyí. Exp. 175e/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’Hotel Rural a Can Joan Petit o Can Joan d’en Parades, polígon 18 parcel·la 198 de Sant Miquel de Balansat. TM Sant Joan de Labritja. Exp. 138a/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’actuacions de control integral contra els principals organismes nocius que afecten les masses forestals, Illes Balears 2023-2027. Exp. 14A/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les NS de Sineu per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una activitat de recollida municipal de residus (Exp. 28e/2023)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Intel·ligent (PMUSI) del TM de Calvià, Exp. 171e/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte per a l’execució de les obres de repavimentació asfàltica del camí del Castell d’Alaró, TM d’Alaró. Exp. 185a/2022)

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Nova delimitació i ordenació de sengles sistemes generals d’infraestructures i equipaments per implantació de recollida municipal de residus, punts verds .TM de Pollença. Exp. 132e/2022

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la delimitació i ordenació d’un nou sistema general en sòl rústic destinat a deixalleria municipal per a la zona costanera, TM de Sant Llorenç des Cardassar. Exp. 30e/2023

PDF Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual 5 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Artà per a l’establiment de nous paràmetres edificatoris per a equipaments comunitaris de titularitat pública ubicats en zones d’edificació aïllada. Exp. 3e/2023