Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

NORMATIVA

PDF RD 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, d’IPPC

PDF RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’IPPC

PDF Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídc d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears


PDF Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE). («BOE» 171, de 19-7-2006.)