PROCEDIMENTS EN LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL I AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

 1. Tràmits a seguir en el marc del procediment d'avaluació ambiental establerts a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
  • Projectes:
   • Procediment d'avaluació ambiental simplificada de projectes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF DIAGRAMA DE FLUXE 1
   • Procediment d'avaluació ambiental ordinària de projectes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF DIAGRAMA DE FLUXE 2
  • Plans i programes:
   • Procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de plans i programes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF DIAGRAMA DE FLUXE 3
   • Procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària de plans i programes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF DIAGRAMA DE FLUXE 4
 2. Tràmits a seguir en el marc del procediment d'autorització ambiental integrada d'instal·lacions industrials establertes a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
 3. Tràmits a seguir en el marc del procediment d'avaluació ambiental establerts a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
  • Procediment de tramitació de projectes no subjectes a avaluació d'impacte ambiental segons els Annexos I i II de la Llei 11/2006 (informe ambiental). PDF DIAGRAMA DE FLUXE 8