Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

MEMÒRIES ANUALS


D’acord amb el Pla d’inspecció de les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada de les Iles Balears 2017-2022 (BOIB núm 53 del 4 de maig de 2017), el seguiment i l’avaluació del present pla i dels programes que el desenvolupen es plasmarà a una memòria anual, per tal d’avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental i l’eficàcia de les inspecciones realitzades durant el període corresponent a cadascun dels programes anuals d’inspecció.

PDF MEMÒRIA ANUAL DEL PROGRAMA D’INSPECCIÓ AMBIENTAL 2021