Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

PROCEDIMENTS EN LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL I AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

1.- Tràmits a seguir en el marc del procediment d'avaluació ambiental establerts a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.


a) Projectes:
• Procediment d'avaluació ambiental simplificada de projectes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental.PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 1
• Procediment d'avaluació ambiental ordinària de projectes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 2


b) Plans i programes:
• Procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de plans i programes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 3
• Procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària de plans i programes per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental. PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 4


2.- Tràmits a seguir en el marc del procediment d'autorització ambiental integrada d'instal·lacions industrials establertes al RD 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i RD 815/2013, de 18 d'octubre d'Emissionsindustrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i control integrats de la contaminació PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 5
• Procediment de modificació substancial d'autorització ambiental integrada. PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 6
• Procediment de modificació no substancial d'autorització ambiental integrada. PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 7


3.- Tràmits a seguir en el marc del procediment d'avaluació ambiental establerts a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
• Procediment de tramitació de projectes no subjectes a avaluació d'impacte ambiental segons els Annexos I i II de la Llei 11/2006 (informe ambiental).PDF PDF DIAGRAMA DE FLUXE 8