Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

143E/2023 Modificació Declaració Ambiental Estratègica de la revisió del PGOU de Pama (Exp. 72E/2020)

PDF Sol·licitud modificació

PDF BOIB 22/04/23