190e/2022 MP de les NNSS delimitació SG-viari en sòl rústic per connexió de Jornets amb camí de Son Tomasset T.M. Costitx

PDF Document ambiental

PDF Memoria i Planols 1

PDF Memoria i Planols 2