Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

TAXES

El pagament de les taxes per als tràmits relacionats amb les Autoritzacions Ambientals Integrades es pot mitjançant el model 046 a través del següent enllaç:

http://www.atib.es/TA/PreviaTA.aspx

Seleccionar Model 046 – Taxes, preus públics i sancions, altres ingressos.

A la següent pàgina s’ha de seleccionar al Llistat d’organismes la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i posteriorment, de les taxes que apareixen a la següent pàgina ,corresponents a aquest organisme, s’ ha de seleccionar el següent:

– Taxes de la comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears - Taxa per la realització d’informes d’avaluació de l’impacte ambiental – Autoritzacions ambientals integrades