INTRODUCCIÓ
Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre tramitació d'avaluacions ambientals integrades de 4 de novembre de 2015 (BOIB núm. 172 de 21 de novembre de 2015).
Plans, programes i projectes subjectes a avaluació ambiental.

Els plans, programes i projectes subjectes a avaluació ambiental seran els prevists en els annexos de la llei estatal 21/2013 i autonòmica 11/2006, que s'aplicaran sistemàticament en els següents termes:Els plans o programes subjectes a Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària són els de l'Article 6.1 de la Llei 21/2013 i l'Annex III de la Llei 11/2006.
Els plans o programes subjectes a Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada són els de l'Article 6.2 de la Llei 21/2013. Això, no obstant, s'entendran vigents les previsions dels apartats 4 i 5 del grup I de l'Annex III de la Llei 11/2006.
Els projectes subjectes al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària són els establerts a l'Article 7.1 i Annex I de la Llei Estatal 21/2013 i l'Annex I de la Llei Autonòmica 11/2006.
Els projectes subjectes al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada són els prevists en l'Article 7.2 i Annex II de la Llei Estatal 21/2013 i a l'Annex II de la Llei Autonòmica 11/2006.
D'acord amb la definició dels plans i programes continguda a la Llei 21/2013 (Art. 5.2 b), s'haurà d'estar a la veritable naturalesa jurídica dels plans o programes en el sentit de tractar-se d'un conjunt d'estratègies, directrius i propostes destinades a satisfer les necessitats socials, no executables directament, sinó a través del seu desenvolupament per medi d'un o varis projectes. En particular, no es consideren plans o programes subjectes a avaluació ambiental estratègica, entre d'altres, i sense caràcter exhaustiu, els plans tècnics de caça, els plans de gestió de purins, els plans dasocràtics i els plans de recuperació i/o conservació d'espècies, per quant la seva veritable naturalesa és el de projectes i no plans o programes.
Criteris per determinar si un pla, programa o projecte s'ha de subjectar a avaluació ambiental ordinària o simplificada.

Els criteris per determinar si un projecte de l'Annex II de la Llei 21/2013 i/o de l'Annex II de la LLei Autonòmica s'ha de sotmetre a Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària són els establerts a l'Annex III de la LLei 21/2013.
Els criteris que tendrà en compte l'òrgan ambiental al seu informe ambiental estratègic a que es refereix l'Article 31 de la Llei 21/2013 per determinar si un pla o programa s'ha de subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinaria seran els de l'Annex V de la Llei Estatal.
Aquells projectes que, no estant inclosos als Annexos de la Llei 11/2006 ni de la Llei 21/2013, s'han de sotmetre a Avaluació d'Impacte Ambiental ja que així ho determina un PORN, PRUG o pla de gestió de ZEC (Natura 2000), s'ha d'entendre que el procediment que hauran de seguir és el d'Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada, d'acord amb l'establert a l'Article 45 i següents de la Llei 21/2013.
Es realitzen els següents aclariments dels projectes que s'han d'entendre inclosos en alguns apartats dels Annexos I i II de la Llei 11/2006:Annex I - Grup 11 (Altres projectes):L'apartat m) relatiu a l'ampliació o extensió d'un projecte previst en l'Annex I, quan la modificació o extensió compleixi per si mateixa els possibles llindars que s'estableixen en l'Annex, s'ha d'interpretar en el sentit que les actuacions que s'han de subjectar a avaluació d'impacte ambiental són només les que són objecte d'ampliació o extensió i no el projecte ja autoritzat, sempre que aquest s'hagués subjectat a avaluació d'impacte ambiental, fos anteriora l'aplicació efectiva del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'impacte ambiental.
Annex II - Grup 2 (Energia):L'apartat a) relatiu a línies de transport d'energia elèctrica, es refereix a línies de distribució, atès que no hi ha línies de transport inferiors a 15 kV.
L'apartat b) relatiu a instal·lacions fotovoltaiques, no inclou les instal·lacions fotovoltaiques situades a les teulades d'edificis en sòl urbà i industrial.
Procediments aplicables a les avaluacions ambientals iniciades després de l'entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacions ambientals.

La Llei Estatal21/2013 s'aplicarà a tots els plans, programes i projectes a adoptar, aprovar o autoritzar per l'Administració de la CAIB, els Consells Insulars o els ens locals de les Illes Balears, que s'hagin iniciat després de la seva entrada en vigor a les Illes Balears, el 12 de desembre de 2014.
S'entendrà iniciada l'Avaluació Ambiental Estratègica o l'Avaluació d'Impacte Ambiental abans de l'entrada en vigor de la Llei 21/2013 en relació a la Llei 11/2006, d'acord amb el previst als Articles 18, 29, 33 i 45 de la Lei Estatal 21/2013, en els següents termes:En els plans i programes: Quan el promotor hagi presentat la sol·licitud d'inici de l'Avaluació Ambiental Estratègica davant l'òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial i la documentació ambiental estratègica (Articles 18.1 i 29.1).
En els projectes: Quan l'òrgan ambiental hagi rebut l'expedient complet d'Avaluació d'Impacte Ambiental en el procediment ordinari (Article 33.1) o quan el promotor presenti davant l'òrgan substantiu la sol·licitud d'inici amb la documentació exigida per la legislació sectorial i el document ambiental a que es refereix l'Article 45 de la Llei 21/2013 en el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada.
En els casos en què el promotor sigui l'òrgan substantiu, s'entendrà iniciat el procediment quan l'òrgan competent hagi dictat acord que aprovi els documents als quals fan referència els apartats anteriors.
Els procediments d'Avaluació Ambiental iniciats després de l'entrada en vigor de la Llei 21/2013 es regiran pels Articles d'aquesta Llei, llevat dels Articles no bàsics, en els termes següents:Els procediments aplicables i la documentació que cal sol·licitar al promotor seran els prevists als Articles 17 al 48 de la Llei 21/2013, havent-se de satisfer les taxes aplicables d'acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la CAIB.
Els terminis establerts a la Llei 21/2013 s'aplicaran als procediments que s'iniciïn amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
Plans, programes i projectes que puguin afectar de forma apreciable directa o indirectament a espais protegits Xarxa Natura 2000.

A/ Actuacions prèvies.


El pronunciament en primera instància sobre les afeccions a la Xarxa Natura 2000 dels plans, programes i projectes que no estiguin inclosos específicament entre els procediments d'avaluació ambiental, serà competència de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat (DGENB).
La DGENB elaborarà un informe tècnic que es pronunciarà sobre els següents aspectes:Si el pla, programa o projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o si és necessari per aquesta gestió, en els termes de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
En els casos que estiguin promoguts per qualsevol direcció general o entitat de dret públic depenent de la Conselleria de Medi Ambient, l'informe determinarà si tenen com a objecte el manteniment dels processos ecològics i dels sistemes vitals bàsics, així com la preservació de la biodiversitat i del paisatge.
Si l'informe tècnic conclou que es donen els supòsits anteriors, no caldrà ulterior anàlisi. En aquests casos, la DGENB trametrà l'informe als òrgans administratius competents per aprovar o autoritzar els esmentats plans i projectes.

En cas contrari, l'informe avaluarà i es pronunciarà sobre l'apartat següent.

Si el pla, programa o projecte es preveu o que pugui afectar apreciablement o no als espais de la Xarxa Natura 2000.
L'informe conclourà amb una proposta motivada al subcomité de Xarxa Natura 2000, que actuarà les competències del comité tècnic al que es refereix el tercer paràgraf de l'Article 39.1 de la LECO, que és el competent per dictaminar si el pla o projecte no afecta de forma apreciable o suposa una millora de la situació actual del lloc de la Xarxa Natura 2000.

Si no s'adverteixen circumstàncies especials, i en base a l'experiència acumulada en el servei de Planificació de la DGENB i als acords del Subcomitè de Xarxa Natura 2000 i del Ple de la CMAIB, s'entendrà que les actuacions referides en l'Annex d'aquesta circular no tenen afectes apreciables sobre els objectius de conservació de la Xarxa Natura 2000.

Si el referit subcomitè conclou que no hi ha afecció significativa, la DGENB emetrà la certificació de no afecció apreciable a la Xarxa Natura 2000. En cas contrari, si el subcomitè entén que es pot produir una afecció apreciable, s'aplicarà l'apartat següent.

Si el pla, programa o projecte es preveu que pugui afectar apreciablement als espais de la Xarxa Natura 2000, la DGENB ho declararà en una resolució en la qual instarà al promotor a presentar davant l'òrgan substantiu els documentsescaients d'acord amb la Llei 21/2013 per tal d'iniciar el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada o avaluació ambiental estratègica simplificada, que inclourà l'estudi d'avaluació de les repercussions al que fa referència l'Article 39.2 de la LECO. En aquest cas, la tramitació passarà a ser la de l'apartat següent.
B/ Plans, programes i projectes subjectes als procediments d'avaluació ambiental.

En aquells plans, programes o projectes que estiguinsotmesos a algun dels procediments establerts a la Llei 21/2013, inclosos els derivats de l'apartat anterior, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sol·licitarà a la DGENB l'elaboració l'informe tècnic i jurídic de Xarxa Natura 2000, el qual s'incorporarà a la proposta d'Avaluació d'Impacte Ambiental o Avaluació Ambiental Estratègica. En aquest cas, aquests informes hauran de valorar el projecte i l'estudi de repercussions inclòs dintre de la documentació ambiental indicant si és favorable o desfavorable i incorporant els condicionants que cregui oportuns.

En aquests casos, d'acord amb l'Article 39.3 de la LECO, a més d'informe tècnic i l'informe jurídic de Xarxa Natura, l'expedient s'elevarà a un comitè tècnic, el qual serà el subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental o el d'avaluacions ambientals estratègiques, segons correspongui.