SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

Per a les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada, les sol·licituds de tramitació ambiental, en funció del tràmit a realitzar, s’ hauran de presentar en el format i forma que especifica la normativa vigent davant l’òrgan designat per la comunitat autònoma: Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

NOVA AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

(art. 12 a 22 del RDL 1/2016, art. 6 a 12 del RD 815/2016 i els art. 6 a 10 de la Llei 9/2022)

 • Projecte bàsic (amb el contingut de l’art. 12 de la Llei 1/2016 i l’art. 6 de la Llei 9/2022 i art. 8 RD 815/2013)
 • Informe urbanístic de l’ajuntament (art. 15 de la Llei 1/2016 i art. 7 del RD 815/2013)
 • Si s’escau, la documentació exigida per la legislació d’aigües i de costes per a l’autorització d’abocaments a les aigües continentals o des de terra fins al mar.
 • La determinació de les dades que, a judici del sol·licitant, tinguin confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents.
 • Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits que estableix la legislació aplicable, inclosa, si s’escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries que siguin exigibles, entre d’altres, per la Llei 26/2007, de 23 d’octubre.
 • Informe base del sòl
 • Resum no tècnic
 • Documentació acreditativa de les obres que s’han de fer
 • Documentació necessària relativa a instal·lacions i mesures correctores sota la perspectiva de projecte d’activitats
 • Si s’ escau, memòria resum del projecte a l’efecte que preveu la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental i el Dl 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambientalde les Illes Balears.
 • Justificant del pagament dels tributs corresponents, si s’escau.

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL

(art. 10 de la Llei 1/2016, els art. 14 a 15 del RD 815/2013 i l’art. 11 de la Llei 9/2022)

 • Memòria justificativa de la classificació de la modificació (segons criteris de l’art. 10.4 de la Llei 1/2016, l’art. 14 del RD 815/2013 i art. 11 de la Llei 9/2022)
 • Projecte bàsic (amb el contingut de l’art. 15 del RD 815/2013, l’art. 11 de la Llei 9/2022)
 • Documentació exigida per la legislació d’aigües si s’escau.
 • Documentació que contengui les dades que permetin comparar el funcionament i les emissions de la instal·lació amb els nivells d’emissió associats a les millors tècniques disponibles descrits a les conclusions sobre les MTD.
 • La determinació de les dades que, a judici del sol·licitant, tinguin confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents.
 • Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits que estableix la legislació aplicable, inclosa, si s’escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries que siguin exigibles.
 • Documentació acreditativa de les obres que s’han de fer
 • Documentació necessària relativa a instal·lacions i mesures correctores sota la perspectiva de projecte d’activitat.
 • Si s’ escau, memòria resum del projecte a l’efecte que preveu la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental i el Dl 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambientalde les Illes Balears.
 • Justificant del pagament dels tributs corresponents, si s’escau.

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL

(art. 10 de la Llei 1/2016, els art. 14 del RD 815/2013 i l’art. 13 a 16 de la Llei 9/2022)

 • Memòria justificativa de la classificació de la modificació (segons criteris de l’art. 10.4 de la Llei 1/2016 i art. 14 del RD 815/2013 i art. 13 de la Llei 9/2022)
 • Documentació acreditativa de l’objecte de la modificació no substancial, que ha d’incloure la relació d’obres que s’han d’executar amb la valoració econòmica i els plànols justificatius, si s’escau
 • La determinació de les dades que, a judici del sol·licitant, tinguin confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents.
 • Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits que estableix la legislació aplicable, inclosa, si s’escau, la referida a fiances o assegurances obligatòries que siguin exigibles.
 • Si s’ escau, memòria resum del projecte a l’efecte que preveu la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental i el Dl 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambientalde les Illes Balears.
 • Justificant del pagament dels tributs corresponents, si s’escau.