GOIB
Archivo General de la Administración

Series Documentales y sus tablas de Valoración

Volver

Tipo tabla Función/Materia Grupo Serie documental Ver documento
Común 01.10 Acció Govern A61 - ESTATUT D'AUTONOMIA T155 CP AL
Común 01.11 Òrgans Col·legiats A46 SD00425 - ACTES CONSELL DE GOVERN (Exp. d’actes del Consell de Govern. Proposta: CP AR)
Común 01.11 Òrgans Col·legiats D25 SD00425 - PUBLICACIONS CONSELL GOVERN (Proposta: Elliminació sèrie. Existeix ja una SD publicacions BOIB) T132 ET 8a AL
Común 01.11 Òrgans Col·legiats D26 SD00425 - CERTIFICATS CONSELL GOVERN (Proposta: Supresió sèrie. Existeix ja una sèrie de Certificats generals) T133 ET 10a AR
Común 01.11 Òrgans Col·legiats D28 (SD00425) - COMUNICATS JUDICIALS CONSELL GOVERN T135 CP AR
Común 01.11 Òrgans Col·legiats SD99000 - Acords del Consell de Govern
Común 01.12 Òrgans Cooperació SD00414 - EXP D'ACTES D'ÒRGAN DE COOPERACIÓ (Proposta: CP AR)
Común 01.13 Òrg col·legiats adm B20 - ACTIVITATS CLASSIFICADES T73 CP
Común 01.13 Òrg col·legiats adm SD00102 - Expedients de composició d’òrgans col·legiats. (Proposta: CP AR/AL)
Común 01.13 Òrg col·legiats adm SD00103 - Sessions d’òrgans col·legiats (Proposta: C AR)
Común 01.13 Òrg col·legiats adm SD00104 - Actes d'òrgans col·legiats administratius (Proposta: CP AR)
Común 01.14 Òrg col·legi estat SD00638 - Actes de la participació en òrgans col·legiats estatals (Proposta: CP AR)
Común 01.16 Processos Electoral B27 SD00428 - ELECCIONS (Exp. d'eleccions. Proposta: CP AR/AL)
Común 01.20 Funció Legislativa A42 SD00340 - ELABORACIÓ I APROBACIÓ PROJECTE LLEI (Exp. d'elaboració i aprovació de projectes de llei. Proposta: CP AL)
Común 01.20 Funció Legislativa D27 SD00079 - Decrets de Presidència (Exp. elaboració i aprovació de decrets. Proposta: CP AL publicació) T 134 CP/EP 8a AL publicació
Común 01.20 Funció Legislativa SD00050 - Instruccions, circulars i ordres de servei (Proposta: CP AL)
Común 01.20 Funció Legislativa SD00053 - Elaboració i aprovació de decrets legislatius
Común 01.20 Funció Legislativa SD00080 - Elaboració i aprovació d’ordres (Proposta: CP AL)
Común 01.20 Funció Legislativa SD00341 - Elaboració i aprovació de decrets llei (Proposta: CP AL)
Común 01.31 Actes Protocol·lari A16 SD99003 - ASSUMPTES GENERALS DEL PRESIDENT
Común 01.31 Actes Protocol·lari A19 SD00422 - ACTES PROTOCOL·LARIS (Expedients d’actes oficials. Proposta: CP AL)
Común 01.31 Actes Protocol·lari A30 SD99004 - AUDIENCIA
Común 01.31 Actes Protocol·lari A36 SD99001 - DELEGACIONS (Delegacions representació en actes oficials)
Común 01.31 Actes Protocol·lari C24 SD99005 - ASSUMPTES GENERALS CONSELLER
Común 01.31 Actes Protocol·lari C25 SD99006 - ASSUMPTES GENERALS DE LA SECRETARIA GENERAL
Común 01.31 Actes Protocol·lari C34 SD99007 - ASSUMPTES GENERALS DIRECTOR GENERAL
Común 01.41 Convenis i Acords C86 SD00010 - CONVENIS COL·LABORACIÓ (Exp. subscripció de convenis i acords amb altres institucions. Proposta: CP AR) T63 EP 8a exp CP conv AR
Común 01.41 Convenis i Acords C87 SD00077 - REGISTRE CONVENIS COL·LABORACIÓ (Registre de convenis i acords. Proposta: CP AR) T64 CP AL/AR
Común 01.42 Coop Interadministr D02 SD00384 - COMPENSACIONS ELECTES ADM LOCAL (Compensació eco. dedicació ... d’un membre electe municipal. Proposta: ET 15a AR) T93 ET 8a
Común 01.42 Coop Interadministr D03 SD00383 - NOMENAMENTS OPOSICION ADM LOCAL (Exp. participació en processos selectius personal d’entitats locals. Proposta: CP/EP 8a AR) T94 ET8 AR
Común 01.50 Particip Parlamenta A17 SD00416 - Iniciatives parlamentàries legislatives i no legislatives (Iniciatives parlamentàries legislatives. Proposta: CP AL) T108 CP/EP 8a AL
Común 01.50 Particip Parlamenta A72 SD00418 - INICIATIVES CONTROL PARLAMENTARI (Expedients d’iniciatives de control parlamentari. Proposta: ET 10a AR/AL) T136 ET10 AL
Común 01.50 Particip Parlamenta A73 SD00417 - Iniciatives parlamentàries (Iniciatives parlamentàries no legislatives. Proposta: CP AL) T108 ET 8a AL
Común 01.50 Particip Parlamenta SD00461 - PREGUNTES PARLAMENTÀRIES (Prosposta: CP AL)
Común 02.10 Planificació Organi A66 - SERVEIS TÈCNICS I INFORMES D' ACTIVITATS
Común 02.10 Planificació Organi SD00023 - Memòria d'activitat (Proposta: CP AL)
Común 02.10 Planificació Organi SD00191 - PLANS GENERALS DE SERVEI (Proposta: CP AL)
Común 02.20. Emissió documents SD00241 - Expedients d’informes interadministratius (Proposta: CP AR)
Común 02.30 Gestió Administrati A34 SD99016 - CORRESPONDÈNCIA T79 CP AR
Común 02.30 Gestió Administrati A57 SD00458 - REGISTRES D'ENTRADA I SORTIDA (Registre d'entrada i sortida de la CAIB. Proposta: CP AR) T78 CP AR
Común 03.20 Gestió Documental SD00026 - Valoració de sèries documentals (Proposta: CP AL)
Común 03.30 Gestió accés inform C42 SD00419 - INCIDÈNCIES INFORMÀTIQUES (Expedients d’habilitació del personal per a ús d’aplicacions. Proposta: Doc Seguretat CAIB AR)
Común 03.50 Gest public oficial B29 SD00060 - BOIB (Exp. per a publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Proposta: CP AR/AL) T97 CP AR
Común 03.60 Comunic publicitat A32 SD00308 - FOTOGRAFIES (Exp. de notes i convocatories de premsa. Proposta: CP/EP AR/AL) T128 CP AR
Común 03.60 Comunic publicitat B17 SD00410 - DOSSIERS PREMSA (Exp. de dossiers de premsa. Proposta: CP AR/AL 8a) T127 CP AL
Común 03.60 Comunic publicitat D24 SD00308 - CONVOCATÒRIES PREMSA (Exp. de notes i convocatòries de premsa. Proposta: CP/EP AR/AL) T126 CP AL
Común 03.60 Comunic publicitat SD01208 - Expedients de publicacions editades pel GOIB
Común 03.70 Estadística SD00151 - Projectes estadístics i estadística (Proposta: CP AR)
Común 04 CON CONTRACTACIÓ E52 - RECURS ESPECIAL CONTROL CONTRACTACIÓ T279 CP AL
Común 04 CON CONTRACTACIÓ E53 - INFORMES MATÈRIA CONTRACTACIÓ T280 CP AL
Común 04 CON CONTRACTACIÓ E54 - SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA T281 CP AR
Común 04 CON CONTRACTACIÓ E55 - ORGANS COL·LEGIATS JUNTA CONSULTIVA T282 CP AR
Común 04.10 Informació Contract C46 SD00075 - CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (Exp. classificació empresarial i manteniment de solvència. Proposta: CP AR) T49 CP AR
Común 04.10 Informació Contract C50 SD00074 - REGISTRE DE CONTRACTISTES (Registre oficial licitadors i empreses classificades del sector públic. Proposta: CP AR) T47 ET10a mostreig AR
Común 04.10 Informació Contract C66 SD00076 - REGISTRE DE CONTRACTES (Registre de contractes. Proposta: CP AR) T48 CP AR
Común 04.20 Contr Sector Públic A21 - EXP CONTRACTACIÓ TAULA 11 CP AR
Común 04.20 Contr Sector Públic A21 SD00015 - CONTRACTES D'OBRES (Prosposta: CP AR)
Común 04.20 Contr Sector Públic A21 SD00016 - EXP CONTRCT CONCESSIÓ OBRES
Común 04.20 Contr Sector Públic B22 - EXP CONTRACTES MENORS T12 CP AR
Común 05 RHU GESTIÓ REC HUMANS E07 - COMISSIÓ DE PERSONAL T243 CP
Común 05 RHU GESTIÓ REC HUMANS E19 - INFORMES DOCENTS I ESTATUTARIS T190 CP AL
Común 05 RHU GESTIÓ REC HUMANS E20 - AUT NOMENAMENTS DOCENTS I ESTAUTARIS CP AR,AL
Común 05.010 Planificació RHU C51 SD00049 - RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA (RTP). (Exp. creació i modificació de Relacions de Llocs de Feina (RLF). Proposta: CP AL)
Común 05.010 Planificació RHU C88 SD00025 - EXPEDIENTS PERSONALS (Expedients de personal) T51 CP AR
Común 05.020 Selecció RHU A02 SD00244 - BORSINS DE PERSONAL (Exp. de borsa de personal. Proposta: EP/CP 115a AR) T69 CP AR
Común 05.020 Selecció RHU A43 SD00193 - FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL (Exp. selecció i provisió llocs de feina funcionaris Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Proposta: ET 15a AR)
Común 05.020 Selecció RHU B73 SD00444 - NOTARIS (Expedients de nomenaments de Registradors i Notaris, Proposta: CP AR)
Común 05.020 Selecció RHU C26 SD00058 - CONTRACTES PERSONAL LABORAL (Exp. contractació personal laboral temporal. Proposta: ET 115a/mostreig AR)T68 CP AR
Común 05.020 Selecció RHU D87 SD00498 - INFORMES CONTRACTES ALTA DIRECCIÓ (Exp. d’informes de contractes d'alta direcció. Proposta: ET 115a CP) T223 CP AL
Común 05.020 Selecció RHU D88 SD00256 - INFORMES CONVOCATÒRIES ALTA DIRECCIÓ (Exp. informes convocatòries personal directiu professional. Proposta: ET 115a AR) T224 CP AL
Común 05.020 Selecció RHU E33 SD00193 - OPOSICIONS I CONCURSOS ADM.LOCAL (Provisió llocs de feina funcionaris Adm. local habilitació nacional. Proposta: ET 115a AR) T260 CP AR
Común 05.020 Selecció RHU SD00946 - Selecció i contractació de personal laboral temporal del sector públic instrumental (Proposta: EP 115a CP mostreig expedients 1 mes/any)
Común 05.030 Provisio llocs fei B30 SD00054 - OPOSICIONS I CONCURSOS ADM.GENERAL (Exp. provisió llocs de feina per sistemes ordinaris, concurs de mèrits específic o de lliure designació. Proposta: ET 115a AR) T14 CP/EP AR
Común 05.040 Situacions adm D12 SD00056 - COMISSIONS SERVEI DE PERSONAL (Expedients de comissions de serveis. Proposta: ET 115a AR) T106 CP AR
Común 05.060 Règim Disciplinari D89 SD00043 - EXP DISCIPLINARIS (Expedients disciplinaris. Proposta: ET 115a AR) T225 CP AR
Común 05.060 Règim Disciplinari D90 SD00055 - EXP INSPECTORS I INVESTIGADORS (Expedients en matèria inspectora i investigadora dels empleats públics. Proposta: CP AR) T226 CP/EP 12a AR
Común 05.070 Promoció professió SD00312 - Avaluació de competències professionals (Proposta: CP AR)
Común 05.080 Gest Drets Deures D05 SD00175 - REGISTRE PARELLES DE FET (Registre de parelles estables. Proposta: CP AR) T99 CP AL
Común 05.080 Gest Drets Deures D10 - CONTROL HORARI DE PERSONAL T104 ET2 AR
Común 05.080 Gest Drets Deures D11 SD00037 - VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES (Exp. de vacances. Proposta: ET 3a AR) T105 ET 3a
Común 05.080 Gest Drets Deures E06 SD00042 - INCOMPATIBILITAT DEL PERSONAL (Exp. de règim de compatibilitat. Proposta: ET 115a AR) T242 CP/EP 5a AR
Común 05.080 Gest Drets Deures E12 - COMISSIONS D'IGUALTAT T248 CP AR/AL
Común 05.080 Gest Drets Deures SD00039 - Autoritzacions de teletreball (Proposta: EP 5a mostreig)
Común 05.090 Prestacions A12 SD00046 - AJUDA PER ACCIÓ SOCIAL (Exp. d’ajudes d’acció social. Proposta: ET 8a AR) T18 ET 8a AR
Común 05.090 Prestacions D97 SD00337 - JUBILACIONS-INCAPACITATS MUFACE (Exp. de jubilació i incapacitat de funcionaris adscrits a MUFACE. Proposta: ET 115a AR) T233 CP AR
Común 05.090 Prestacions SD00501 - Alta i baixa per incapacitat temporal del personal inclòs en el Règim General (Proposta: ET 115 a AR)
Común 05.100 Retribucions A54 SD00041 - NÒMINES (Exp. de retribucions del personal. Proposta: ET 10a AR) T70 CP fins data jubilació AR
Común 05.100 Retribucions D86 - INFORMES COMISSIÓ RETRIBUCIONS T222 CP AL
Común 05.100 Retribucions SD00847 - Gratificacions per serveis extraordinaris, productivitats, vacances no gaudides, nocturnitats (Proposta: ET 10a AR)
Común 05.110 Prev Salut Laboral D93 SD00335 - AVALUACIÓ MÈDICOLABORALS (Exp. d'avaluacions extraordinàries mèdiques laborals. Proposta: CP AR) T228 CP AR
Común 05.110 Prev Salut Laboral D96 SD00061 - MEMÒRIES RISCS LABORALS T232 CP AL
Común 05.110 Prev Salut Laboral D98 SD00339 - AVALUACIÓ RISCS LABORALS (Qüestionaris tècnics de prevenció de riscs. Proposta: ET 15a AR) T234 ET15 AL
Común 05.110 Prev Salut Laboral D99 SD00338 - VIGILÀNCIA DE LA SALUT LABORAL (Expedients de vigilància de la Salut Laboral. Proposta: CP AR) T235 CP AR
Común 05.110 Prev Salut Laboral E01 SD00339 - QÜESTIONARI RISCS LABORALS T236 ET5 AR
Común 05.130 Formació RRHH D01 SD00047 - CURSOS GENERALS EBAP T92 CP AR
Común 05.130 Formació RRHH D18 SD00984 - CURSOS CATALÀ EBAP TAULA 115 CP AR
Común 05.130 Formació RRHH D19 SD00985 - CURSOS SEGURETAT EBAP CP AR
Común 05.130 Formació RRHH D20 SD01313 - CURSOS SALUD EBAP T119 CP AR
Común 05.130 Formació RRHH D21 SD00986 - CURSOS PLA FORMACIÓ FIOP T120 CP AR
Común 05.130 Formació RRHH D95 SD00336 - FORMACIÓ PREVENCIÓ RISCS (Exp. d'execució i seguiment d'activitats de formació en riscs laborals. Proposta: ET10a AR) T230 ET10 AR
Común 05.141 Docent Cent Públic C48 - EXP PERSONAL DOCENT T15 CP
Común 05.142 Docen Cent Concert C75 SD00767 - CENTRES CONCERTATS (EXP PERS PROFESSORAT) T50 CP AR
Común 06 GEP ECONOMIA PRESSUP C61 - DOC COMPTA EXTRAPRESS RESTA DOC T10 CP
Común 06 GEP ECONOMIA PRESSUP C62 - COMPTABILITZACIONS INGRESSOS T21 ET10 AR
Común 06 GEP ECONOMIA PRESSUP C63 - TANCAMENT DIARI INGRESSOS T22 ET10
Común 06 GEP ECONOMIA PRESSUP D13 - RECAPTACIÓ TRIBUTS LOCALS T107 ET20 AR
Común 06 GEP ECONOMIA PRESSUP D22 - INSPECCIÓ TRIBUTS T101 ET8 AR
Común 06.10 Gestió Presupostàri A01 SD00064 - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT (Exp. de modificació de crèdit pressupostari. Proposta: CP AR) T4 CP AR
Común 06.10 Gestió Presupostàri A15 SD00062 - PRESSUPOSTS GENERALS (Exp. de pressuposts generals. Proposta: CP AL/AR)
Común 06.100 Fons europeus SD99002 - Fons estructurals europeus
Común 06.20 Invers immaterial C92 SD00146 - Projectes d'inversió (Proposta: ET 15a AR) T75 ET 5a
Común 06.30 Recapt gest tribut C37 - RECAPTACIÓ DE TRIBUTS (Certificacions de descobert, via executiva incobrts) T100 ET 20a AR
Común 06.30 Recapt gest tribut C41 SD00997 - GESTIÓ DE TRIBUTS (Exp. de declaracions i autoliquidacions de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Proposta: ET 10a AR)T38 ET 20a AR
Común 06.30 Recapt gest tribut C60 SD00101 - DOC COMPTA EXTRAPRESS DEV ING IND (Exp. de devolució d’ingressos indeguts. Proposta: ET 10a +mostreig) T9 CP AR
Común 06.30 Recapt gest tribut C64 SD00067 - COMPTE GENERAL CAIB (Exp. de compte general. Proposta: CP AR/AL) T23 ET 10a
Común 06.30 Recapt gest tribut C65 SD00334 - RENDA (Exp. de declaracions i autoliquidacions tributàries. Proposta: ET 4a AR) T103 ET 8a AR
Común 06.30 Recapt gest tribut D08 SD01027 - RECURSOS TRIBUTARIS T102 ET20 AR
Común 06.40 Gest despeses C56 SD00072 - DOC COMPT PRESSUPUEST FASE OP T6 CP AR
Común 06.40 Gest despeses C57 SD00072 - DOC COMPT FASE AD DESPESES PERSONAL T7 CP AR
Común 06.40 Gest despeses C58 SD00072 - DOC COMPT FASE AD RESTA DESPESES T5 CP AR
Común 06.40 Gest despeses C59 SD00072 - DOC COMPTABLES J (Expedients de pagaments a justificar. Proposta: ET 15a AR) T8 CP AR
Común 06.54 Saneja Canon aigües SD01005 - Declaracions i autoliquidacions del cànon de sanejament d'aigües. (Proposta: ET 10a AR)
Común 06.70 Intervenció Control C93 SD00185 - AUDITORIES DE COMPTES T76 CP AR
Común 06.90 Promoció econòmica A23 - SUBVENCIONS T16 ET8
Común 06.90 Promoció econòmica D69 SD00004 - REGISTRE SUBVENCIONS T199 CP AR
Común 06.90 Promoció econòmica SD00003 - Subvencions nominatives (Proposta: ET 15a/mostra AR)
Común 06.90 Promoció econòmica SD00084 - Subvencions directes (Proposta: ET 15a/Mostra AR)
Común 07.10 Adm béns i drets A11 SD00552 - EXPROPIACIONS (Exp. d'expropiacions. Proposta: CP AR) T241 CP AR
Común 07.10 Adm béns i drets A52 [..-2022] - PATRIMONI T29 CP AR
Común 07.10 Adm béns i drets A80 SD00029 - LLOGUERS (Expedients d’arrendament de béns. Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00027 - INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS (Proposta: CP AL)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00028 - Adquisició de béns per compravenda o per concurs (Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00032 - Cessió d’ús gratuïta i temporal de béns (Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00033 - Permutes de béns (Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00088 - Acceptació d’herència, llegat o donació (Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00315 - Cessió d’ús d’obres d’art (Proposta: CP AR)
Común 07.10 Adm béns i drets SD00385 - Expropiacions en entitats locals (Exp. declaració d'ocupació urgent en expropiacions d'entitats locals. Proposta: CP/EP 15a AR/AL)
Común 07.20 Consv béns i drets D37 SD00551 - PROJECTES I EXECUCIONS ARQUITECTÒNICS (Exp. projectes tècnics d'obra civil pública CAIB. Proposta: CP AR) T150 CP AL
Común 08 JUR ASSIST JURÍDICA E60 - PROCEDIMENTS DICTAMEN JURÍDIC
Común 08.10 Ass jurídic C69 SD00087 - VALIDACIÓ DE PODERS (Proposta: ET 5a -si ja consta al Registre Apoderaments- AR)
Común 08.10 Ass jurídic D09 SD00086 - INFORMES JURIDICS (Informes jurídics no procedimentals. Proposta: CP AR) T95 CP AR
Común 08.20 Revisio actes adv A51 SD00005 - RECURS D'ALÇADA (Exp. de recursos d'alçada. Proposta: ET 10a AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD00006 - Recursos potestatius de reposició (Proposta: ET 10a AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD00007 - Recursos extraordinaris de revisió (Proposta: CP AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD00008 - Responsabilitat patrimonial (Proposta: CP AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD00254 - Revisions d’ofici (Proposta: CP AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD00497 - Reclamacions economico-administratives (Proposta: ET 15a AR)
Común 08.20 Revisio actes adv SD01089 - Responsabilitat patrimonial del servei de salut de les Illes Balears (Proposta: CP AR)
Común 08.30 Repr defensa judici A06 SD00009 - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU (Exp. procediments contenciosos administratius. Proposta CP AR) T125 CP AR
Común 08.30 Repr defensa judici A07 SD00451 - DEMANDES SOCIAL (Exp. procediments d'ordre social. Proposta: CP AR) T140 CP AR
Común 08.30 Repr defensa judici A08 SD00453 - DEMANDES PENAL (Exp. de procediment penal. Proposta: CP AR)
Común 08.30 Repr defensa judici A50 SD00452 - DEMANDES CIVIL (Exp. de procediments civils. Proposta: CP AR) T139 CP AR
Común 08.30 Repr defensa judici C53 SD000454 - TRIBUNALS (Exp procediment davant Tribunal de Comptes. Proposta: CP AR)
Común 09.10 Inspeccio legalitat A77 SD00386 - ACTES MUNICIPALS (Exp. d’actes emeses per les corporacions locals. Poposta: ET 5a AR) T74 ET1 AR
Común 09.20 Reg entit juridiqu D33 SD00437 - REG ENTITATS JURÍDIQUES T138 CP AR
Común 09.30 Associacions B35 SD00435 - ASSOCIACIONS (Registre d'Associacions de la CAIB. Proposta: CP AR/AL) T124 CP AR/AL
Común 09.40 Col·legis professio B34 SD00436 - COL·LEGIS PROFESSIONALS (Registre de Col·legis Professionals de la CAIB. Proposta: CP AR/AL) T137 CP AR, AL
Común 09.50 Fundacions B46 SD00082 - FUNDACIONS (Registre únic de Fundacions de la CAIB. Proposta: CP AR) T 13 CP AR
Común 40 ADMNIST PREAUTONOMICA Z01 - ACTES PLE CONSELL GENERAL INTERINSULAR
Específica 10.20 Foment Agricultura 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B04 SD00894 - AGRÍCOLA I RAMADERA (Subvencions desenvolupament productes i tecnologies. Proposta: EP 22a AR)
Específica 11 CMR COMERÇ 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E44 - ZONA AFLUÈNCIA TURISTICA T271 CP AL
Específica 11 CMR COMERÇ 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E63 - ACTES ORGANS COL·LEGIATS COMERÇ
Específica 11.10 Ordenació sect com 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR A82 - Registre d'establiments comercials
Específica 11.10 Ordenació sect com 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E21 SD00348 - GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS (Exp. llicències autonòmiques grans establiments comercials. Proposta: CP/ET AR) T192 CP AR/AL
Específica 11.10 Ordenació sect com 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E22 SD00350 - CERTIFICACIÓ BOTIGUES CONVENIÈNCIA (Exp. certificats botigues de conveniència. Proposta: CP/ET AR) T193 CP AR/AL
Específica 11.20 Foment comerç 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E14 - SUBV COMERÇ (Exp. subvencions modernització empreses comercials detallistes... i emblemàtics. Proposta: CP expte gral EP 15 a AR) T250 ET10 AR/AL
Específica 11.30 Inspecció Comerç 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E43 SD00354 - SANCIONS COMERÇ (Expedients sancionadors en matèria de comerç. Proposta: CP AR) T270 CP AR
Específica 12 COM COMUNICACIÓ 12 INNOV RECERCA TURISME E10 - SUBV MITJANS COMUNICACIÓ T246 CP AR
Específica 13 CSM CONSUM 18 SALUT E62 - NOTIFIC EXTERNES INSPECCIÓ CONSUM
Específica 13.20 Ordenació Consum 18 SALUT B72 SD00620 - ARBITRATGES CONSUM (Junta arbitral de consum. Proposta: CP/EP 10a AR) T86 CP AR
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT A45 SD00626 - SANCIONS CONSUM (Exp. sancionadors en matèria de consum. Proposta: CP/EP 10a AR) T87 CP AR
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT A76 SD00622 - DILIGÈNCIES PRÈVIES CONSUM (Exp. diligències prèvies en matèria de consum. Proposta: ET 1a AR) T81 ET10 AR
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT C94 SD00623 - INSPECCIONS CONSUM (Exp. d'inspecció en matèria de consum. Proposta: CP expte gral/EP 10a AR) T82 ET 10a AR
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT C95 - XARXA ALERTES CONSUM T83 ET 10a
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT C96 SD00624 - MESURES CAUTELARS CONSUM (Exp. de mesures cautelars d'inspecció de consum. Proposta: CP expte gral/EP 10a AR) T84 ET 10a AR
Específica 13.30 Inspecció Consum 18 SALUT C97 SD00618 - RECLAMACIONS CONSUM (Exp. de reclamacions i denúncies en matèria de consum. Proposta: CP expte gral/EP 10a AR) T85 ET 10a AR
Específica 14.10 Acció Cultural 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00105 - Programes d’activitats culturals (Proposta: CP AL)
Específica 14.10 Acció Cultural 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00111 - PROJECTE DE COOPERACIÓ CULTURAL EUROREGIONAL (Proposta: CP AR)
Específica 14.20 Centres Culturals 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00106 - GESTIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS (Proposta: CP AR)
Específica 14.30 Protecc Patrimoni 21 FONS EUROPEUS UNI CULT C72 SD00107 - REGISTRE TERRITORIAL PROPIETAT INTEL·LECTUAL (Tramitació d'inscripció al registre. Proposta: ET 5a AR) T26 ET 5a AR
Específica 14.30 Protecc Patrimoni 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00108 - REGISTRE PROP INTEL·LECTUAL BENS INTERES CULTURAL (Proposta: CP AL)
Específica 14.30 Protecc Patrimoni 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00109 - Catàleg general del patrimoni històric de les Illes Balears (Proposta: CP AL)
Específica 14.30 Protecc Patrimoni 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00110 - PROJ RECUP I REHABILITACIÓ PATR HISTÒRIC I CULTURAL (Proposta: CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00045 - Subvencions promoció exterior de projectes audiovisuals
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD00069 - Subvencions suport a la producció i coproducció d'obres audiovisulas
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01141 - Subvencions projecció exterior edició literatura, còmic i il·lustració a les Illes Balears (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01142 - SUBV PROJECCIÓ EXTERIOR MÚSICA I MÚSICS, INTÈRPRETES I COMPOSITORS IB (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01143 - SUBV PROJECCIÓ EXTERIOR ARTES VISUALS IB (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01144 - SUBV PROJECCIÓ EXTERIOR ARTES ESCÈNIQUES IB (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01145 - SUBV PROJECTES INVESTIGACIÓ HUMANITATS I CULTURA (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01146 - SUBV ACTIVITATS D'ESTUDIS LOCALS A LES IB (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01148 - SUBV EDICIÓ LLIBRES EN REGIMEN DE COEDICIÓ A LES IB (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 14.40 Foment Cultura 21 FONS EUROPEUS UNI CULT SD01149 - SUBV ORG FIRES I FESTIVALS, CENTRES CREACIÓ, JOR CULT (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 15.104 Doc acad infan 1ª 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00145 - Historials acadèmics d’educació infantil i primària (Proposta: CP AR)
Específica 15.111 Gestió adv ESO BAC C36 - TITULACIONS (Subministrament llibres d'escolaritat)
Específica 15.114 Doc acad ESO BAC 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00147 - Historials acadèmics d'educació secundària obligatòria (Proposta: CP AR)
Específica 15.114 Doc acad ESO BAC 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00148 - Historials acadèmics de batxillerat (Proposta: CP AR)
Específica 15.121 Gestió adva FP,Art 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT C49 - ESCOLES DE MÚSICA I DANSA
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT A25 - BEQUES ESTUDIS MEC. AE: Estudis porstobligatoris no universitaris. NEE o NESE: Necessitats especials. Ajuts per a llibres. T41 ET10 AR
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E64 SD00756 - Dotació a centres docents públics d'auxiliars tècnics educatius, ATE (Proposta: CP AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E70 SD00761 - Aules hospitalàries. SAED-Servicio de apoyo educativo hospitalario. (Proposta: CP AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E72 - PEC, PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPARTIDA (PISE/ALTER)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E73 - Subvencions per alumnat amb necessitats educatives especials, NEE
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00751 - EQUIPS D'AVALUACIÓ DIFICULTATS SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ, EADISOC (Proposta: CP AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00752 - EQUIPS ATENCIÓ ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I VISUAL, EADIVI (Proposta: CP AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00753 - PRODUCTES SUPORT ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS (Proposta: CP AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00754 - INTERLOCUCIÓ CENTRES DOCENTS NO UNIV AMB ALUMNES NO CONEIXEDORS LLENGÜES OFICIALS CAIB (Proposta: EP 10 a AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00757 - ASSIGNACIÓ D'UN FISIOTERAPEUTA ESCOLAR (Proposta: EP 10 a AR)
Específica 15.21 Foment educ espec 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00835 - Unitat volant d'ajudes tècniques a la inclusió educativa, UVAI (Proposta CP AR)
Específica 15.22 Fom ed infantil 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E84 - Ajuts places 1r cicle d’Educació Infantil
Específica 15.22 Fom ed infantil 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E87 SD00856 - Subvencions a la xarxa d'escoles públiques 1er cicle d'educació infantil (Proposta: EP 15 a AR)
Específica 15.24 Foment Form Prof 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00833 - Premis extraordinaris de formació professional de grau superior (Proposta: EP 4a AR/AL)
Específica 15.25 Ensenyament idiomes 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E86 SD00662 - Subvencions Auxiliars de Conversa. (Exp. de programes d'auxiliars de conversa. Sense proposta)
Específica 15.30 Planif Cent Docents 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00755 - Funcionament del transport escolar ordinari i del transport escolar adaptat (Proposta: EP 10a/CP AR)
Específica 15.30 Planif Cent Docents 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00837 - SUBV MENJADOR CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 15.60 Org centres docents 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT C33 SD00839 - CONSELLS ESCOLARS (Expedients de gestió dels consells escolars. Proposta: CP AR)
Específica 15.60 Org centres docents 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00838 - Subvencions associacions pares i mares d'alumnes i alumnes per funcionament i activitat (Proposta: EP 15a AR)
Específica 15.70 Plan sist educatiu 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E24 SD00666 - EXEMPCIONS AVALUACIÓ CATALÀ (Exp. exempció avaluació llengua i literatura catalana. Proposta: ET 3a AR) T251 ET5 AR
Específica 15.70 Plan sist educatiu 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E30 SD00648 - CURS ASSESSORS I AVALUADORS (Exp. avaluació assessors dels centres professorat. Proposta: CP/EP2a AR) T257 ET25 AR
Específica 15.70 Plan sist educatiu 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00758 - EQUIPS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGOGICA, EOEP (Exp. d'orientació de la modalitat d'escolarització, Proposta: ET 115a AR)
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E13 SD01198 - FORMACIÓ PERMANENT PROFESSORAT (Exp. acreditació i certificació activitats internes de formació professorat. Sense proposta)T249 CP/EP AR
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E31 SD00685 - AMPLIACIÓ FUNCIONS D'HABILITACIÓ (Registre del personal assessor i avaluador habilitat de la CAIB. Proposta: CP AR) T258 ET25 AR
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E34 SD00664 - HOMOLOGACIÓ FORMACIÓ PROFESSORAT. Activitats formatives entitats col·laboradores. (Cens entitats col·laboradores formació permanent professorat. Proposta: CP AR) T261 ET5 AR
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E35 SD00665 - TRAMITACIÓ REGISTRE FORMACIÓ PROFESSORAT (Registre general formació permanent professorat. Proposta: CP AR) T262 ET5 AR
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E76 SD00670 - Subvencions per Programes de qualificació inicial (PQI) en entitats local i entitats (Proposta: EP 15a AR)
Específica 15.80 Formacio Per Docent 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SD00663 - Homologació activitats formació permanent professorat. (Proposta: ET 115a AR)
Específica 15.90 Equival Titulacions 13 EDUCACIÓ I UNIVERSITAT E29 SD00686 - ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (Exp. d'acreditacions de competències professionals. Proposta: ET 15a AR) T256 ET25 AR
Específica 16 ENE ENERGIA 25 TERRITORI ENERGIA MOB D70 - PLA SECTORIAL ENERGÈTIC T217 CP AR
Específica 16 ENE ENERGIA 25 TERRITORI ENERGIA MOB E46 SD00861 - AUTORITZACIONS ACTIVITATS CONTAMINANTS (APCA) T273 CP AR,AL
Específica 16 ENE ENERGIA 25 TERRITORI ENERGIA MOB E56 - MOBILITAT ELÈCTRICA (MELIB)
Específica 16.10 Inst energia electr 25 TERRITORI ENERGIA MOB C05 SD00866 - ALTA TENSIÓ (Exp. d'instal·lació d'alta tensió amb declaracions d'utilitat pública. Proposta: CP AR) T30 CP AR
Específica 16.10 Inst energia electr 25 TERRITORI ENERGIA MOB D23 SD00871 - REG ENERGIES RENOVABLES T109 CP AR
Específica 16.20 Control energètic 25 TERRITORI ENERGIA MOB D64 SD00873 - CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA T202 CP AR
Específica 16.30 Xarxes distrib gas 25 TERRITORI ENERGIA MOB D91 SD00865 - GASOS CANALITZATS T227 CP AL
Específica 16.50 Inspeccio energia 25 TERRITORI ENERGIA MOB E23 SD00875 - RECLAMACIONS ENERGÈTIQUES T194 CP AR
Específica 16.70 Foment mat energia 25 TERRITORI ENERGIA MOB D65 SD01302 - SUBV EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Exp. de subvencions eficiència energètica. Sense proposta) T203 ET 13a AR
Específica 16.70 Foment mat energia 25 TERRITORI ENERGIA MOB D66 SD01304 - SUBV MOBILITAT SOSTENIBLE T204 ET13 AR
Específica 16.70 Foment mat energia 25 TERRITORI ENERGIA MOB D67 SD01305 - SUBV ENERGIES RENOVABLES (Exp. de subvencions energies renovables. Sense proposta) T110 ET 13a AR
Específica 17.10 Ord.Política esport 26 PARTICIPACIÓ TRANSP B43 SD00140 - INSTAL·LACIONS (Cens d'Instal·lacions Esportives. Proposta: CP AL)
Específica 17.10 Ord.Política esport 26 PARTICIPACIÓ TRANSP B45 - ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Específica 17.10 Ord.Política esport 26 PARTICIPACIÓ TRANSP D07 SD00112 - REGISTRE D' ENTITATS ESPORTIVES (Proposta: CP AR)
Específica 17.20 Foment esports 26 PARTICIPACIÓ TRANSP B41 SD00141 - FEDERACIONS (Expedients de subvencions a federacions esportives per a despeses ordinàries. Proposta: EP 15a CP expte gral AR)
Específica 17.20 Foment esports 26 PARTICIPACIÓ TRANSP B42 SD00115 - ESPORT ESCOLAR (Exp. de finals balears de l'esport per a l'edat escolar. Proposta: ET 15a AR)
Específica 17.20 Foment esports 26 PARTICIPACIÓ TRANSP SD00113 - Subvencions desplaçaments entre les illes de la CAIB per a proves esportives (Proposta: EP 15a/CP AR))
Específica 17.20 Foment esports 26 PARTICIPACIÓ TRANSP SD00119 - Reconeixement de la distinció Cornelius Atticus. (Proposta: CP AR)
Específica 17.20 Foment esports 26 PARTICIPACIÓ TRANSP SD00143 - Subvencions desplaçaments seleccions autonòmiques als campionats d'Espanya. (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 18 HAB HABITATGE VIVENDA 25 TERRITORI ENERGIA MOB C13 - HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)
Específica 18 HAB HABITATGE VIVENDA 25 TERRITORI ENERGIA MOB E59 - AJUDES EXCEPCIONALS PLUGES LLEVANT T285 CP AR,AL
Específica 18.20 Foment Habitatge 25 TERRITORI ENERGIA MOB B81 SD99017 - PLA MIRALL. Exp. del Pla extraordinari de recuperació i millora del paisatge urbà (Pla Mirall).
Específica 18.20 Foment Habitatge 25 TERRITORI ENERGIA MOB E57 SD00547 - SUBV PATRIMONI FONS EUROPEUS (FEDER) (Subvencions amb cofinançament 50% per programa FEDER, per actuacions de conservació patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears. Proposta: EP15a/CP AR)
Específica 18.20 Foment Habitatge 25 TERRITORI ENERGIA MOB E58 SD00532 - SUBV REHABILITACIÓ BARRIS T284 CP AR,AL
Específica 19.10 Seguretat industria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B03 SD01303 - UDIT (UNITAT D'INFORMACIÓ I TRÀMIT) (Exp. de la Unitat d’Informació i Tràmit, UDIT) T37 CP AR
Específica 19.10 Seguretat industria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B11 - S.I. (SEGURETAT INDUSTRIAL) T33 CP
Específica 19.10 Seguretat industria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR SD00374 - Registre d'instal·lacions radioactives i de raigs X de diagnòstic metge (Proposta: CP AR/AL)
Específica 19.20 Foment Industria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E05 SD00379 - SUBV INDUSTRIALS T240 ET7 AR
Específica 19.30 Ordenació Industri 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B68 SD00355 - REGISTRE INDUSTRIAL (Registre integrat industrial. Proposta: CP AR/AL) T32 CP AR
Específica 19.30 Ordenació Industri 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B78 SD00361 - APARELLS ELEVADORS (Exp. comunicacions d’instal·lacions d’indústria. Proposta: CP AR) T27 CP AR
Específica 19.30 Ordenació Industri 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C17 SD00360 - CACS, calefacció aigua calenta sanitària (Exp. d’alta i modificació d’instal·lacions industrials. Proposta: AC/ET 10a AR) T34 CP AR
Específica 19.50 Ordenació Mineria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C71 SD00357 - RECURSOS MINERALS T25 CP AR
Específica 19.50 Ordenació Mineria 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR SD00359 - Expedients sancionadors en matèria de mines (Proposta: ET 3a AR)
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B50 SD00372 - VEHICLES (Petició d'antecedents de vehicles. Sense proposta) T17 CP
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C14 SD00869 - BAIXA TENSIÓ (Exp. d'instal·lació de xarxes de baixa tensió amb declaracions d'utilitat pública. Proposta: CP AR) T31 CP AR
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C15 - PETROLIERS T36 CP AR
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C19 - GASOS LIQUATS DEL PETROLI ( GLP ) T35 CP AR
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E26 - EXEMPCIÓ TACÒGRAF T254 ET5 AR
Específica 19.60 Ordenació automòbil 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E85 - Subvencions per a Bons Tecnològics
Específica 20.20. Foment recerca 21 FONS EUROPEUS UNI CULT B75 - PREMIS. (Premis en matèria d'investigació i recerca)
Específica 21 AMB MEDI AMBIENT 15 M AMBIENT AGRIC PESCA C70 [..-2022] - EXP HIDRAULICS T24 CP
Específica 21 AMB MEDI AMBIENT 15 M AMBIENT AGRIC PESCA E51 SD00861 - RESOLUCIONS BAIXES APCA T278 CP AR,AL
Específica 21.10 Inspeccio medi amb 15 M AMBIENT AGRIC PESCA E49 SD00860 - DENUNCIES CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA T276 CP AR,AL
Específica 21.20 Prevenció ambiental 15 M AMBIENT AGRIC PESCA C74 SD00508 - EXP COMISSIÓ MEDI AMB ILLES BALEARS (Expedients d'avaluació ambiental de plans i projectes. Proposta: CP AR) T46 CP
Específica 21.20 Prevenció ambiental 15 M AMBIENT AGRIC PESCA E47 SD00936 - AUTORITZACIONS GASOS (GEI) T274 CP AR,AL
Específica 21.20 Prevenció ambiental 15 M AMBIENT AGRIC PESCA E48 SD00859 - AUTORITZACIONS ORGANISMES (OCA) T275 CP AR,AL
Específica 21.20 Prevenció ambiental 15 M AMBIENT AGRIC PESCA E50 SD00858 - REGISTRE INSTAL·LACIONS COMBUSTIÓ (MIC) T277 CP AR,AL
Específica 21.20 Prevenció ambiental 15 M AMBIENT AGRIC PESCA SD00508 - Avaluació Ambiental de Plans i Projectes (Proposta: CP AR)
Específica 21.30 Gestió qualitat amb 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B52 SD00516 - PROPOSTA HIDROLÒGICA (Exp. d'instruments de planificació dels espais de rellevància ambiental. Proposta: CP AR)
Específica 21.40 Biodiversitat 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B60 SD00995 - CANVIS DE CULTIUS (Subvencions millora ecosistemes forestals. Proposta: EP 22a AR)
Específica 21.50 Gestió forestal 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B55 SD00479 - INCENDIS (Autoritzacions en àrees de prevenció riscs d'incendis Proposta: CP AR)
Específica 21.50 Gestió forestal 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B56 SD00467 - TREBALLS FORESTALS (Expedients en matèria de sanitat forestal Proposta: CP AR)
Específica 21.50 Gestió forestal 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B58 SD00919 - PAPIF (PLA ACCIÓ PRIORITARI INCENDIS FORESTALS) (Exp. subvencions prevenció danys causats en boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes. Proposta: EP 22a CP exp gral AR)
Específica 21.50 Gestió forestal 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B59 SD00469 - CONVENI HIDROLÒGIC DE CREMATS (Exp. de crema de residus agrícoles i forestals. Proposta: ET 5a AR)
Específica 21.70 Política Hidràulica 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B99 SD00503 - AIGÜES (Exp. sistema autònom depuració d'aigües residuals. Proposta: CP AR)
Específica 21.70 Política Hidràulica 15 M AMBIENT AGRIC PESCA SD00502 - Autoritzacions per a obres de construcció en zona de policia (Proposta: CP AR)
Específica 21.70 Política Hidràulica 15 M AMBIENT AGRIC PESCA SD00504 - Aprofitament i explotació de labors subterrànies (Proposta: CP AR)
Específica 21.70 Política Hidràulica 15 M AMBIENT AGRIC PESCA SD00505 - Neteja de torrents (Proposta: CP AR)
Específica 21.80 Residus marít.terra 15 M AMBIENT AGRIC PESCA B80 SD00512 - ABOCAMENTS (Exp. d’autoritzacions d'abocaments de la terra a la mar. Proposta: CP AR)
Específica 22.10 Planif Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB C11 SD00525 - SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR (Exp. d’autoritzacions per a l'activitat de transport escolar. Proposta: CP AR)
Específica 22.10 Planif Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB C12 SD00539 - SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR (Registre d'empreses de transport regular. Proposta: CP AL)
Específica 22.10 Planif Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB E28 SD00550 - RECLAMACIONS JUNTA ARBITRAL TRANSPORT ET10 AR
Específica 22.10 Planif Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB E45 SD00522 - PROVES CONSELLERS SEGURETAT TRANSPORT (Obtenció o renovació certificat capacitació professional consellers seguretat per transport mercaderies perilloses per carretera. Proposta: CP AR)
Específica 22.30 Inspecció Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB E25 SD00519 - SANCIONS TRANSPORT TERRESTRE (Exp. sancionadors en matèria de transport. Proposta: CP AR) T252 CP AR
Específica 22.30 Inspecció Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB E27 - ACORDS D'ARXIU SANCIONS TRANSPORT TERRESTRE T253 ET10 AR
Específica 22.30 Inspecció Mobilitat 25 TERRITORI ENERGIA MOB E61 SD01108 - SANCIONS ZSP, ZONA SERVITUD DE PAS. (Exp. sancionadors en matèria portuària. Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 22.40. Planific portuària 25 TERRITORI ENERGIA MOB C08 SD01129 - ZONA DE SERVEI (Exp. de zona de servei del port. Proposta: CP AL)
Específica 22.40. Planific portuària 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD01127 - Plans generals de ports (Proposta: CP AL)
Específica 22.40. Planific portuària 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD01128 - Plans d'ús i gestió de ports (Proposta: CP AL)
Específica 22.50 Gestió Portuaria 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD01106 - Concessions amb serveis. (Proposta: CP AR)
Específica 22.50 Gestió Portuaria 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD01107 - Concessions sense serveis (Proposta: CP AR)
Específica 22.50 Gestió Portuaria 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD01109 - Informes de construcció de port nou o ampliació (Proposta: CP AR)
Específica 22.50 Gestió Portuaria 25 TERRITORI ENERGIA MOB SD99001 - Delegació representació actes oficials
Específica 23 TER ORDEN TERRITORI 25 TERRITORI ENERGIA MOB D34 - ACTES COM POLITICA TERRITORIAL T143 CP AL
Específica 23 TER ORDEN TERRITORI 25 TERRITORI ENERGIA MOB D71 SD00532 - SUBV PLANEJAMENT URBANÍSTIC AJUNTAMENTS T218 CP AL
Específica 23.10 Planejament urbanís 25 TERRITORI ENERGIA MOB A40 [1956-1990] - ACTES COMISSIÓ PROVINCIAL D'URBANISME. T144 CP AL
Específica 23.10 Planejament urbanís 25 TERRITORI ENERGIA MOB B51 SD00510 - INSTR. PLANEJAMENT URBANÍSTIC (Registre d'instruments de planejament urbanístic. Proposta: CP AL) T145 CP AL
Específica 23.10 Planejament urbanís 25 TERRITORI ENERGIA MOB D36 SD00511 - REG ENTITATS URBANÍSTIQUES T149 CP AL
Específica 23.20 Inspecció ord Terri 25 TERRITORI ENERGIA MOB B66 SD00534 - EXPEDIENTS D'INFRACCIÓ (Costes) (Expedients sancionadors en matèria de costes. Proposta: CP AR)
Específica 23.20 Inspecció ord Terri 25 TERRITORI ENERGIA MOB D68 SD00514 - AUTORITZACIÓ ZSP COSTES (Exp. autoritzacions obres, instal·lacions i activitats en zona servitud protecció, o protecció i trànsit. Proposta: CP AR) T188 CP AR
Específica 25.30 Ordenació Pesquera 15 M AMBIENT AGRIC PESCA SD00733 - Autoritzacions per a treballs de busseig professional a la CAIB (Proposta: ET 5a AR)
Específica 26 LIN POLITICA LINGÜISTI 21 FONS EUROPEUS UNI CULT D06 - TITOLS CATALÀ T96 CP AR
Específica 26.10 Cert Coneix Català 21 FONS EUROPEUS UNI CULT D15 SD00089 - TITOLS FOLC CATALÀ T121 CP AR
Específica 26.10 Cert Coneix Català 21 FONS EUROPEUS UNI CULT D16 SD00099 - EQUIVALÈNCIES LLENGUA CATALANA (Exp. per obtenir l’equivalència al certificat de coneixements de llengua catalana. Proposta: CP/EP 4a AR) T122 ET6a AR
Específica 26.10 Cert Coneix Català 21 FONS EUROPEUS UNI CULT D17 SD00100 - HOMOLOGACIONS LLENGUA CATALANA T123 CP AR
Específica 27.10 Ord prote ciutadana 14 HISENDA ADM PÚBLIQUES B95 SD00393 - EMERGÈNCIES (Registre de Serveis d'Emergències i Urgències (RSEU). Proposta: CP AR) T67 CP
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT C55 - MALALTIES INDIVIDUALITZADES T211 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT D77 - TITOL EXCEP. MEDICINA FAMILIAR T219 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT D79 - TUBERCULOSI T213 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT D80 - BROTS EPIDÈMICS ALIMENTARIS T214 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT D81 - BROTS EPIDÈMICS NO ALIMENTARIS T215 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT D84 - RECEPTARI FARMACÈUTIC T221 CP AR
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT E80 - Diagnòstic genètic preimplantacional
Específica 29 SAL SALUT 18 SALUT E83 - Convocatòries de subvencions de la Conselleria de Salut
Específica 29.10 Acret Invest sanit 18 SALUT D72 SD00821 - RECONEIXEMENT ACTIVITAT SANITARI TAULA 205 ET10 AR
Específica 29.10 Acret Invest sanit 18 SALUT D76 SD00615 - ACREDITACIONS PSICOLOGIA SANITÀRIA T209 ET8 AR
Específica 29.10 Acret Invest sanit 18 SALUT E77 SD00611 - Acreditacions sanitàries de qualitat de centres sanitaris (Proposta: CP AL)
Específica 29.10 Acret Invest sanit 18 SALUT E78 SD00609 - Registre de centres, serveis i establiments sanitaris (Proposta: CP AL)
Específica 29.10 Acret Invest sanit 18 SALUT E82 SD00610 - Inscripció DESA. Registre desfibril·ladors externs en establiments o institucions (Proposta: CP AL)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT D83 SD01306 - RECEPTARI ESTUPEFAENTS T220 CP AR
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00187 - Aplicació de l’índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00587 - Nomenament i cessament de farmacèutic substitut (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00588 - Nomenament i cessament de farmacèutic regent (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00589 - Comunicacions d'alta o baixa de farmacèutic adjunt (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00590 - Comunicacions d'horaris, vacances i personal de l'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00591 - Modificació i ampliació d'horaris d'oficina de farmàcia (Proposta. CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00592 - Reducció d'horaris mínims d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00593 - Autoritzacions per a noves oficines de farmàcia (Proposta: CP AL)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00594 - Autorització de tancament temporal o definitiu d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00595 - Autorització d'obra de modificació d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00596 - Comunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00597 - Autoritzacions per al trasllat provisional o definitiu d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00598 - Servei i dipòsit de medicaments (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00599 - Autoritzacions o renovacions de secció de farmàcia (Proposta: CP AL)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00600 - Autoritzacions d'una farmaciola farmacèutica (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00601 - Autorització d’exempció de serveis d’urgències (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00602 - Autoritzacions de transmissió d'oficina de farmàcia (Proposta: CP AR)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD00637 - Concurs mèrits noves oficines farmàcia Illes Balears (Proposta: CP AL)
Específica 29.100 Ordenac Farmacèuti 18 SALUT SD01196 - Elaboració i aprovació Planta i Catàleg farmacèutic Illes Balears (Proposta: CP AL)
Específica 29.20 Assistència Sanitar 18 SALUT A48 - HISTORIALS CLÍNICS
Específica 29.20 Assistència Sanitar 18 SALUT D31 SD00616 - REGISTRE DE VOLUNTATS ANTICIPADES (Proposta: CP AR) T130 ET 5a AR
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT C02 - LEGIONEL·LA T212 CP AR
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT D73 SD00819 - TÍTOLS MÈDICS EXTRACOMUNITARIS T206 CP AR
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT D74 SD00614 - FORMACIÓ SANITÀRIA CONTINUADA T207 ET5 AR
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT D75 SD00612 - REGISTRE ENTITATS FORMADORES DESA T208 ET10 AR
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT SD00567 - Homologació formació personal socorrista i manteniment piscines en establiments turístics (Proposta: CP AR)
Específica 29.30 Control Formació 18 SALUT SD00568 - Control formació socorristes i manteniment piscines (Proposta: CP AR)
Específica 29.40 Reclamac i sancions 18 SALUT D78 SD00627 - SANCIONS SANITÀRIES T210 CP AR
Específica 29.40 Reclamac i sancions 18 SALUT E81 SD01095 - Queixes i suggeriments en matèria de salut (Proposta: CP AR)
Específica 29.50 Planifica sanitària 18 SALUT D82 - INCIDÈNCIES EPIDEMIOLOGIA (Incidències en matèria de vigilància epidemiològica) T216 ET 5a AR
Específica 29.60 Promoció Salut Pub 18 SALUT A14 SD00687 - Gestió de vacunes (Proposta: CP AR)
Específica 29.60 Promoció Salut Pub 18 SALUT B77 SD00553 - BANDERES (Exp. de control de la qualitat de les aigües de bany de les platges. Proposta: EP 5a CP exp gral AL)
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR D94 SD00296 - COMITÉ SEGURETAT I PREVENCIÓ RISCS T229 CP AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E08 SD00293 - SANCIONS SALUT LABORAL T244 CP AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E36 - ACCIDENTS LABORALS T263 ET20 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E37 - MEDICINA DEL TREBALL T264 ET40 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E38 - MALALTIES PROFESSIONALS T265 ET20 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E39 - DETECCIÓ PRECOÇ MALALTIES PROFESSIONALS ET20 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E40 - CAMPANYES PREVENCIÓ RISCOS LABORALS T267 ET10 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E41 - ATENCIÓ USUARI RISCOS LABORALS T268 ET15 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E42 - REQUERIMENTS-DENUNCIES RISCOS LABORALS T269 ET10 AR
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR SD00273 - Subvencions en matèria de Salut Laboral
Específica 29.70 Ord Salut Laboral 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR SD00291 - Plans de treball per a treballs amb exposició a l’amiant (Proposta: CP AR)
Específica 29.80 Ord Sanit Mortuòria 18 SALUT A65 SD00574 - POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA (Exhumació restes cadavèriques del grup II trasllat fora cementiri. Proposta: CP AR)
Específica 30.10 Regulació joc 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B92 SD00309 - LOCALS DE JOC (Exp. d’autoritzacions en matèria de joc en establiments. Proposta: ET 5a AR) T42 ET2
Específica 30.10 Regulació joc 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B93 SD00305 - EMPRESES DE JOC (Registre d'empreses de joc a les Illes Balears. Proposta: CP AR) T43 CP AR
Específica 30.10 Regulació joc 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C79 SD00310 - HOMOLOGACIONS MAQUINES JOC (Actuacions en relació amb la situació de les màquines. Proposta: ET 5a AR) T44 ET5 AR
Específica 30.20 Ord locals joc 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C20 SD00307 - REGISTRE DE JOCS I APOSTES (Registre d'interdiccions d'accés al joc. Proposta: ET/CP AR) T28 ET5 AR
Específica 30.40 Inspecció mat joc 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C80 SD00311 - SANCIONS I SENTÈNCIES JOC T45 CP AR
Específica 31 MOB MOBILITAT 25 TERRITORI ENERGIA MOB C77 - EXP TARGETA INTERMODAL T52 ET3
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER A87 - EXPEDIENTS DE FAMÍLIA T65 CP
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C73 - ASSESSORAMENT A DONES T39 ET5
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C76 - ORDRES DE PROTECCIÓ V.G. (VIOLÈNCIA DE GÈNERE) T40 ET5
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C99 - MEMÒRIES IB DONA T90 CP
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER D04 - BONUS INFÀNCIA T88 ET6
Específica 31 SSS SERV I SEC SOCIALS 17 SERVEIS SOCIALS COOPER D30 - DEFENSA DRETS MENORS T118 CP AR
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C39 - ASSESSORAMENT A VÍCTIMES
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C78 SD00199 - EXP DEPENDÈNCIA (Exp. de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. Proposta: ET 6a des de l'extinció del dret a prestacions AR)T53 ET 6a AR
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C85 SD00168 - REGISTRE UNIFICAT SERVEIS SOCIALS T62 CP AR,AL
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C90 SD00204 - DECLARACIÓ DE DISCAPACITAT T60 CP AR
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C91 - USUARIS CENTRES DEPENDÈNCIA T61 ET 6a (desde la data de la baixa al centre) AR
Específica 31.10 Ord Serveis Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER E15 SD00205 - ATENCIÓ PRIMARENCA MENORS T20 ET9 AR
Específica 31.20 Foment Serv Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C47 SD00181 - EXP MENORS (JUSTICIA JUVENIL). (Exp. d’execució de mesures de justícia juvenil. Proposta: CP AR) T66 CP AR
Específica 31.20 Foment Serv Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C98 - PREMIS IB DONA T89 CP
Específica 31.20 Foment Serv Socials 17 SERVEIS SOCIALS COOPER E16 SD00160 - INFORMES INTEGRACIÓ IMMIGRANTS (Exp. d'informe d'esforç d'integració. Proposta: ET 9a AR) T19 ET 9a AR
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER A13 - PNC (PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA) T54 ET6
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C81 - FAS (FONS D'ASSITÈNCIA SOCIAL) T55 ET6
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C82 SD00210 - LISMI (LLEI INTEGRACIÓ SOCIAL MINUSVÀLIDS) (Exp. subsidi garantia d’ingressos mínims. Proposta ET 6a AR) T56 ET6
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C83 SD00207 - TARGETA BÀSICA (Exp. d’ajuts econòmics de caràcter social complementari de les pensions no contributives. Proposta: ET 6a des de l'extinció dret a prestacions AR) T57 ET 6a AR
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER C84 SD00211 - COMPLEMENTS LLOGERS PNC (Exp. del complement per als titulars de pensió de jubilació i de invalidesa de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, que resideixin a un habitatge llogat. Proposta: ET 6 des de l'exclusió dret prestació AR) T58 ET 6a AR
Específica 31.40 Gest prest econòmiq 17 SERVEIS SOCIALS COOPER D29 SD00164 - RENDA SOCIAL (Exp. renda social garantida. Proposta: ET 6a AR) T117 ET6 AR.
Específica 32 TRE TREBALL 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E02 - ESTATUTS SINDICALS T237 CP AL
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR A53 - CONVENIS COL·LECTIUS T72 CP AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B02 - DEMANDES D'OCUPACIÓ DE TREBALL T1 ET5
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR B44 - OFERTES D'OCUPACIÓ DE TREBALL T2 ET5 AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C67 - ORIENTACIÓ LABORAL T163 ET 8a AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C68 SD00288 - REGISTRE OBERTURA CENTRES TREBALL T3 CP AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR C89 SD00297 - TREBALLS DE MENORS EN ESPECTACLES T71 ET16 AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR D32 - COMUNICACIÓ CONTR. FEINA AL SOIB T162 ET5 AR
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR D92 SD00285 - REGISTRE ELECCIONS SINDICALS T231 CP AL
Específica 32.10 Ordenació Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E11 SD00300 - REGULACIÓ DE L'OCUPACIÓ T247 CP AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D42 - SUBV PREXP ORIENTACIÓ LABORAL T160 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D43 - SUBV OLOA ORIENTACIÓ LABORAL T173 ET10 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D44 SD01001 - SUBV PI ORIENTACIÓ LABORAL T174 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D45 - CONVENIS SO/PA ORIENTACIÓ LABORAL T161 ET10 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D46 - CONVENIS RMI ORIENTACIÓ LABORAL T172 ET10 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D55 - SUBV ETCOTO FOMENT OCUPACIÓ T156 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D56 - SUBV OOAA FOMENT OCUPACIÓ T165 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D57 - SUBV AODL FOMENT OCUPACIÓ T166 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D58 - SUBV PMGJ FOMENT OCUPACIÓ T167 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D59 - SUBV CCLL FOMENT OCUPACIÓ T168 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D60 - SUBV RIL FOMENT OCUPACIÓ T169 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D61 SD01020 - SUBV VISIBLES MAJORS FOMENT OCUPACIÓ T170 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D62 SD00998 - SUBV JOVES FOMENT OCUPACIÓ T186 ET13 AR
Específica 32.20 FOMENT OCUPACIÓ 76 SOIB D63 - SUBV PMM FOMENT OCUPACIÓ T187 ET13 AR
Específica 32.20 Foment Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E03 SD00276 - SUBV TREBALL FONS EUROPEUS T238 ET12 AL
Específica 32.20 Foment Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E04 SD00277 - SUBV TREBALL FONS ESTATALS (Exp. subvencions integració laboral de persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació. Proposta: CP expte gral/EP 5a AR)T239 ET 8a AL
Específica 32.30 Inspecció Treball 19 TREBALL COMERÇ INDUSTR E17 SD00303 - SANCIONS TREBALL (Exp. sancionadors en matèria d'infraccions en l'ordre social. Proposta: CP AR) T151 CP AR
Específica 32.40 Formació Ocupació 76 SOIB B96 - CURSOS OCUPACIÓ T9 CP AR
Específica 32.40 Formació Ocupació 76 SOIB D35 SD01049 - ACREDITACIÓ CENTRES FORMACIÓ T157 CP AL (Registre centres i entitats formació professional per a l'ocupació. Proposta: CP AR)
Específica 32.40 Formació Ocupació 76 SOIB D39 SD01051 - CERTIFICATS PROFESSIONALITAT (Exp. per obtenir un Certificat de professionalitat i una Acreditació parcial acumulable. Proposta: CP AR) T158 CP AR
Específica 32.40 Formació Ocupació 76 SOIB D40 SD01047 - BEQUES FORMACIÓ OCUPACIÓ (Exp. de beques per a alumnes treballadors desocupats d'accions formatives. Proposta: CP Expte gral/EP 15a AR) T159 ET 8a AR
Específica 32.40 Formació Ocupació 76 SOIB E32 - COL·LABORACIÓ CERTIFICATS PROFESSIONALITAT T 259 ET25 AL
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME C38 SD01307 - ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (Exp. d’allotjaments turístics) T176 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME C44 SD00215 - REGISTRE DE TURISME (Registre general d’empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears. Proposta: CP AR/AL) T175 CP AL
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D47 SD01308 - EMPRESES RESTAURACIÓ T177 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D48 SD01309 - EMPRESES INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA T178 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D49 SD00216 - GUIES TURISME T179 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D50 SD01310 - EMPRESES ENTRETENIMENT TURISTIC (Exp. d’empreses d’entreteniment turístic) T180 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D51 SD01311 - RENT A CAR (Exp. d’empreses de lloguer de vehicles) T181 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME D52 SD01312 - OCI TURISTIC EN EMBARCACIONS T182 CP AR
Específica 33.10 Ordenació tca 12 INNOV RECERCA TURISME SD01104 - Projectes per executar el pla anual d'impuls del turisme sostenible (Proposta: EP 15a/CP AR)
Específica 33.20 Promoció Tca 12 INNOV RECERCA TURISME SD01102 - Promoció marca turística Illes Balears. Patocinis (Proposta: EP 15 a AR)
Específica 33.30 Inspecció Tca 12 INNOV RECERCA TURISME D54 SD00217 - INSPECCIONS TURISME T184 CP AR
Específica 33.40 Reclamacions Tsme 12 INNOV RECERCA TURISME D53 SD00520 - RECLAMACIONS TURISTIQUES T183 CP AR