Torna

Processos Electorals

Actualitat - Últimes publicacions 

 • Resolució del president de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears. Enllaç
 • Proclamació dels diputats, diputades, consellers i conselleres electes com a conseqüència de les eleccions del 26 de maig de 2019 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Instruccions Econòmicoadministratives per a la tramitació i abonament de les compensacions econòmiques establertes en el Decret 27/2019, de 12 d'abril, amb motiu de les eleccions autonòmiques del 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars: informació sobre la difusió de les dades electorals. Enllaç
 • La JEC amplia el termini per a la votació per correu fins a les 14 hores del dia 24 de maig, a les Oficines de Correus. Enllaç
 • Resolució  del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 11 d’abril de 2019, relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 26 de maig de 2019, dia en què es celebren eleccions locals, autonòmiques i als consells insulars en l’àmbit de les Illes Balears. Enllaç
 • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 d’abril de 2019 per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Enllaç
 • Ordre HAC/394/2019, de 3 d'abril, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions al Parlament Europeu i locals de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Candidatures proclamades:
  • Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca de 26 de maig de 2019. Enllaç
  • Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca de 26 de maig de 2019. Enllaç
  • Eleccions al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Instrucció 8/2019, de 25 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals Provincials en les eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Decret 27/2019, de 12 d’abril, pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Resolució de 29 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 28 de març de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Ordre de la consellera de Presidència d’1 d’abril de 2019 per la qual es desplega el Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Decret 25/2019 d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions a entitat local menor. Enllaç BOIB. Enllaç BOE
 • Decret 3/2019, d’1 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d’eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Decret 2/2019, d’1 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d’eleccions. Enllaç
 • Decret 22/2019, de 22 de març, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Tribunal de Comptes: Informació útil sobre el límits de despeses electorals en el procés d'eleccions locals de 26 de maig de 2019. Enllaç
 • Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, que dóna nova redacció a la Instrucció 5/2019, d'11 de març, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. Enllaç
 • Instrucció 6/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i de delegació en les Juntes Electorals Provincials i en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana de les competències previstes en l'article 65.5 de la Llei orgànica del Règim Electoral General, en relació amb les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i eleccions a les Corts, que se celebraran el 28 d'abril de 2019. Enllaç
 • Orde INT/318/2019, de 19 de març, per la qual es modifiquen els annexos del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals. Enllaç
 • Orde INT/282/2019, de 7 de març, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals. Enllaç
 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1405-2019, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Enllaç
 • Instrucció 5/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. Enllaç
 • Instrucció 4/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, sobre aplicació de les disposicions legals en relació a les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu. Enllaç
 • Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Junta Electoral Central, sobre conseqüències de la simultaneïtat en la celebració de les eleccions generals de 28 d'abril de 2019 i de les eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019, pel que fa a la regulació de la campanya electoral. Enllaç
 • Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de les disposicions legals en relació a les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu. Enllaç
 • Decret 7/2019, de 8 de febrer, de nomenament d’un vocal de la Junta Electoral de les Illes Balears. Enllaç
 • Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Disposició final setena. Modificació dels articles 3.2 i 5.2 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Enllaç
 • Instrucció 1/2019, de 23 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels interventors en el cas de concurrència de diversos processos electorals (article 79.1 de la Llei orgànica del Règim Electoral General). Enllaç
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la seva Disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Enllaç
 • Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. Enllaç
 • Acord de 23 de maig de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color dels sobres i paperetes en cas de coincidència de les eleccions al Parlament Europeu i les eleccions municipals. Enllaç
 • Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses ElectoralsEnllaç
 • Decret 5/2018, de 9 de març, de nomenament de vocal a la Junta Electoral de les Illes Balears. Enllaç
 • Resolució de 7 de febrer de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica l'Addenda de pròrroga del Conveni marco de col·laboració en matèria de gestió electoral amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Enllaç
 • Llei Orgànica 1/2016, de 31 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Enllaç
 • Acord d'11 d'octubre de 2016, de la Junta Electoral Central, pel cual es corregeixen errors en la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals. Enllaç
 • La Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha donat l’ordre de pagament de les subvencions als partits polítics corresponents a les eleccions al Parlament i als Consells Insulars 2015. Enllaç
 • El Govern aprova la concessió de les subvencions electorals a les formacions polítiques que varen concórrer a les eleccions al Parlament i als consells insulars 2015. Enllaç
 • Instrucció 1/2016, de 13 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'aprobació del model oficial de l'escrit de constitució de coalicions electorals i de publicació de les vàlidament constituïdes a la pàgina web de la Junta Electoral Central. Enllaç
 • S'ha publicat la Llei 3/2016, de 6 d'abril, de crédit extraordinari per a subvencions electorals. Enllaç
 • S'ha publicat el Decret 87/2015 de nomenament de vocals de la Junta Electoral de les Illes Balears. Enllaç
 • S'ha publicat, informació en relació al acte de constitució del Parlament. Enllaç
 • Publicació de la sessió constitutiva del Parlament 2015. Enllaç
 • Decret 5/2015, de 12 de juny, del president de les Illes Balears, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears (BOIB Núm. 088-13 juny 2015). Enllaç
 • Proclamació oficial de candidats electes a consellers/conselleres del Consell Insular de Mallorca, Menorca i Eivissa. Enllaç 
 • Proclamació oficial de candidats electes a diputats/diputades del Parlament de les Illes Balears. Enllaç 
 • Noticies del Parlament, "El Parlament s'ha de constituir dins el termini màxim de trenta dies després de les eleccions 2015". Enllaç
 • S'ha publicat, a la "pàgina web" de la Junta Electoral de les Illes Balears, l'escrutini definitu a les eleccions autonòmiques 2015. Enllaç  
 • Publicació del Decret 32/2015, de 15 de maig, pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç 
 • La Junta Electoral Central ha ampliat el termini per dipositar el vot per correu fins el 21 de maig. Enllaç
 • Relació dels locals oficials i llocs públics disponibles per a la celebració d'actes de campanya electoral. Enllaç 
 • Informació de la Junta Provincial de les Illes Balears, es publica la composició definitiva de les Juntes Electorals de les Illes Balears. Enllaç 
 • Plans de cobertura informativa de la campanya electoral per a les properes eleccions locals. Enllaç 
 • S'ha publicat, al Diari de Mallorca la noticia següent, "Unos 800 isleños residentes en el extranjero han pedido votar en las autonómicas." Enllaç  
 • Publicació a premsa, al Diari de Mallorca, de la noticia on "La Junta Electoral desestima la denuncia contra el Consistorio". Enllaç
 • S'ha publicat, al diari Ultima Hora, la noticia amb el següent titular: La Junta Electoral avala que `Pensa-hi´ "comunica información veraz". Enllaç
 • Resolució de 30 d’abril de 2015, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 24 de maig, relatius a TVE a les Illes Balears i RNE a les Illes Balears. Enllaç 
 • Resolució de la Junta Electoral de les Illes Balears de 30 d'abril de 2015, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la "Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral" per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 24 de maig, relatius a IB3 Televisió i IB3 Radio, (BOIB núm. 067, de 2 de maig de 2015). Enllaç
 • Correcció d'error tipogràfic a la relació de candidatures proclamades a les Eleccions Locals en el proces electoral del 24 de maig de 2015, (Junta Electoral de Zona d'Inca) (BOIB Núm. 065 de 29 d'abril de 2015). Enllaç
 • Relació de candidatures proclamades a l'Entitat Local de Palmanyola per a les Eleccions Locals de dia 24 de maig de 2015 (Junta Electoral de Zona de Palma) (BOIB Núm. 064 de 28 d'abril de 2015). Enllaç
 • Acord de 30 d'abril de 2015, de la Junta Electoral Central, pel que es pren coneixement del Pla de Cobertura informativa de la Corporació RTVE per a les eleccions a celebrar el 24 de maig de 2015, (BOE núm.104, d'1 de maig de 2015). Enllaç 
 • Acord de 30 d'abril de 2015, de la Junta Electoral Central, pel qual es publica la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit nacional en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015, (BOE núm. 104, d' 1 de maig de 2015). Enllaç 
 • Ordre PRE/776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel que s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servici postal universal a les eleccions que es convoquen durant el 2015, (BOE núm. 104, d' 1 de maig de 2015). Enllaç
 • Publicació de correcció d'error tipogràfic, a la relació de candidatures proclamades a les Eleccions Locals, en el proces electoral del 24 de maig de 2015. Enllaç 
 • Publicació de la relació de candidatures proclamades a l'Entitat Local Menor de Palmanyola per a les Eleccions Locals de dia 24 de maig de 2015, (BOIB núm. 64, de 28 d'abril de 2015). Enllaç
 • Anunci de la formalització del contracte del subministrament del Lot 1 (impresos de paperetes i sobres) corresponent al contracte de subministrament de les paperetes i dels sobres que s'han d'utilitzar a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa de 2015, així com el subministrament de les capses per a la seva distribució i el servei de la recollida i entrega de tota la documentació electoral (CONTR 2014 7579). Enllaç 
 • Publicació al BOE, de l'Acord de 27 d'abril de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, per el qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal, del recurs d'ampara electoral. Enllaç
 • S'ha publicat, la relació de candidatures definitives, proclamades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de 24 de maig de 2015, (BOIB núm. 63, de 28 d'abril de 2015). Enllaç
 • Acord del Consell de Ministres, per el qual es fixen les obligacions de servei públic a correus i telègrafs en les eleccions que es convoquen en el 2015. Enllaç
 • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 24 de maig de 2015, (BOIB núm. 60, de 23 d'abril de 2015). Enllaç
 • Acord de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 24 de maig de 2015, pàgina WEB oficial. Enllaç
 • Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 20 d’abril de 2015, relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors i treballadores el pròxim diumenge 24 de maig de 2015, dia de les eleccions locals, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç 
 • Resolució del conseller d’Administracions Públiques, de 14 d’abril de 2015, per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment del que disposa l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals. Enllaç
 • S'ha publicat, la relació provisional, de candidatures presentades a les Eleccions Autonòmiques i Locals del proper dia 24 de maig de 2015. Enllaç
 • Publicació de l'Acord de Consell de Govern, de 17 d'abril de 2015, per el qual s'aproven els manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals. Enllaç
 • Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuits de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals de Comunitat Autònoma i Provincials en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015. Enllaç
 • Instrucció 1/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de l'Instrucció 4/2011, de 24 de març, d'interpretació de l'article 66 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, sobre la consideració com a grup significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans de comunicació. Enllaç
 • Anunci de la secretaria general de la conselleria de Presidència de la formalització del contracte del serveis de recollida, processament i difusió de la informació provisional dels resultats de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa 2015. Enllaç
 •  Modificació en la composició de les Juntes d'Inca i Menorca. Enllaç
 • S'ha publicat, l'Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2015 de correcció d’errades ortogràfiques i de maquetació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Enllaç
 • Comunicació canvi d'accés a un col·legi electoral a Sóller per les pròximes eleccions Locals i Autonòmiques. Enllaç 
 • Comunicació canvi d'emplaçament d'una mesa electoral a Lloseta per a les pròximes eleccions Locals i Autonòmiques. Enllaç
 • Resolució de 31 de març de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per el qual es publica l'Acord del Ple, de 26 de març de 2015, que aprova l'instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals i autonòmiques de 24 de maig de 2015. (BOE núm. 84, de 8 d'abril de 2015). Enllaç 
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. (BOE 71, de 24 de març de 2015). Enllaç
 • Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de la activitat economica-financera dels Partits Polítics, per la que es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels Partits Polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. (BOE 77, de 31 de març de 2015). Enllaç
 • S'ha publicat, la relació de seccions, locals i meses electorals per a les Eleccions Locals i Autonòmiques 2015. Enllaç
 • S'ha publicat, l'Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts de 31 de març de 2015 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 24 de maig de 2015. Enllaç
 • S'ha publicat, la Constitució de les Juntes Electorals de les Illes Balears. Enllaç 
 • Decret 3/2015, de 30 de marçdel president de les Illes Balears,de convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa.  Enllaç 
 • Decret 2/2015, de 30 de març, del president de les Illes Balears, de dissolució i convocatòria d'eleccions al Parlament de les Illes Balears. Enllaç
 • Esborrany d'Avantprojecte de decret pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals. Enllaç
 • Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. Enllaç
 • Es publica la relació dels municipis de les Illes Balears, amb expressió de la seva població de dret i número de regidors a triar per a les eleccions locals de 2015. Enllaç
 • Resolució de 3 de febrer de 2015, de la Secretaría General Tècnica, per la qual es publica el Conveni específic de colaboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió electoral, subscrit amb motiu de les eleccions que es celebrin el dia 24 de maig de 2015. BOE Núm 037, de 12 de febrer de 2015. Enllaç     
 • Resolució de la secretaria general de la Conselleria de Presidència per la qual es publica el Conveni específic de colaboració entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de l'Interior) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió electoral, subscrit amb motiu de les eleccions que es celebrin el dia 24 de maig de 2015
  BOIB Núm 023, de 17 de febrer de 2015. Enllaç
 • Resolució de 3 de febrer de 2015, de la Secretaría General Técnica, per la qual es publica el Conveni específic de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió electoral, subscrit amb motiu de les eleccions que es celebrin el dia 24 de maig de 2015.                                           BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2015. Enllaç
 • Anunci per la qual es rectifica l'errada en relació efectuada a l'Annex I, detectat en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació del subministrament de les paperetes i dels sobres que s'han d'utilitzar a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa de 2015, així com de les capses per a la seva distribució i el servei de recollida i entrega de tota la documentació electoral (CONTR 2014 7578). BOIB Núm 008 - 15 / gener / 2015.  Enllaç
  On diu
  : Lot 1.- Impresos de paperetes i sobres de l'annex I
  Ha de dir
  : Lot 1.- Impresos de paperetes i sobres de l'annex III (Lot 1) del PCAP
 • S'ha publicat, la Instrucció 2/2014, de 11 de desembre, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per els càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals. Enllaç
 • Una vegada feta la valoració de les al·legacions i dels suggeriments rebuts es presenta l'actualització del'Avantprojecte de decret pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. Enllaç
 • S'ha publicat, l'anunci de licitació dels serveis de recollida, processament i difusió de la informació provisional dels resultats de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa 2015. Enllaç al document
 • S'ha convocat el Curs "Normativa i actuacions de l'Administració de la CAIB en la gestió de processos electorals". Teniu més informació a la pàgina web de l'EBAP.  
 • Després de les Jornades sobre "Processos Electorals" desenvolupades durant els dies 6 i 7 de novembre, es posen a disposició les ponències.

  1.- L'Administració Electrònica en el procés electoral. El vot electrònic. Experiències en dret comparat

  PDF Presentació
  PDF Notes

  2.- La protecció jurisdiccional del dret de sufragi
  PDFPresentació
  PDF Notes

  3.- Període electoral y campanya electoral
  PDF Presentació
  PDF Notes

 • Sentència 155/2014, de 25 de setembre de 2014. Recurs d'inconstitucionalitat 1345-2012. Interposat pel President del Govern enfront de l'article 6.2 c) de la Llei electoral d'Andalusia, en la redacció donada per la Llei 9/2011, de 5 de desembre. Principi d'igualtat, dret d'accés als càrrecs públics i interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics: constitucionalitat del precepte legal autonòmic que estableix la incompatibilitat parlamentària dels alcaldes, presidents de diputacions provincials i de mancomunitats de municipis. Enllaç al document
 • Sentència 153/2014, de 25 de setembre de 2014. Recurs d'inconstitucionalitat 2398-2011. Interposat pel Govern de Canàries en relació amb diversos apartats de l'article únic de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la qual es modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Principi d'igualtat, condicions bàsiques d'igualtat i drets dels espanyols a l'estranger: constitucionalitat de la reforma legal que limita l'exercici del dret de vot dels espanyols residents a l'estranger en les eleccions municipals i als cabildos insulars. Enllaç al document
 • Resolució del vicepresident i conseller de Presidència per la qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de decret pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. Enllaç al document
 • Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre d'enguany, ha acordat d'admetre a tràmit el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel procediment d'urgència. Enllaç al document
 • La Secretaria General de la Vicepresidència de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears juntament amb la Direcció de l'Advocacia ha organitzat unes JORNADAS SOBRE PROCESOS ELECTORALES, que tindran lloc en Palma de Mallorca els dies 6 i 7 de novembre d'aquest any. Enllaç al document (Instruccions)  Enllaç al document (Inscripció)  Enllaç al document (Programa)
 • Acord d'11 de juny de 2014, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la proclamació de Diputats electes al Parlament Europeu. (BOE de 12 de juny). Enllaç al document
 • Acord d'11 de juny de 2014, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la publicació dels resultats de les eleccions de Diputats al Parlament Europeu, amb indicació del nombre d'escons i de vots obtinguts per les candidatures proclamades. (BOE de 12 de juny). Enllaç al document
 • Designació dels Vocals no judicials de les Juntes Electorals Provincials per a les eleccions al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 8 de maig de 2014, de la Junta Electoral Central. (BOE de 10 de maig). Enllaç al document
 • Correcció d'errors en l'acord del 28 d'abril de 2014 de proclamació de candidatures. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Resolució de 7 de maig de 2014, de la Presidència de la Junta Electoral Central. (BOE de 10 de maig). Enllaç al document
 • Distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral en els distints medis de titularitat pública per a les properes Eleccions al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (BOIB de 8 de maig). Enllaç al document
 • Mesures necessàries per facilitar l'exercici del dret a vot del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment del que disposa l'article 13 del Decret 609/1995, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Resolució de la consellera d'Administracions Públiques de 24 d'abril de 2014. (BOE de 8 de maig). Enllaç al document
 • Es publiquen els Plans de cobertura informativa de la campanya electoral per a les properes eleccions al Parlament Europeu. (BOIB de 3 de maig). Enllaç al document
 • Distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública en relació amb les eleccions de diputats al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 29 d'abril de 2014, de la Junta Electoral Central. (BOE de 30 d'abril). Enllaç al document
 • Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 23 d'abril de 2014, relativa a l'horari laboral per facilitar l'exercici del dret al vot dels treballadors i treballadores el pròxim diumenge 25 de maig de 2014, dia de les eleccions al Parlament Europeu. (BOE de 29 d'abril). Enllaç al document
 • Habilitació, amb caràcter extraordinari, de determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 28 d'abril de 2014, de la Presidència del Tribunal Constitucional. (BOE de 29 d'abril). Enllaç al document
 • Proclamació de candidatures a les eleccions de Diputats al Parlament Europeu, convocades per Reial decret 213/2014, de 31 de març, a celebrar el 25 de maig de 2014. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 28 d'abril de 2014, de la Junta Electoral Central. (BOE del 29 d'abril). Enllaç al document
 • Pla de Cobertura informativa de la Corporació RTVE per a les eleccions de diputats al Parlament Europeu de 25 de maig de 2014. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 28 d'abril de 2014, de la Junta Electoral Central. (BOE de 29 d'abril). Enllaç al document
 • Designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb les eleccions de diputats al Parlament Europeu de 25 de maig de 2014. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Acord de 28 d'abril de 2014, de la Junta Electoral Central. (BOE del 29 d'abril).Enllaç al document
 • Acord del Consell de Ministres d'11 d'abril de 2014, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Ordre PRE/642/2014 de 24 d'abril. (BOE del 25 d'abril). Enllaç al document
 • Publicació de les candidatures presentades a les eleccions de Diputats al Parlament Europeu convocades per Reial decret 213/2014, de 31 de març, a celebrar el 25 de maig de 2014. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Resolució del 22 d'abril. (BOE de 23 d'abril). Enllaç al document
 • Han estat aprovats els models d'actes a utilitzar per les Juntes i les Meses Electorals en les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig de 2014. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Resolució de 14 d'abril de la Presidència de la Junta Electoral Central. (BOE de 17 d'abril). Enllaç al document
 • Calendari Electoral per a les eleccions al Parlament Europeu.Enllaç al document
 • S'estableixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Ordre HAP/555/2014 de 7 d'abril del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques. (BOE del 9 d'abril). Enllaç al document
 • Publicació de la relació de seccions, locals i meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 2014. (BOIB 7 d'abril). Enllaç al document
 • Han quedat constituïdes les juntes Electorals de les Illes Balears per al Parlament Europeu. Publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (BOIB de 7 d'abril). Enllaç al document
 • Han estat convocades les eleccions al Parlament Europeu, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Reial decret 213/2014 de 31 de març del President del Govern. (BOE de l'1 d'abril). Enllaç al document