Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 232734
Decret 20/2023 de 3 d’abril pel qual es convoquen eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), en l'article 199.1, disposa que «el règim electoral dels òrgans de les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi és el que estableixin les lleis de les comunitats autònomes que les institueixin o reconeguin, que, en tot cas, han de respectar el que disposa la Llei reguladora de les bases del règim local; si no, és el previst als números següents d'aquest article».

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en l'article 31.13, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució del règim local, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regula les entitats locals menors en els articles 51 a 55, en què estableix com a òrgans de govern el president o presidenta i la junta veïnal de l'entitat menor. No obstant això, la Llei no estableix el sistema d'elecció d'aquests òrgans; en conseqüència, hi és aplicable de manera supletòria la regulació prevista en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

A les Illes Balears, únicament Palmanyola (al municipi de Bunyola, Mallorca) té la naturalesa d'entitat local menor.

Amb motiu de l'expiració dels mandats de les actuals corporacions locals, derivats de les eleccions del 26 de maig de 2019, és necessari procedir a la convocatòria electoral corresponent, que, en el cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es refereix a l'elecció de la presidència (Batlía Pedània) i a les vocalies de la Junta Veïnal de l'entitat local menor de Palmanyola. La data de celebració prevista per a les eleccions locals és el dia 28 de maig de 2023.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en compliment  del que disposa l'article 14.5 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril de regulació complementària dels processos electorals va fer pública, mitjançant resolució de 31 de gener de 2023 (BOIB núm. 27, de 2 de març), la relació d'entitats d'àmbit territorial inferior al municipi amb expressió de la seva població de dret i nombre de vocalies que li fou comunicada per l'Oficina del Censo Electoral, segons la qual a l'entitat local menor de Palmanyola li corresponen 4 vocalies.

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, estableix en l'article 42.3 que els decrets de convocatòria d'eleccions locals s'expedeixen el dia cinquanta-cinquè abans del quart diumenge de maig de l'any que correspongui i s'han de publicar l'endemà en el butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent. Entren en vigor el mateix dia de la publicació.

En conseqüència, d'acord amb l'article 42.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia .3 d'abril de 2023,

DECRET

Article 1 Convocatòria i data de celebració de les eleccions

Es convoquen eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola, situada al municipi de Bunyola (Mallorca), les quals s'han de celebrar el dia 28 de maig de 2023.

Article 2 Elecció de la presidència de l'entitat local menor de Palmanyola

L'elecció de la batlia pedània serà directa per part dels electors de Palmanyola, d'acord amb el que preveu l'article 199.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Article 3 Assignació de vocalies de la Junta Veïnal de Palmanyola

L'assignació de les quatre vocalies de la Junta Veïnal es realitzarà d'acord amb el que preveuen els apartats 4 i 5 de l'article 199 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i la designació de les persones per ocupar aquestes vocalies, d'acord amb el previst a l'apartat 6 del mateix article.

Article 4 Durada de la campanya electoral

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies; començarà a les zero hores del dia 12 de maig de 2023 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 26 de maig de 2023.

Article 5 Normativa aplicable

Les eleccions convocades per aquest Decret es regeixen per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i per la seva normativa de desplegament.

Pel que fa als mitjans materials, es regeixen pel que preveu el Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, amb les adaptacions necessàries en relació amb la informació en les dues llengües oficials.

Disposició final única Entrada en vigor

Aquest Decret s'ha de publicar conjuntament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat, i entra en vigor el mateix dia que es publiqui.

 

Palma, 3 d'abril de 2023

  La presidenta
La consellera de Presidència,  Funció Pública i Igualtat Francesca Lluch Armengol i Socias
Mercedes Garrido Rodríguez