Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 92525
Relació de població de dret i nombre de vocals de les Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi (Palmanyola) per a les eleccions locals de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 14.5 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, a continuació es publica la relació d'Entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi, amb expressió de la seva població de dret i nombre de vocals. El 24 de gener de 2023 s'ha rebut de l'Oficina del Censo Electoral una comunicació oficial amb la informació esmentada.

Atès tot l'anterior, en aplicació de l'article 199 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, mitjançant aquest edicte es dona publicitat oficial a la relació de població de drei i el nombre de vocals de l'Entitat d'àmbit territorial inferior al municipi per a les eleccions locals de 2023:

Denominació de l'EATIM: Palmanyola

Municipi: Bunyola

Població oficial: 2197 habitants

Règim aplicable: li corresponen 4 vocals per tenir més de 250 residents i no superar el terç dels edils de Bunyola.

Les corporacions locals interessades, els partits polítics i els particulars, diposen d'un termini improrrogable de set dies naturals per presentar reclamacions sobre el nombre de vocals assignats davant la Delegación Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística a les Illes Balears (Oficina del Censo Electoral).

 

Palma, 31 de gener de 2023

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez