Torna

Processos Electorals

Actors del procés electoral - Administració electoral - Juntes electorals

L'Administració electoral és l'encarregada de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat.

En les eleccions al Parlament de les Illes Balears constitueix l'Administració electoral:

-        La Junta Electoral Central (JEC).

-        La Junta Electoral de les Illes Balears (JEIB).

-        Les juntes de zona. Les juntes de zona competents en les eleccions al Parlament de les Illes Balears són:

                    ·            Per l'illa de Mallorca, la Junta Electoral de Palma de Mallorca.

                    ·            Per l'illa de Menorca, la Junta Electoral de Maó.

                    ·            Per les illes d'Eivissa i Formentera, la Junta Electoral d'Eivissa.

-        Les meses electorals.

 

En les eleccions als consells insulars l'Administració electoral està integrada per:

-        La Junta Electoral Central.

-        La Junta Electoral de les Illes Balears.

-       Les juntes de zona. En el cas de les eleccions als consells insulars la junta de zona competent per a les eleccions al Consell Insular de Mallorca és la Junta de Zona de Palma; al Consell Insular de Menorca, la Junta de Zona de Maó, i al Consell Insular d'Eivissa, la Junta de Zona d'Eivissa.

-        Les meses electorals.

 

En les eleccions de competència estatal, és a dir les eleccions generals, les europees i les municipals, l'Administració electoral està composta per:

-        Junta Electoral Central.

-        Junta Electoral Provincial de les Illes Balears.

-        Juntes de zona. En les eleccions d'àmbit estatal les juntes de zona de Mallorca són la Junta de Zona de Palma, la Junta de Zona d'Inca i la Junta de Zona de Manacor.

En l'àmbit de Menorca la junta de zona competent és la Junta de Zona de Maó, i en l'àmbit d'Eivissa i Formentera, la Junta de Zona d'Eivissa i Formentera amb seu a Eivissa.

-        Les meses electorals.

 

LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (JEC)

Composició

La Junta Electoral Central és un òrgan permanent i està composta per: 

a) Vuit vocals magistrats del Tribunal Suprem, designats mitjançant insaculació pel Consell General del Poder Judicial. 

b) Cinc vocals catedràtics de dret o de ciències polítiques i de sociologia, en actiu, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació al Congrés dels Diputats.

 

El secretari de la Junta Electoral Central és el secretari general del Congrés dels Diputats.

A més, forma part també de la Junta Electoral Central, amb veu però sense vot, el director o directora de l'Oficina del Cens Electoral.

 

Funcions

La Junta Electoral Central té amb caràcter general les funcions següents:

a) Dirigir i supervisar l'actuació de l'Oficina del Cens Electoral.

b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions que, en el que estigui relacionat amb el cens electoral, es dictin en desplegament i aplicació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 

c) Cursar instruccions de compliment obligatori a les juntes electorals provincials i, si s'escau, de comunitat autònoma, en qualsevol matèria electoral. 

d) Resoldre amb caràcter vinculant les consultes que li elevin les juntes provincials i, si s' escau, les de comunitat autònoma. 

e) Revocar d'ofici en qualsevol temps, o a instància de part interessada, dins dels terminis que preveu l'article 21 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, les decisions de les juntes electorals provincials i, si s'escau, de comunitat autònoma, quan s'oposin a la interpretació de la normativa electoral realitzada per la Junta Electoral Central. 

f) Unificar els criteris interpretatius de les juntes electorals provincials i, si s'escau, de comunitat autònoma en l'aplicació de la normativa electoral. 

g) Aprovar, a proposta de l'Administració de l'Estat o de les administracions de les comunitats autònomes, els models d'actes de constitució de meses electorals, d'escrutini, de sessió, d'escrutini general i de proclamació d'electes. Aquests models han de permetre l'expedició instantània de còpies de les actes, mitjançant documents autocopiatius o altres procediments anàlegs. 

h) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos que se li adrecin.

i) Vetllar pel compliment de les normes relatives als comptes i a les despeses electorals per part de les candidatures durant el període comprès entre la convocatòria i el centèsim dia posterior al de la celebració de les eleccions. 

j) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones que intervenguin amb caràcter oficial en les operacions electorals. 

k) Corregir les infraccions que es produeixin en el procés electoral sempre que no siguin constitutives de delicte i imposar multes fins a la quantia màxima que preveu la legislació electoral. 

l) Expedir les credencials als diputats, senadors, regidors, diputats provincials i consellers insulars en cas de vacant per mort, incapacitat o renúncia, una vegada finalitzat el mandat de les juntes electorals provincials i de zona.

 

LA JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS (JEIB)

Composició

La Junta Electoral de les Illes Balears, que assumeix les funcions de la Junta Electoral Provincial, en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, és un òrgan de caràcter permanent que està format pels membres següents:

a) Tres vocals, magistrats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, designats per insaculació feta per la seva Sala de Govern en ple. 

b) Dos vocals, catedràtics o professors titulars de dret en actiu o juristes de prestigi reconegut residents a les Illes Balears, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació al Parlament de les Illes Balears.

 

El secretari de la Junta Electoral de les Illes Balears és l'oficial major del Parlament de les Illes Balears; participa en les seves deliberacions amb veu i sense vot i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral. 

Així mateix, participa en les reunions de la Junta Electoral amb veu però sense vot el delegat provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Els membres de la Junta Electoral de les Illes Balears són nomenats per decret del Govern de la comunitat autònoma i continuen en el seu mandat fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral, a l'inici de la legislatura següent.

 

Funcions

Amb caràcter general, correspon a la Junta Electoral de les Illes Balears exercir les funcions següents:

a) Resoldre les consultes que li eleven les juntes de zona i dictar instruccions en aquestes en matèria de la seva competència.

b) Resoldre queixes, reclamacions i recursos que li adrecin d'acord amb la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o amb qualsevol altra disposició que li atribueixi aquesta competència. 

c) Exercir jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervenguin amb caràcter oficial en les operacions electorals. 

d) Corregir les infraccions que es produeixin en el procés electoral sempre que no siguin constitutives de delicte i no estiguin reservades als tribunals o a la Junta Electoral Central, i imposar multes de fins a la quantitat màxima establerta per la llei.

 

D'altra banda, amb caràcter més específic, i sens perjudici d'altres funcions que li pugui atribuir la legislació en matèria electoral, la Junta Electoral de les Illes Balears:

-        Nomena els representants generals dels partits, federacions i coalicions que pretenguin concórrer a les eleccions, i també els representants d'aquests partits, federacions i coalicions a cadascuna de les illes, per al cas de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

-        Fa l'escrutini general en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

-        Proclama els electes en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

 

LA JUNTA ELECTORAL PROVINICAL DE LES ILLES BALEARS

La Junta Electoral Provincial actua en el cas de processos electorals de competència estatal, especialment en les eleccions generals i en les eleccions europees, i és més escassa la seva participació en les eleccions municipals.

 Composició

La Junta Electoral Provincial està composta per: 

a) Tres vocals, magistrats de l'audiència provincial corresponent, designats mitjançant insaculació pel Consell General del Poder Judicial. Quan no hi hagi en l'audiència de què es tracti el nombre de magistrats suficient, s'han de designar titulars d'òrgans jurisdiccionals unipersonals de la capital de la província. Aquests vocals elegeixen d'entre ells el president de la Junta. 

b) Dos vocals nomenats per la Junta Electoral Central entre catedràtics i professors titulars de dret o de ciències polítiques i de sociologia o juristes de prestigi reconegut residents a la província. La designació d'aquests vocals té lloc una vegada proclamades les candidatures. Amb aquesta finalitat, els representants de les candidatures presentades en el districte proposen conjuntament les persones que han d'exercir aquests càrrecs. Si aquesta proposta no té lloc abans del començament de la campanya electoral, la Junta Electoral Central ha de procedir al seu nomenament.

 

El secretari de la Junta Provincial és el secretari de l'audiència respectiva, i si n'hi ha diversos, el més antic.

 Funcions

Amb caràcter general, correspon a la Junta Electoral Provincial, i atès el criteri superior de la Junta Electoral Central, exercir les funcions següents:

a) Cursar instruccions de compliment obligatori a les juntes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.

b) Resoldre de manera vinculant les consultes que li elevin les juntes electorals de zona.

c) Revocar d'ofici en qualsevol temps o, a instància de part interessada, les decisions de les juntes electorals de zona quan s'oposin a la interpretació realitzada per la Junta Electoral Provincial.

d) Unificar els criteris interpretatius de les juntes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.

 

JUNTES ELECTORALS DE ZONA

Composició

Les juntes electorals de zona no tenen caràcter permanent, es constitueixen per a cada procés electoral. Cada junta està composta pels membres següents:

a) Tres vocals, jutges de primera instància o instrucció designats mitjançant insaculació per la Sala de Govern del tribunal superior de justícia respectiu. Quan no hi hagi en el partit de què es tracti el nombre suficient de jutges, s'han de designar per insaculació jutges de pau del mateix partit judicial. Aquests vocals elegeixen d'entre ells el president de la Junta Electoral de Zona. 

b) Dos vocals designats per la Junta Electoral Provincial, entre llicenciats en dret o en ciències polítiques i en sociologia, residents en el partit judicial. La designació d'aquests vocals té lloc una vegada proclamades les candidatures. Amb aquesta finalitat, els representants de les candidatures presentades en el districte electoral corresponent proposen conjuntament les persones que han d'exercir aquests càrrecs. Quan la proposta no tengui lloc abans del començament de la campanya electoral, la Junta Electoral Provincial ha de procedir al seu nomenament.

 

El secretari de la Junta Electoral de Zona és el secretari del jutjat de primera instància corresponent i, si n'hi ha diversos, el del Jutjat Degà.

Els secretaris dels ajuntaments són delegats de les juntes electorals de zona i actuen sota l'estricta dependència d'aquestes.

Les juntes de zona competents en les eleccions al Parlament de les Illes Balears són:

 -       Per l'illa de Mallorca, la Junta Electoral de Palma de Mallorca.

-        Per l'illa de Menorca, la Junta Electoral de Maó.

-        Per les illes d'Eivissa i Formentera, la Junta Electoral d'Eivissa.

 

En el cas dels consells insulars la junta de zona competent per a les eleccions al Consell Insular de Mallorca és la Junta de Zona de Palma; al Consell Insular de Menorca, la Junta de Zona de Maó, i al Consell Insular d'Eivissa, la Junta de Zona d'Eivissa.

En les eleccions d'àmbit estatal les juntes de Mallorca són la Junta de Zona de Palma, la Junta de Zona d'Inca i la Junta de Zona de Manacor.

En l'àmbit de Menorca la junta de zona competent és la Junta de Zona de Maó, i en l'àmbit d'Eivissa i Formentera, la Junta de Zona d'Eivissa i Formentera amb seu a Eivissa.

Funcions

Entre les funcions atribuïdes per la legislació electoral a les juntes electorals de zona podem destacar-ne les següents:

-        Resolen les al·legacions de les persones designades per formar part de les meses electorals.

-        Fan, en la seva circumscripció respectiva, les operacions relatives a la presentació de candidatures i proclamació de candidats en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

-        Distribueixen els emplaçaments disponibles per als cartells i les banderoles de les diferents candidatures i els comuniquen a aquestes.

-        Atribueixen a les candidatures els locals i llocs públics que se'ls designen per dur a terme actes de campanya electoral, i comuniquen aquesta atribució a les candidatures.

-        Garanteixen el subministrament d'urnes, cabines, paperetes i sobres de votació a la mesa electoral el dia de la votació.