Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 232710
Decret 2/2023 de 3 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d’eleccions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb la voluntat que les eleccions al Parlament de les Illes Balears coincideixin amb les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, i amb les eleccions locals, és necessari que la presidenta de les Illes Balears faci ús de la facultat de dissolució anticipada del Parlament que li atorga l'article 55 de l'Estatut d'autonomia. La dissolució s'ha d'acordar per decret, en el qual s'han de convocar al seu torn eleccions, i s'hi han d'indicar els requisits exigits en la legislació electoral aplicable.

En conseqüència, d'acord amb l'article 55, esmentat, i de conformitat amb el que preveuen l'article 9.1.b) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, l'article 11.1 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 42.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en la sessió del dia 3 d'abril de 2023,

DECRET

Primer

Queda dissolt el Parlament de les Illes Balears elegit el dia 26 de maig de 2019.

Segon

Es convoquen eleccions al Parlament de les Illes Balears, que tindran lloc el dia 28 de maig de 2023.

Tercer

En aplicació del que disposa l'article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les circumscripcions electorals insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera elegiran, respectivament, 33, 13, 12 i 1 diputats.

Quart

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies: començarà a les zero hores del dia 12 de maig de 2023 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 26 de maig de 2023.

Cinquè

Aquest Decret s'ha de publicar conjuntament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat, i entra en vigor el mateix dia en què s'hi publiqui.

 

Palma, 3 d'abril de 2023

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias