Preguntes Freqüents - Presentació de candidatures

Qui pot presentar candidatures?

Poden presentar candidatures:

a)     Els partits polítics o les federacions de partits polítics inscrits en el Registre de Partits Polítics.

b)     Les coalicions de partits o federacions que desitgin presentar-se conjuntament a les eleccions.

c)      Les agrupacions d'electors.

 

Quin és el termini per presentar les candidatures?

Les candidatures subscrites pels representants dels partits, les federacions i les coalicions i pels promotors de les agrupacions d'electors es presenten davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posteriors a la convocatòria.

 

Quina és la forma de presentació de les candidatures?

Les candidatures s'han de presentar per escrit. En l'escrit esmentat s'ha d'expressar clarament la denominació, les sigles i els símbols del partit, la federació, la coalició o l'agrupació que la promou, i també el nom i els llinatges dels candidats que hi estiguin inclosos.

Juntament amb aquest escrit, s'ha de presentar la declaració d'acceptació de la candidatura i els documents acreditatius de la condició d'elegibilitat dels candidats.

Les candidatures presentades per agrupacions d'electors s'han d'acompanyar amb els documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per participar en les eleccions.

 

Què inclouen les llistes de candidats?

Quan la presentació de candidatures s'hagi de fer mitjançant llistes, cada una ha d'incloure tants candidats com càrrecs per elegir, així com els suplents, amb l'expressió de l'ordre de col·locació tant dels candidats com dels suplents.

Juntament amb el nom dels candidats es pot fer constar la seva condició d'independent o, en cas de coalicions o federacions, la denominació del partit a què cada un pertanyi.

 

Quan es publiquen les candidatures presentades?

El vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria s'han de publicar les candidatures presentades.

 

Poden esmenar-se les candidatures presentades?

Dos dies després de la publicació de la presentació de candidatures, les juntes electorals competents comuniquen als representants de les candidatures les irregularitats que s'hi hagin apreciat d'ofici o denunciades per altres representants. El termini per esmenar-les és de quaranta-vuit hores.

 

Quan es proclamen els candidats?

El vint-i-setè dia posterior a la convocatòria, les juntes electorals competents duen a terme la proclamació de candidats.

 

Quan es publica la proclamació de candidats?

La proclamació de candidats ha de ser publicada el vint-i-vuitè dia posterior a la convocatòria.

 

Es pot recórrer contra la proclamació de candidatures i candidats?

A partir de la proclamació, els candidats exclosos i els representants de les candidatures proclamades o la proclamació de les quals hagi estat denegada poden interposar un recurs davant el jutjat contenciós administratiu en un termini de dos dies.

 

Es poden modificar les candidatures?

Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada que s'han presentat, exceptuant el termini habilitat per a l'esmena d'irregularitats i només per mort o renúncia del titular o com a conseqüència del mateix tràmit d'esmena.

Quan es tracti de llistes de candidats, les baixes que es produeixin després de la proclamació s'entendran cobertes pels candidats successius i, si escau, pels suplents.

 

Es poden retirar les candidatures?

Les candidatures es poden retirar en qualsevol moment anterior a la celebració de les eleccions.