Preguntes Freqüents - Escrutini de les Meses Electorals

Què és l'escrutini?

L'escrutini és el recompte dels vots en una elecció.

 

Com es fa l'escrutini o recompte de les meses?

L'escrutini es fa de la manera següent:

-      El president o presidenta extreu, un per un, els sobres de l'urna i llegeix en veu alta la denominació de la candidatura votada.

-      El president o presidenta ha de mostrar cada papereta als vocals, interventors i apoderats.

-      Acabat el recompte, es resolen per majoria els possibles dubtes o propostes que hi pugui haver.

-      Posteriorment, el president o presidenta ha d'anunciar en veu alta el resultat, amb l'especificació del nombre d'electors censats, el de certificats censals aportats, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada candidatura.

-      Es penja a la porta del col·legi electoral una còpia de l'acta d'escrutini.

 

Puc presenciar l'escrutini dels vots?

Sí, qualsevol persona pot presenciar l'escrutini dels vots de qualsevol mesa. L'escrutini és públic. El president o presidenta ordenarà l'expulsió immediata de les persones que en pertorbin o n'entorpeixin el desenvolupament.

 

Puc sol·licitar l'examen d'una papereta llegida pel president o presidenta en l'escrutini?

Només els notaris, en l'exercici de les seves funcions, els candidats i els representants de les candidatures, si tenen dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel president de la mesa en l'escrutini, poden demanar-la en l'acte per examinar-la. Els vocals de la mesa i els interventors no necessiten sol·licitar aquest examen, perquè el president ha de mostrar-los cada papereta després de llegir-la.

 

Què s'ha de fer si s'observa cap irregularitat en l'escrutini?

Qualsevol elector o electora que observi alguna irregularitat en l'escrutini pot manifestar-ho en concloure l'escrutini i la seva protesta o reclamació s'haurà de fer constar en l'acta de la sessió.

 

Què es fa amb les paperetes una vegada que ha acabat l'escrutini?

Les paperetes es destruiran en presència dels concurrents, immediatament després d'haver acabat l'escrutini, a excepció de les paperetes que no hagin estat declarades vàlides i de les que hagin estat objecte d'alguna reclamació. Aquestes paperetes es conserven amb l'acta de la sessió, per a futures reclamacions i recursos.

 

Quan es fa l'escrutini oficial i definitiu?

L'escrutini oficial comença el tercer dia següent al de la votació per part de la Junta Electoral de les Illes Balears. L'escrutini de cada circumscripció és un acte únic, encara que pot durar més d'un dia. En tot cas, no pot acabar més tard del sisè dia després de la votació. És un acte públic.