Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 232718
Decret 3/2023, de 3 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d’eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 64 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que cada un dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa està integrat pels consellers elegits en les circumscripcions respectives, per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mitjançant un sistema de representació proporcional, respectant el règim electoral general.

Així mateix, l'article 6 de la Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, disposa que la convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa s'ha de fer per decret del president de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les condicions i els terminis establerts en l'article 42.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). La data de les eleccions insulars ha de coincidir en tot cas amb la de les municipals.

En conseqüència, d'acord amb l'article 6, abans esmentat, i de conformitat amb el que preveuen l'article 9.1.b) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 42.3 de la LOREG,

DECRET

Primer

Es convoquen eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, que tindran lloc el dia 28 de maig de 2023.

Segon

En aplicació del que disposa l'article 7 de la Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, les circumscripcions electorals insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa elegiran, respectivament, 33, 13 i 13 consellers.

Tercer

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies: començarà a les zero hores del dia 12 de maig de 2023 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 26 de maig de 2023.

Quart

Aquest Decret s'ha de publicar conjuntament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat, i entra en vigor el mateix dia en què s'hi publiqui.

 

Palma, 3 d'abril de 2023

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias