Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 319234
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 28 de maig de 2023, dia en què es celebren eleccions locals, autonòmiques i als consells insulars en l’àmbit de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Amb la voluntat que les eleccions al Parlament de les Illes Balears coincideixin amb les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, i amb les eleccions locals, la presidenta de les Illes Balears fa ús de la facultat de dissolució anticipada del Parlament que li atorga l'article 55 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. La dissolució s'ha d'acordar per decret, en el qual s'han de convocar al seu torn eleccions, i s'hi han d'indicar els requisits exigits en la legislació electoral aplicable.

2. El 4 d'abril de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 2/2023, de 3 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d'eleccions, d'acord amb l'article 55 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i de conformitat amb el que preveuen l'article 9.1. de la Llei 1/2019, b) de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, l' article 11.1 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 42.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en la sessió del dia 3 d'abril de 2023.

Així mateix, a l'esmentat Decret 2/2023, de 3 de abril, de la presidenta de las Illes Balears convoca les eleccions al Parlament de les Illes Balears, que tindran lloc el dia 28 de maig de 2023.

3. El 4 d'abril de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 3/2023, de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, que tindran lloc el dia 28 de maig de 2023.

4. El 4 d'abril de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Real Decret 207/2023, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions i a les Assemblees de Ceuta i Melilla, per al 28 de maig de 2023.

5. El 15 de febrer de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el qual la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball assumeix les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball.

6. D'acord amb l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, adoptar les mesures per facilitar als electors de les Illes Balears que siguin treballadors per compte d'altri i treballin el dia de les eleccions, l'exercici del dret a vot.

Per tot això, havent-ne emès informe favorable la Delegació del Govern a les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Adoptar les mesures següents per facilitar als electors de les Illes Balears que siguin treballadors per compte d'altri i treballin el dia de les eleccions l'exercici del dret a vot:

a) Els treballadors per compte d'altri que siguin electors i prestin els seus serveis el pròxim 28 de maig de 2023, gaudiran de permís retribuït per facilitar-los l'exercici del dret al vot segons la distribució següent:

- Gaudiran de permís retribuït de dues hores si l'horari de treball coincideix en dues o més hores, i en menys de quatre, amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

- Gaudiran de permís retribuït de tres hores si l'horari de treball coincideix en quatre o més hores, i en menys de sis, amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

- Gaudiran de permís retribuït de quatre hores si l'horari de treball coincideix en sis o més hores amb l'horari d'obertura de les meses electorals.

b) Si es tracta de treballadors contractats a temps parcial que realitzin una jornada inferior a l'habitual en l'activitat, la duració del permís establert en l'apartat anterior es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

c) La distribució del període de permís de què els treballadors disposin per acudir a votar correspondrà a l'empresari, tenint en compte l'organització del treball.

d) Els treballadors per compte d'altri nomenats president o vocal de les meses electorals i els qui acreditin la condició d'interventors tenen dret durant el dia de les votacions a un permís retribuït de jornada completa, si no gaudeixen en la mateixa data del descans setmanal, i a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

e) Així mateix, els qui acreditin la condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació, si no gaudeixen en aquesta data del descans setmanal.

f) Si qualcun dels treballadors nomenats president o vocal de les meses electorals, com també dels que acreditin la condició d'interventors o apoderats, ha de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa o l'Administració pública, a petició de l'interessat, ha de canviar-li el torn, perquè pugui descansar la nit anterior al dia de la votació.

g) D'acord amb l'article 37.3. del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, les reduccions de jornada derivades dels permisos que preveu el Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, desplegats en els articles anteriors, no representen cap reducció de la retribució que per tots el conceptes obtinguin els treballadors, i serveix, com a justificant adequat, la presentació del certificat de vot o, si escau, l'acreditatiu de la mesa electoral corresponent.

h) No tindran dret a permís retribuït els electors treballadors per compte d'altri que prestin els seus serveis el pròxim 28 de maig de 2023 dins un horari de treball que no coincideixi amb el d'obertura de les meses electorals o ho facin per un període inferior a dues hores.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 12 de maig de 2023

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela i Vàzquez