Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 242673
Ordre 12/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 2/2023, de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d'eleccions, i el Decret 3/2023, de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, han fixat, com a data dels comicis autonòmics, el diumenge 28 de maig del 2023, i correspon al Govern de les Illes Balears, com a administració convocadora, la responsabilitat de l'organització i la gestió d'ambdós processos.

En relació amb aquest punt, l'article 29 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció que en fa la Llei 5/1995, de 22 de març, regula les subvencions que l'Administració de la Comunitat Autònoma ha d'abonar als partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors per les despeses electorals ocasionades durant les eleccions autonòmiques. Així mateix, l'apartat 4 del precepte legal esmentat determina que les quanties que s'indiquen en els apartats anteriors es refereixen a unitats monetàries constants i que, per mitjà d'una ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda (actualment, Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors), s'han de fixar les quanties actualitzades en els cinc dies següents al de la convocatòria d'eleccions. En aquest mateix sentit es pronuncia l'apartat 4 de l'article 10 de la Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, que especifica que aquesta actualització s'ha de verificar mitjançant l'aplicació a les quantitats esmentades del coeficient deflacionista corrector de l'índex de preus de consum.

És per això que la quantia de les subvencions per despeses electorals i la fixació del límit màxim de la despesa electoral s'han d'actualitzar, d'acord amb la taxa que resulta de l'evolució de l'índex de preus de consum de les Illes Balears des del mes de febrer de 2019 (corresponent a la darrera actualització de les quanties) fins al mes de febrer de 2023 (corresponent al darrer índex conegut), i que es xifra en un 15,40 %.

Així mateix, cal tenir en compte que l'apartat 2 de l'article 131 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix com a límit de la despesa que, en cas de coincidència de dues eleccions o més per sufragi universal directe, els partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors concurrents no poden efectuar despeses electorals suplementàries en una quantia superior en un 25 per 100 dels màxims permesos per a les eleccions a Corts Generals

Finalment, atès que es tracta d'una actualització establerta pel poder legislatiu, queda sostreta de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, d'acord amb la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 3, perquè el poder legislatiu no és sector públic als efectes de la llei esmentada.

Per tot això, dict la següent

ORDRE

Article únic Actualització de quanties

1. L'actualització de les quanties fixades per subvencionar les despeses originades per les activitats electorals i del límit d'aquestes despeses, que regulen l'article 29 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 10 de la Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, s'ha de fer mitjançant l'aplicació del coeficient resultant de l'evolució de l'índex de preus de consum de les Illes Balears, amb el resultat que s'indica en els apartats següents d'aquest article pel que fa a les eleccions que s'han de celebrar el dia 28 de maig de 2023.

2. Les quanties de les subvencions de l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 8/1986, referides a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, i de l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 7/2009, referides a les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, són les següents:

a) Subvenció de 17.480,80 euros per cada diputat o diputada o conseller o consellera obtinguts.

b) Subvenció de 0,576546 euros per cada vot obtingut per candidatura al Parlament de les Illes Balears, si almenys un dels membres obté l'escó de diputat o diputada.

 

c) Subvenció de 0,576546 euros per cada vot obtingut per candidatura al consell o consells insulars esmentats, si almenys un dels membres obté l'escó de conseller o consellera.

3. El límit de les despeses electorals a què es refereixen l'apartat 2 de l'article 29 de la Llei 8/1986 i l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 7/2009 queda fixat de la manera següent:

a) En el cas de partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, el límit de les despeses electorals és el que resulti de multiplicar per 0,925516 el nombre d'habitants corresponents a la població de dret de la circumscripció electoral en què presentin la seva candidatura.

b) En el cas de partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin simultàniament a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i a les eleccions municipals, el límit de despeses electorals està subjecte al que estableix l'article 131.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

c) En el cas de les eleccions als consells insulars, el límit de les despeses electorals és el que resulti de multiplicar per 0,9255516 el nombre d'habitants corresponents a la població de dret de la circumscripció electoral en què els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors presentin la seva candidatura, amb independència de la resta de processos electorals als quals concorrin, i, per tant, no hi és aplicable el que disposa l'article 131.2 de la Llei orgànica 5/1985.

4. A més de les subvencions a què es refereix l'apartat 2 anterior, i d'acord amb el que estableixen l'apartat 3 de l'article 29 de la Llei 8/1986 i l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 7/2009, l'Administració de la Comunitat Autònoma subvenciona els partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors per les despeses electorals ocasionades per la tramesa directa i personal als electors de sobres i paperetes o de propaganda i publicitat electoral, d'acord amb les regles següents:

1a. S'han d'abonar 0,227588 euros per elector o electora en cada una de les circumscripcions en què s'hagi presentat llista al Parlament de les Illes Balears, sempre que la candidatura de referència hi obtengui representació.

2a. S'han d'abonar 0,227588 euros per elector o electora en cada una de les circumscripcions en què s'hagi presentat llista al consell o consells insulars, sempre que la candidatura de referència hi obtengui representació.

3a. Les quanties subvencionades en virtut d'aquest apartat no s'han d'incloure en el límit previst en l'apartat 3 anterior, sempre que s'hagi justificat la realització efectiva de l'activitat a què es refereix aquest apartat.

Disposició derogatòria única Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta Ordre, ho contradiguin o hi siguin incompatibles, i, en especial, l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 2 d'abril de 2019 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 26 de maig de 2019.

Disposició final única Entrada en vigor

Aquesta Ordre comença a vigir el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 5 d'abril de 2023

La consellera d'Hisenda  i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau