Informació a l'elector - Sufragi actiu

El dret de sufragi actiu és el dret al vot.

-        Qui pot votar amb caràcter general?

Poden votar amb caràcter general els ciutadans espanyols (vegeu eleccions europees i municipals) majors d'edat que no hagin estat desposseïts del dret al vot. Per exercir el dret al vot és indispensable la inscripció en el cens electoral vigent.

-        Tenen limitat el dret de vot les persones discapacitats?

No. Des de desembre de 2018 tota persona podrà exercir el seu dret de sufragi actiu,  conscientment, lliurement i voluntàriament, qualsevol que sigui la seva forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi. 

S’ha eliminat la possibilitat de declarar la incapacitació per a votar per sentència judicial, i l’autorització  judicial necessària per a votar a les persones internades en hospitals psiquiàtrics.

En conseqüència, l’Oficina del Cens Electoral ha d’incorporar al cens electoral a totes aquelles persones que haguessin estat excloses com a conseqüència de resolucions judicials de naturalesa civil de privació del dret de sufragi actiu.

Les persones amb alguna discapacitat podran valdre’s d’algú que els acompanyi,  o d’algun mitjà material per a traslladar els sobres electorals als membres de la Mesa Electoral.

La Junta Electoral Central ha establert que en el supòsit que algun membre d’una Mesa Electoral,  o algun dels interventors o apoderats adscrits a aquesta Mesa consideri que el vot d’una persona amb discapacitat no es exercit de forma conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar en l’acta de la sessió, però no s’ha d’impedir que el vot mencionat sigui introduït dins l’urna. En aquesta manifestació de constància, l’acta ha d’identificar l’elector únicament pel número del seu Document Nacional d’Identitat o, si no n’hi ha, pel document identificador que aporti.

-        Qui no pot votar amb caràcter general?

No tenen el dret al vot els condemnats per sentència ferma a la pena de privació del dret de sufragi.

-        Qui pot votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears?

Poden votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears tots els ciutadans espanyols majors d'edat que figurin en el cens electoral de les Illes Balears, amb inclusió, per tant, també dels ciutadans inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

-        Qui pot votar en les eleccions als consells insulars?

Poden votar en les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa tots els ciutadans espanyols majors d'edat que figurin en el cens electoral vigent en cada una de les illes respectives. No poden votar en les eleccions als consells insulars els ciutadans inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

Les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions municipals.

-        Qui pot votar en les eleccions municipals?

En les eleccions municipals poden votar els veïns espanyols dels municipis respectius que siguin majors d'edat i estiguin inscrits en el cens electoral de residents. Per tant, no poden votar en les eleccions municipals els espanyols inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

També poden votar els estrangers següents:

a)     Les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat, tenguin la condició de ciutadà de la Unió Europea. Han de complir els requisits que es requereix als espanyols per ser elector i, a més, haver manifestat la seva voluntat de votar a Espanya.

b)     Les persones estrangeres ciutadanes de països que permeten als espanyols votar en les eleccions municipals. En aquest cas caldrà atenir-se al que preveuen els tractats respectius.

-        Qui pot votar en les eleccions generals?

En les eleccions generals poden votar els espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral, tant espanyols residents a Espanya com espanyols residents a l'estranger (cens d'espanyols residents a l'estranger).

-        Qui pot votar en les eleccions el Parlament Europeu?

A més de les persones que poden votar amb caràcter general, també poden votar en les eleccions al Parlament Europeu les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, tenguin la condició de ciutadans de la Unió Europea.

Per tal que els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya puguin votar és necessari que:

a)     Compleixin els requisits que s'exigeix als espanyols per ser elector.

b)     Gaudeixin del dret de sufragi actiu en l'estat membre d'origen.

c)     Hagin optat prèviament per exercir el dret al vot a Espanya.