Normativa aplicable a les eleccions de l’entitat local menor de Palmanyola

  • La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (article 199).

  • La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que regula les entitats locals menors en els articles 51 a 55.

  • El Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, en relació amb les eleccions locals.

  • La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 5 d’abril de 2023 per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s’han d’utilitzar en les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola (BOIB núm. 43, de 6 d’abril de 2023) i Resolució de rectificació d’errades (BOIB núm. 84, de 22 de juny de 2023).

 

Eleccions

D’acord amb l’article 199 de la LOREG, per a l’ELM de Palmanyola:

  • L’elecció de la batlessa pedània o batle pedani es fa per majoria absoluta, mitjançant urnes, paperetes i sobres específics.

  • Les quatre persones titulars que integren la Junta Veïnal se seleccionen segons el procediment que estableix l’article 199 de la LOREG, que té en compte els resultats de les eleccions locals a Palmanyola i les designacions posteriors dels vocals entre electors de Palmanyola.

 

Gestió dels processos electorals

A les Illes Balears, únicament Palmanyola (al municipi de Bunyola, Mallorca) té la naturalesa d’entitat local menor.

L’Administració de la Comunitat Autònoma convoca i gestiona les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola.

 

Convocatòria d’eleccions 2023

Decret 20/2023 de 3 d’abril pel qual es convoquen eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola (BOIB núm. 42, de 4 d’abril de 2023)