Torna

Processos Electorals

Mètodes de votació - Vot del personal embarcat

Aquest procediment de votació pot ser utilitzat pel personal dels vaixells de l'Armada, Marina Mercant o flota pesquera d'altura, abanderats d'Espanya, que hagin de romandre embarcats des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració i que durant aquest període toqui ports, prèviament coneguts, al territori nacional.

Consisteix en un vot per correu amb les especialitats següents:

  • S'ha de sol·licitar el certificat d'inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el dret de sufragi a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral on l'elector o electora està inscrit per radiotelegrafia, correu electrònic o fax.
  •  La delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral, comprovada la inscripció de la persona interessada, considerarà rebuda la sol·licitud i trametrà la documentació al port o, si escau, a l'armador, consignatari o al vaixell que l'elector o electora hagi designat.
  • L'elector o electora, després de rebre la documentació, trametrà per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports en el qual el vaixell atraqui, la documentació electoral a la mesa electoral en la qual li correspongui votar.