Preguntes Freqüents - Institucions

Què és el Parlament de les Illes Balears?

El Parlament és la institució que representa el poble de les Illes Balears. Està format per una sola cambra i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts, impulsa i controla l'acció política i del Govern i exerceix la resta de competències que li atribueix l'ordenament jurídic i, en especial, l'Estatut d'autonomia.

Les eleccions al Parlament de les Illes Balears es regulen mitjançant la Llei 8/1986, de 26 de novembre.

Quan es vota en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, s'elegeixen els 59 diputats que en formen part, els quals elegiran el president del Govern de les Illes Balears. Aquests 59 diputats es reparteixen entre les quatre illes de la manera següent: 33 a l'illa de Mallorca, 13 a la de Menorca, 12 a la d'Eivissa i 1 a la de Formentera.

 

Què són els consells insulars?

Els consells insulars són les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tenen assignat el govern, l'administració i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i de les illes adjacents.

Les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, les regula la Llei 7/2011, d'11 de desembre. El Consell Insular de Formentera està format pels regidors que resulten de les eleccions municipals.

En les eleccions als consells insulars s'elegeixen els membres que formen part del seu ple. El Consell Insular de Mallorca està integrat per 33 consellers; el de Menorca, per 13 consellers, i el d'Eivissa, per 13 consellers.

 

Què són les Corts Generals?

Les Corts Generals representen el poble espanyol i estan formades per dues cambres: el Congrés dels Diputats i el Senat. Les seves funcions són exercir la potestat legislativa de l'Estat, aprovar els pressuposts, controlar l'acció del Govern i exercir les altres competències que els atribueixi la Constitució. El Senat es considera a més la cambra de representació territorial.

En les eleccions generals s'elegeixen els membres del Congrés i del Senat.

Per al Congrés dels Diputats s'elegeixen 350 diputats. Correspon a cada província un mínim inicial de dos diputats. Les poblacions de Ceuta i Melilla estan representades cada una per un diputat. D'aquesta manera es reparteixen 102 diputats; els 248 restants es distribueixen per províncies en funció de la seva població. Per la seva banda, el decret de convocatòria ha d'especificar el nombre de diputats que ha d'elegir cada circumscripció. En les darreres eleccions de l'any 2011, el nombre de diputats corresponents a la circumscripció de les Illes Balears va ser de vuit.

Respecte al Senat es pot dir que té un nombre variable de senadors, l'elecció dels quals es duu a terme de manera mixta:

-        Uns senadors s'elegeixen mitjançant el vot dels ciutadans: correspon a l'illa de Mallorca l'elecció de 3 senadors, i a les illes d'Eivissa-Formentera i de Menorca, l'elecció d'1 senador cada una.

-      Els altres senadors, els nomena l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma, que designa un senador i un altre més per cada milió d'habitants en el territori respectiu. Actualment, hi ha dos senadors designats pel Parlament de les Illes Balears.

Per tant, corresponen a les Illes Balears un total de 7 senadors.

 

Què són els ajuntaments?

L'ajuntament és la institució que té encomanat el govern i l'administració del municipi. L'ajuntament està integrat pel batle i els regidors. Mitjançant les eleccions municipals s'elegeixen els regidors de cada ajuntament, els quals elegiran el batle.

Cada terme municipal constitueix una circumscripció en la qual s'elegeix el nombre de regidors que resulti de l'aplicació de l'escala següent:

 

Residents

Regidors

Fins a 100

3

De 101 a 250

5

De 251 a 1.000

7

De 1.001 a 2.000

9

De 2.001 a 5.000

11

De 5.001 a 10.000

13

De 10.001 a 20.000

17

De 20.001 a 50.000

21

De 50.001 a 100.000

25

De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 residents o fracció, i se n'hi afegirà un més quan el resultat sigui un nombre parell.

 

Què és el Parlament Europeu?

El Parlament Europeu és la institució que representa els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.

Mitjançant les eleccions europees, que es duen a terme cada cinc anys, els ciutadans de la Unió Europea elegeixen els seus representants en el Parlament Europeu, format per 751 membres. A Espanya li correspon elegir 54 eurodiputats.