Actors del Procés Electoral - Apoderats i Interventors

-        Els apoderats

 Els apoderats tenen la representació de les candidatures en els actes i operacions electorals.

Poden ser apoderats els ciutadans majors d'edat que es trobin en ple ús dels seus drets civils i polítics.

-        Designació dels apoderats

Són els representants de cada candidatura els que atorguen el poder a favor de l'apoderat d'aquesta candidatura. L'apoderament es formalitza davant de notari o davant del secretari de la junta electoral provincial o de zona, que expedeixen la credencial corresponent, conforme al model establert oficialment.

-        Identificació dels apoderats

Per identificar-se, els apoderats han d'exhibir les seves credencials i el seu document nacional d'identitat als membres de les meses electorals i a altres autoritats competents.

-        Drets dels apoderats

Els treballadors per compte aliena i els funcionaris que acreditin la seva condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació.

-        Funcions dels apoderats

Els apoderats poden:

        ·            Accedir lliurement a tots els locals electorals.

        ·            Examinar el desenvolupament de les operacions de vot i escrutini.

        ·            Formular reclamacions i protestes.

        ·            Demanar certificats prevists en la legislació electoral com demanar còpia de l'acta de constitució de la mesa.

A més, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden participar en les deliberacions de la mesa amb veu i sense vot.

Els apoderats voten a la mesa en la qual figuren inscrits en el cens electoral.

 Els apoderats poden dur emblemes i adhesius de la candidatura a què representen que contenguin la denominació, les sigles i el símbol d'aquesta candidatura juntament amb l'expressió "apoderat", però només a fi d'identificació de qui exerceix aquesta funció i no de realització de campanya electoral.

 

-        Els interventors

 Un interventor és la persona designada pel representant d'una candidatura per poder assistir a la mesa electoral i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. A més, pot formular reclamacions i protestes i demanar certificats davant la mesa, com la còpia de l'acta de constitució d'aquesta mesa.

 Podrà ser designat interventor, la persona que tengui la condició d'elector i estigui inscrita en el cens electoral.

Hi pot haver dos interventors de cada candidatura nomenats per cada mesa electoral.

No es pot ser interventor i apoderat alhora, de manera que, des del moment en què prengui possessió com a interventor en una mesa, la persona designada no podrà exercir la funció d'apoderat en altres meses electorals.

-        Designació dels interventors

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins i tot tres dies abans de l'elecció, dos interventors per cada mesa electoral mitjançant l'expedició de credencials talonàries, amb la data i la signatura de peu del nomenament.

Els fulls talonaris per a cada interventor estaran dividits en quatre parts: una, com a matriu, perquè la conservi el representant; la segona s'ha de lliurar a l'interventor com a credencial; la tercera i la quarta s'han de trametre a la junta de zona perquè aquesta en faci arribar una a la mesa electoral de la qual formi part i una altra a la mesa en la llista electoral de la qual figuri inscrit perquè se l'exclogui d'aquesta. La tramesa a les juntes de zona es farà fins al mateix dia tercer anterior al de l'elecció, i les de zona faran la tramesa a les meses de manera que els tenguin en el moment en què es constitueixin el dia de la votació.

-        Acreditació dels interventors

Entre les 8.00 i les 8.30 hores del dia de la votació, els interventors han de presentar les seves credencials (nomenament) i el DNI al president de la mesa electoral, que les haurà d'acarar amb els seus talons (còpies que té la mesa).

Si la presidència de la mesa considera conformes les credencials presentades pels interventors amb els talons que té la mesa, ha d'admetre els interventors.

Si el president no hagués rebut els talons o tingués dubtes sobre l'autenticitat de les credencials, la identitat dels presentats o ambdós extrems, els donarà possessió, si així ho exigeixen, però ha de consignar en l'acta de constitució la seva reserva per a l'esclariment pertinent i per exigir-los, si escau, la responsabilitat corresponent.

Si es presenten més de dos interventors per a una mateixa candidatura, el president només donarà possessió als que primer presentin les seves credencials, al final de les quals numerarà les credencials per ordre cronològic de presentació.

Els talons rebuts pel president s'han d'unir a l'expedient electoral. Les credencials exhibides pels interventors, una vegada acarades pel president, els seran retornades. Si la presidència no hagués rebut els talons, les credencials corresponents s'hauran d'adjuntar a l'expedient electoral en finalitzar l'escrutini.

Si l'interventor es presentàs a la mesa després de les 8.30 hores, una vegada confeccionada l'acta de constitució de la mesa electoral, la presidència no li donarà possessió del seu càrrec, si bé podrà votar en aquesta mesa.

-        Drets dels interventors

Els interventors que siguin treballadors per compte d'altri i els funcionaris que acreditin la seva funció d'interventor tenen dret, durant el dia de la votació i el dia immediatament posterior, a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral, i a una reducció de la seva jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.

-        Funcions dels interventors

L'interventor assisteix a la mesa electoral i participa de les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Pot formular reclamacions i protestes i demanar certificacions com l'acta de constitució de la mesa.

Poden exercir la seva funció únicament a la mesa en la qual estiguin acreditats, i els interventors d'una mateixa candidatura acreditats a la mesa es poden substituir lliurement entre si.

Exerciten el seu dret al vot a la mateixa mesa on estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d'aquesta mesa, sempre que figurin en la circumscripció que correspongui a aquesta mesa; en cas contrari, quan l'interventor no estigui inscrit en la circumscripció electoral corresponent a la mesa en la qual vagi a exercir les seves funcions, podrà votar per correu.

Els interventors poden portar emblemes i adhesius de la candidatura a què representen que continguin la denominació, les sigles i el símbol d'aquesta candidatura juntament amb l'expressió "interventor", però només a fi d'identificació de qui exerceix aquesta funció i no de realització de campanya electoral.