Preguntes Freqüents - Mètodes de votació

Vot presencial

Quin és l'horari de votació a les meses?

A les 9.00 hores s'inicia la votació i el president ho anuncia amb les paraules "comença la votació", i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. En cas que hi hagi hagut cap interrupció, s'allargarà l'hora d'acabament tant com hagi durat la interrupció (no pot ser superior a una hora).

 

Com puc saber on em toca votar?

L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què consta la secció en la qual està censat cada elector o electora i la mesa en què li correspon votar, amb l'adreça del col·legi electoral.

També pot consultar en el seu ajuntament o directament en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral quina és la mesa que correspon al seu domicili i on és.

 

Com identificar-se?

La identificació es pot dur a terme mitjançant el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir en què aparegui la fotografia de la persona titular, inclús per l'aplicació per a móbils miDGT. No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, no fotocòpies.

 

Pot votar una persona per una altra?

No, en cap cas i sota cap concepte llevat de determinades excepcions tipificades. El vot és personal i no es pot exercir per delegació. No obstant això, les excepcions es donen en els electors que no saben llegir o que, per algun defecte físic, es troben impedits; en aquests casos poden ajudar-se, per a aquestes operacions, d'una persona de la seva confiança que les acompanyi.

 

Vot per correu

Quin termini hi ha per sol·licitar-lo?

A partir de la data de convocatòria i fins al desè dia anterior a les eleccions, ambdós inclosos, les persones residents a Espanya poden sol·licitar el vot per correu.

 

Quins tràmits s'han de fer per sol·licitar el vot per correu?

Cal adreçar-se personalment a qualsevol oficina de correus i, presentant l'original del document nacional d'identitat, fer una sol·licitud de l'imprès per votar per correu.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditats mitjançant un certificat mèdic, una persona diferent de la interessada pot sol·licitar aquest imprès; per fer-ho ha de ser autoritzada mitjançant un document notarial o consular estès individualment.

 

A partir de quin dia es tramet al domicili la documentació quan ja s'ha sol·licitat el vot per correu?

A partir del trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior a la votació, la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent trametrà per correu certificat al domicili que hagi assenyalat l'elector en l'imprès la documentació necessària per votar, la qual inclou un full explicatiu.

 

Quin termini tenc per trametre el vot per correu a la mesa?

Una vegada escollida la papereta de vot i introduïda en el sobre de votació, l'heu de tancar i introduir, juntament amb el certificat d'inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president de la mesa, que heu de trametre per correu certificat abans del tercer dia previ al de la realització de les eleccions. Tota aquesta documentació us haurà estat tramesa per l'Oficina del Cens Electoral.

 

Una vegada sol·licitat el vot per correu, encara que no el trameti, puc votar presencialment a la mesa el dia de les eleccions?

Una vegada sol·licitat el vot per correu, ja no podeu votar personalment a la mesa electoral.

 

Vot de residents absents a l'estranger (CERA)

Puc votar si visc permanentment a l'estranger?

Si vius a l’estranger, pots votar des d’allà. Per poder fer-ho, és necessari que estiguis inscrit en el cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger (CERA).

 

En quines eleccions poden votar els electors inscrits en el CERA?

Els electors inscrits en el CERA únicament poden votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, a les Corts Generals i al Parlament Europeu.

 

Com voten els electors inscrits en el CERA?

Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral trametran d’ofici, a l’adreça de la inscripció de l’elector al CERA, la documentació i la informació necessària per votar.

Una vegada rebuda la documentació, els electors tenen dues possibilitats per exercir el seu dret de vot: fer-ho personalment a les urnes dels centres habilitats de l’àmbit de la demarcació consular o fer-ho per correu certificat, trametent la documentació corresponent adreçada a l’oficina consular o a la secció consular de la missió diplomàtica respectiva.

Vot d'electors temporalment a l'estranger (ERTA)

Poden votar els espanyols que es trobin temporalment a l'estranger?

Els espanyols que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés electoral i la seva celebració i que desitgin votar ho hauran de sol·licitar prèviament, mitjançant un imprès que trobaran en els consolats i les ambaixades en el moment de la convocatòria.

Per poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident; ambdós tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden fer en el mateix acte.

 

Com voten els electors que es troben temporalment a l'estranger?

Una vegada proclamades les candidatures i finalitzat el termini per als recursos, l'Oficina del Cens Electoral els tramet la documentació necessària per votar, la qual inclou un full explicatiu; aquesta documentació, juntament amb el vot, s'ha de trametre per correu certificat a la mesa electoral corresponent abans del tercer dia previ al de la realització de les eleccions.

 

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

Quin és el procediment de votació per a les persones que tenen alguna discapacitat visual?

La legislació preveu, per als electors invidents, el sistema de votació assistida atès que estableix que els electors que tinguin necessitats adaptatives visuals per elegir una papereta o col·locar-la dins el sobre poden ajudar-se d'una persona en qui tenguin confiança per fer aquestes operacions.

Tanmateix, per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells insulars hi ha també un procediment de vot accessible i específic per a aquestes persones a fi de garantir el secret del seu vot.

 

Qui pot utilitzar aquest procediment de vot accessible?

Les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % o siguin afiliats a l'ONCE.

 

En què consisteix?

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats als quals s'adjunta una documentació complementària en braille que permet la identificació de l'opció de vot amb garanties d'autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

 

Com s'utilitza?

L'electorat que hagi comunicat la seva intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible ha d'anar el dia de la votació a la mesa electoral a la qual li correspongui votar.

El president o presidenta de la mesa electoral o, si escau, algun dels vocals, ha de lliurar a la persona electora amb discapacitat visual que hagi comunicat la seva intenció d'utilitzar el procediment de votació accessible la documentació que integra aquest procediment.

Prèviament s'ha de comprovar, mitjançant l'exhibició del document nacional d'identitat, la inclusió d'aquesta persona en la llista de persones que han comunicat la intenció d'utilitzar aquest procediment. Aquesta llista, la té la mesa electoral.

En la documentació lliurada, la persona electora hi ha de trobar unes instruccions explicatives sobre la utilització d'aquesta, impreses en sistema Braille.

Igualment, el president de la mesa o, si escau, algun dels vocals li ha d'indicar i li ha de facilitar l'accés a l'espai del col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada.

Una vegada seleccionada la seva opció de vot, se segueix el mateix procediment de votació descrit per a la totalitat d'electors.

A més del procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, aquestes persones poden continuar fent ús de la possibilitat d'assistència d'una persona de confiança per poder exercir el dret de vot.

On i com se sol·licita?

Per a sol·licitar el kit del de vot accessible serà necessari sol·licitar-lo al telèfon gratuït 900110485 i confirmar a més de tenir coneixements del sistema de lectura-escriptura Braille tenir reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o ser afiliat a l'ONCE.

Els electors i electores (inscrits en el cens electoral) que sol·licitin a l'Administració competent el kit de votació accessible hauran de facilitar les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Domicili
  • Número del Document Nacional d'Identitat (DNI)
  • Telèfon de contacte

 
El termini per sol·licitar el kit de vot accesible finalitza el dia 1de maig.

 

Vot de persones malaltes o discapacitades

Com voten les persones malaltes i les persones discapacitades?

La legislació exigeix que els locals electorals siguin accessibles a les persones amb limitacions de mobilitat.

A més, les persones malaltes o amb una incapacitat que impedeixi el vot en persona, poden fer-ho per correu.

En el cas de malaltia o incapacitat que impedeixi a l'elector de desplaçar-se personalment a una oficina de correus i demanar la sol·licitud de vot per correu, podrà fer-ho una altra persona en nom seu.

Aquesta persona ha d'estar autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector o electora; no s'hi poden incloure diferents electors, ni una persona pot representar més d'un elector o electora.