Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 308299
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'informa dels termes de l'Acord entre l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma relatiu a les quanties i als criteris de les retribucions que han de percebre els representants de l’Administració en les eleccions del dia 28 de maig de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. D'acord amb l'article 5.2 del Decret 27/2019, de 12 d'abril, pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa (BOIB núm. 48, de 13 d'abril), en el cas de concurrència amb processos electorals d'àmbit estatal, sempre que s'acordi que les persones representants de l'Administració siguin úniques per a tots els processos, les quanties i els criteris de les retribucions que ha de percebre el representant o la representant seran els que acordin l'Administració de la Comunitat Autònoma i l'Administració General de l'Estat.

En aquest supòsit, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, com a competent en matèria de processos electorals, ha de resoldre publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els termes de l'acord.

2. Les eleccions al Parlament de les Illes Balears es van convocar per al dia 28 de maig de 2023 mitjançant el Decret 2/2023, de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d'eleccions.

3. Les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa es van convocar per al dia 28 de maig de 2023 mitjançant el Decret 3/2023, de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears.

4. Les eleccions locals es van convocar per al dia 28 de maig de 2023 mitjançant el Reial decret 207/2023, de 3 d'abril.

5. El conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 d'abril de 2023 estableix la possibilitat que el representant de l'Administració sigui únic en el cas dels processos electorals que tenguin lloc de manera concurrent, i disposa que en aquest supòsit ambdues administracions assumiran el cost de les retribucions al 50 %, sense superar, en cap cas, el màxim establert en les instruccions economicadministratives del Ministeri de l'Interior.

6. En data 19 i 27 d'abril de 2023, la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es van reunir per fixar les compensacions econòmiques que han de percebre els representants de l'Administració en les eleccions municipals i autonòmiques del dia 28 de maig de 2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma i l'Administració General de l'Estat, en els termes dels acords de 19 i 27 d'abril de 2023, que són els següents:

1. Les persones representants de l'Administració, per l'exercici de les funcions establertes en els articles 91.3 i 98.2 de la Llei orgànica electoral general, en les eleccions municipals, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa, que tindran lloc el dia 28 de maig de 2023, han de percebre una retribució de 130 euros per mesa en què intervenguin.

2. La transmissió de les dades mitjançant dispositius mòbils serà retribuïda a raó de 66 euros per mesa.

3. Els representants de l'Administració que exerceixin les seves funcions en locals electorals amb mesa única han de percebre una retribució de 200 euros.

4. La retribució màxima per persona s'estableix en 270 euros.

5. Les quanties esmentades seran a càrrec de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al 50 %, i s'abonaran d'acord amb les instruccions que cada institució estableixi per a l'execució del seu pressupost. En concret, cada Administració abonarà les quantitats següents:

 

— Per exercir les funcions de representant de l'Administració: 65 euros per mesa.

— Per transmetre les dades mitjançant dispositius mòbils: 33 euros per mesa.

— Per exercir com a representant de l'Administració en locals de mesa única: 100 euros.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (9 de maig de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez