Torna

Processos Electorals

La votació - Desenvolupament de la votació

El dia de la jornada electoral, a partir de les 9.00 h, es pot exercir el dret de sufragi actiu mitjançant el vot personal.

El president o presidenta de la mesa inicia la votació amb les paraules "comença la votació" i la votació acabarà a les 20.00 h. Durant aquest període, la mesa almenys ha de comptar amb la presència de dos dels seus membres a tota hora.

Els electors s'han d'acostar a la mesa un per un. Cada elector o electora li manifestarà el seu nom i llinatges al president o presidenta.

Els vocals i, en el seu cas, els interventors que ho vulguin fer anotaran, cadascú en una llista numerada, el nom i els llinatges dels votants en l'ordre que emetin els seus vots i expressaran el número amb què figuren en la llista del cens electoral o, si s'escau, l'aportació de certificació censal específica. L'elector o electora podrà examinar si el seu nom i cognoms varen ser ben anotats en la llista de votants per a cada urna.

Encara que el vot sigui secret, els electors que no sàpiguen llegir o que, per defecte físic, estiguin impedits per elegir la papereta o col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al president o presidenta de la mesa es poden valer d'una persona de la seva confiança.

A les 20.00 h, el president o presidenta ha d'anunciar en veu alta que conclou la votació. Si algun dels electors que són al local no han votat encara, el president o presidenta ha d'admetre que ho facin.

Després d'això s'introdueixen dins l'urna els vots emesos per correu, de manera que una vegada que el darrer elector o electora hagi votat, el president o presidenta ha de ficar a l'urna corresponent els sobres que continguin les paperetes de vot trameses per correu, després de comprovar -mitjançant els certificats d'inscripció en el cens electoral, que acompanyen els sobres de votació- que cada un dels electors pertanyen a la mesa. El nom d'aquests electors s'ha d'anotar en la llista numerada de votants corresponent.

Seguidament, votaran els membres de la mesa i els interventors, i s'ha d'especificar la secció electoral dels interventors que no figurin en el cens de la mesa en la llista numerada de votants.

-        Interrupció de la votació

El president o presidenta de la mesa ha d'interrompre la votació quan adverteixi l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no les pugui suplir per paperetes subministrades pels apoderats o interventors de la candidatura corresponent. En aquests casos ha de comunicar la seva decisió a la junta electoral de zona, perquè les subministri.

La interrupció no pot ser superior a una hora i la votació s'ha de prorrogar durant tant de temps com sigui interrompuda.

-        Suspensió de la votació

Només per causes de força major podrà no iniciar-se o suspendre's l'acte de votació, sempre sota la responsabilitat del president o presidenta de la mesa, que resoldrà sobre això mitjançant un escrit raonat. D'aquest escrit, el president n'envia en tot cas una còpia certificada immediatament després d'estendre'l, ja sigui en mà, ja sigui per correu certificat, a la Junta Electoral de les Illes Balears perquè la Junta comprovi la certesa i suficiència dels motius i declari o exigeixi les responsabilitats que en resultin.

En cas de suspensió de la votació, no es tenen en compte els vots emesos a la mesa, ni se'n fa l'escrutini i el president o presidenta ha d'ordenar la destrucció de les paperetes dipositades a l'urna.