La votació - Vots vàlids i nuls

-        Els vots vàlids i els vots en blanc

Són vots vàlids els emesos a favor de les candidatures i els vots en blanc.

També es consideren vàlids els vots en blanc. Són vots en blanc el sobre que no contengui papereta i, a més, en les eleccions per al Senat, les paperetes que no contenguin indicació a favor de cap dels candidats.

-        Els vots nuls

És nul, i per tant no vàlid, el vot emès en sobre o papereta diferent del model oficial, com també l'emès en papereta sense sobre o en sobre que contengui més d'una papereta de diferent candidatura. En el supòsit de contenir més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

Són també nuls en tots els processos electorals els vots emesos en paperetes en les quals s'hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats que s'hi comprenguin o se n'hagi alterat l'ordre de col·locació, com també les paperetes en les quals s'hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol alteració de caràcter voluntari o intencionat. Els vots emesos en sobres que continguin les alteracions indicades també són nuls.

En el cas de les eleccions al Senat, són nuls els vots emesos en paperetes en les quals s'hagin senyalat més de tres noms en les circumscripcions provincials, més de dues en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d'una en la resta de circumscripcions electorals.