Actors del Procés Electoral - Membres de les meses electorals

-        Les meses electorals

Les meses electorals són òrgans formats per ciutadans elegits per mitjà de sorteig públic. La seva funció és presidir l'acte de la votació, controlar-ne el desenvolupament, fer el recompte i l'escrutini.

Les meses electorals formen part de l'Administració electoral.

-        Composició de la mesa electoral

La mesa electoral està formada per un president i dos vocals.

En el supòsit de concurrència d'eleccions, la mesa electoral és comuna per a totes.

-        Elecció dels membres de la mesa

La formació de les meses és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona.

El president i els vocals de cada mesa es designen per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president ha de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la mesa.

Els sorteigs públics per elegir els membres de les meses electorals es faran entre el vint-i-cinquè i el vint-i-novè dia posterior a la convocatòria.

Els càrrecs de president i de vocal de les meses electorals són obligatoris.

La persona designada com a membre d'una mesa electoral rebrà una notificació, en un termini de tres dies, i un manual d'instruccions.

-        Drets dels membres de les meses electorals

Els treballadors per compte aliena i els funcionaris nomenats presidents o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seva jornada laboral en cinc hores el dia immediatament posterior.

Els membres de les meses electorals perceben una dieta fixada per Ordre del Ministeri de l'Interior.

A més, amb independència de la seva condició individual (ja sigui treballador, pensionista, desocupat....), tota persona designada per exercir funcions com a membre d'una mesa electoral amb motiu de la celebració d'un procés electoral està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

-        Causes per dispensar l'assistència com a membre de la mesa

Si alguna de les persones té alguna causa justificada i documentada que li impedeixi acceptar el càrrec, pot presentar al·legacions (excuses) davant la junta electoral de zona corresponent al seu municipi de residència, en el termini de set dies des de la notificació de la designació.

S'ha de recordar que no poden exercir el càrrec de president i vocal de les meses electorals les persones que es presentin com a candidates.

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, que la junta valorarà abans de resoldre les al·legacions. En tot cas, es considera causa justificada que concorri la condició d'inelegible.

Llista d’exuses: Texte consolidat de la Instrucció 6/2011 (actualitzada) BOE 29-6-2023

La junta electoral de zona resol en el termini de cinc dies.

Contra la decisió de la junta electoral de zona no es pot recórrer.

-        Impossibilitat d'acudir com a membre de la mesa electoral una vegada transcorregut el termini per presentar excuses

Si, posteriorment, qualsevol de les persones designades es troba en la impossibilitat de presentar-se al desenvolupament del seu càrrec, ho ha de comunicar a la junta electoral de zona com a mínim setanta-dues hores abans de l'acte al qual s'ha de presentar i ha d'aportar les justificacions que siguin necessàries.

Si l'impediment es dóna després d'aquest termini, l'avís a la junta s'ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la mesa.

-        Impossibilitat d'acudir com a membre de la mesa electoral el dia de les eleccions

Si no hi pot anar a les 8.00 hores del dia de les eleccions per causa justificada, haurà d'avisar com més aviat millor la junta electoral de zona corresponent.

Quant a això, convé fer menció de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general, que tipifica els delictes per abandonament o incompliment a les meses electorals, de manera que el president i els vocals, com també els seus respectius suplents que es deixin de presentar o exercir les seves funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ que els imposa la llei, incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

-     Constitució de la mesa electoral

A les 8.00 hores del dia fixat per a la votació, el president, els dos vocals de cada mesa electoral i els respectius suplents es reuneixen al local electoral corresponent.

Si el president no ha acudit al local electoral, el substitueix el seu primer suplent. Si aquest suplent també ha faltat, el substitueix un segon suplent, i si aquest tampoc no hi ha acudit, pren possessió com a president el primer vocal, o el segon vocal, per aquest ordre. Els vocals que no han acudit o que prenen possessió com a president són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la mesa sense la presència d'un president i dos vocals. En el cas de no poder constituir-se la mesa, els membres de la mesa presents, els suplents que haguessin acudit o, en el seu defecte, l'autoritat governativa, estenen i subscriuen una declaració dels fets esdevinguts i l'envien per correu certificat a la junta de zona, a qui comuniquen també aquestes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La junta designa, en aquest cas, lliurement, les persones que han de constituir la mesa electoral, i fins i tot pot ordenar que en formin part alguns dels electors que es trobin presents al local. En tot cas, la junta informa el Ministeri Fiscal del succeït per a l'esclariment de la possible responsabilitat penal dels membres de la mesa o dels seus suplents que no han comparegut.

Si malgrat l'assenyalat no es pogués constituir la mesa abans de les 10.00 h del matí, els membres presents de la mesa, els suplents que haguessin acudit o l'autoritat governativa han de comunicar aquesta circumstància a la junta de zona, que convocarà per a una nova votació a la mesa, dins dels dos dies següents. Una còpia de la convocatòria es fixarà immediatament a la porta del local electoral i la junta nomenarà, d'ofici, els membres de la nova mesa.

-        Comprovació del material electoral

A cada mesa electoral hi ha d'haver els elements següents:

        ·            Una urna per a cada una de les eleccions que tenguin lloc. Les urnes s'han d'assenyalar o identificar-se per evitar errors o confusions. A més les urnes han de ser tancades i precintades, com a garantia que no es puguin manipular. Per això, en cas de ruptura o deteriorament del precinte, la presidència de la mesa, si no pogués obtenir oportunament cap altra urna de la junta electoral de zona, haurà d'assegurar el tancament de l'urna amb qualsevol altre mitjà al seu abast.

        ·            Una cabina de votació.

        ·            Un nombre suficient de sobres i paperetes de totes i cada una de les candidatures que es presenten a cada elecció.

Si falta qualsevol dels elements indicats en l'hora assenyalada per a la constitució de la mesa, la presidència de la mesa ho ha de comunicar immediatament a la junta electoral de zona, que s'encarregarà de subministrar-los.

-        Comprovació de la documentació electoral

Cada mesa electoral ha de disposar de la documentació i dels impresos següents:

        ·            Dos exemplars certificats de la llista del cens electoral corresponent a la mesa. Dels dos exemplars, un s'ha d'exposar a l'entrada del local perquè el puguin consultar els votants i l'altre ha de quedar a disposició de la mesa perquè els seus membres puguin comprovar la inscripció de cada votant al cens.

        ·            Model oficial de l'acta de constitució de la mesa. És única encara que coincideixin la celebració de diverses eleccions.

        ·            Model oficial de l'acta d'escrutini. Hi haurà un model per cada una de les eleccions que tenguin lloc.

        ·            Model oficial d'acta de sessió. Hi haurà un model per cada una de les eleccions que tenguin lloc.

        ·            Llista numerada de votants on s'han d'anotar els electors que emeten el seu vot.

        ·            Certificats de votació per lliurar als votants que el sol·licitin.

        ·            Talons (còpies) de les credencials (nomenament) dels interventors que actuïn davant la mesa.

        ·            Talons de les credencials dels electors inscrits en el cens de la mesa que actuïn com a interventors en una altra mesa diferent.

        ·            Tres sobres numerats de l'1 al 3 i els rebuts corresponents de lliurament d'aquests sobres. Hi haurà un joc de tres sobres i dels seus rebuts corresponents per a cada una de les eleccions que tenen lloc.

Si la mesa no disposa d'algun d'aquests elements, ho ha de comunicar a la junta electoral de zona perquè els enviï.

-        Acreditació dels interventors

Entre les 8.00 i les 8.30 h del matí, la mesa rep les credencials (nomenaments) dels interventors que es presenten i les confronten amb els talons (còpies) que hauran d'estar en poder de la mesa.

-        Confecció de l'acta de constitució de la mesa

A les 8.30 del matí, la presidència emplenarà l'acta de constitució de la mesa. Han de signar l'acta el president, els vocals i els interventors a qui s'hagi donat possessió del seu càrrec.

Poden sol·licitar una còpia de l'acta els representants de candidatures, els apoderats o els interventors. Només s'ha de lliurar una còpia de l'acta per candidatura.