Torna

Processos Electorals

L’article 11 del Reial Decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions básiques per a la participación de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals, estableix que en el processos electorals la gestió dels quals sigui competència de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears i es constati l’absència de transport públic accesible al local electoral, l’Administració Autonòmica proporcionarà mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motriu que ho sol·licitin, sempre que existeixin disponibilitats pressupuestàries.


La Conselleria competent en la matèria de processos electorals posa a disposició de les persones que estiguin interesades a anar a votar i compleixin amb els requisits que s’estableixen en el paràgraf anterior el teléfon gratuït 900 10 25 41 de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 perquè puguin perquè puguin sol·licitar aquest servei de transport. Aquest telèfon estarà operatiu i podrà rebre sol·licituds a partir de dia 15 de maig.


En la comunicació, els sol·licitants han d'indicar:

  • Que tenen una discapacitat motriu i de quin tipus
  • Que no tenen transport públic adaptat per arribar al local electoral
  • Nom i llinatges
  • Domicili
  • DNI
  • Número de telèfon de contacte
  • Col·legi electoral on ha d’anar a votar.