Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 269164
Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 28 de maig de 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El pròxim 28 de maig de 2023, està previst que es duguin a terme les eleccions al Parlament de les Illes Balears, als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, i als municipis de les Illes Balears.

L'article 7.g de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, disposa que correspon a aquesta entitat la fiscalització de la comptabilitat electoral en els termes prevists en la legislació electoral.

L'article 31 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que el control de la comptabilitat electoral s'ha d'efectuar de la manera i en els terminis assenyalats en els articles 132, 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

En la Resolució de 30 de març de 2023, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 29 de març de 2023, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals i autonòmiques de 28 de maig de 2023 (BOE núm. 82, de 6 d'abril), s'estableix que «la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha de dur a terme la fiscalització dels consells insulars», i també la de les eleccions a les assemblees legislatives.

D'altra banda, el Consell de la Sindicatura va aprovar, en la sessió de 22 de desembre de 2022, el Programa d'actuacions de l'SCIB per a l'any 2023, en el qual va incloure la realització de l'Informe sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de 28 de maig de 2023.

La realització simultània de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, les quals coincideixen, a més, amb les eleccions locals, incrementa la complexitat de les actuacions fiscalitzadores que ha de dur a terme la nostra institució, per la qual cosa, i amb la finalitat de facilitar als subjectes fiscalitzats el compliment de les obligacions que la normativa electoral els imposa i d'homogeneïtzar el procés fiscalitzador posterior, s'ha considerat convenient elaborar una instrucció que defineixi l'abast i els requisits exigibles a la documentació comptable i justificativa que s'ha de trametre a la Sindicatura de Comptes en compliment del que estableix la normativa electoral.

Per tot això, i d'acord amb l'article 16.b de la Llei 4/2004, el Consell de la Sindicatura de Comptes

ACORDA

Primer. Aprovar la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 28 de maig de 2023, que s'adjunta com a annex d'aquest Acord.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (<www.sindicaturaib.org>).

Tercer. Remetre aquest Acord a la Junta Electoral de les Illes Balears i a les formacions polítiques que concorren al procés electoral, i donar-li la difusió adequada.

 

A la data de la signatura electrònica (20 d'abril de 2023)

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

 

Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 28 de maig de 2023

El Decret 2/2023 de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d'eleccions (BOIB núm. 42, de 4 d'abril de 2023), estableix la convocatòria d'eleccions al Parlament de les Illes Balears, que tindran lloc el 28 de maig de 2023.

D'altra part, el Decret 3/2023 de 3 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa (BOIB núm. 42, de 4 d'abril de 2023), convoca eleccions als consells insulars esmentats, d'acord amb l'article 6 de la Llei 7/2009, d'11 de desembre, i també de conformitat amb el que disposa l'article 42.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (en endavant, LOREG).

La fiscalització de les despeses electorals de les eleccions autonòmiques de 28 de maig, tant pel que fa a les eleccions al Parlament de les Illes Balears com als consells insulars esmentats, correspon a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears d'acord amb el que estableixen els articles 2.d de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (en endavant, LSCIB), i 4.d del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (en endavant, RRISCIB), i s'emmarca dins el seu Programa anual d'actuacions per a l'any 2023, que el Consell de la Sindicatura va aprovar dia 22 de desembre de 2022.

El fet que tinguin lloc conjuntament els processos electorals, que coincideixen, a més, amb les eleccions locals, incrementa la complexitat de la fiscalització de les comptabilitats electorals corresponents, per la qual cosa s'ha estimat convenient elaborar aquesta Instrucció, amb la finalitat de precisar l'abast i els requisits exigibles a la documentació comptable i justificativa que s'ha de trametre a aquesta Sindicatura de Comptes en compliment del que estableix la normativa electoral, de la qual podeu disposar igualment al portal web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, <www.sindicaturaib.org>.

De conformitat amb el que disposen l'article 134.2 de la LOREG, d'acord amb la seva redacció introduïda en la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març; l'article 31 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en endavant, LEIB), i la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes ha d'emetre un informe en el qual s'ha de pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals que han presentat les formacions polítiques i, en el cas que s'hi apreciïn irregularitats o violacions de les restriccions establertes en matèria d'ingressos i despeses electorals, es pot iniciar el procediment sancionador en els casos i en els terminis establerts en la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (LOFPP), així com proposar la no-adjudicació o la reducció de la subvenció pública que ha de percebre la formació política de què es tracti.

D'acord amb el procediment establert com a forma d'operar en el sector públic en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les remissions a la Sindicatura de Comptes de la comptabilitat electoral, així com les al·legacions que hagin formulat les formacions polítiques, s'han de dur a terme per mitjans informàtics i telemàtics.

1. Formacions polítiques obligades a retre la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes i terminis legals

D'acord amb el que disposen l'article 133.1 de la LOREG i l'article 31 de la LEIB, estan obligats a retre la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears:

a. els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions que hagin assolit els requisits per rebre subvencions com a conseqüència dels resultats electorals obtinguts, i

b. els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions que hagin sol·licitat bestretes amb càrrec a les subvencions com a conseqüència d'haver-les obtingudes en anteriors processos electorals.

Les formacions polítiques han de presentar a la Sindicatura de Comptes la comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Parlament i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa entre els 100 i els 125 dies posteriors a les eleccions, per la qual cosa el termini màxim de rendició de comptes abasta el període comprès entre el 5 i el 30 de setembre de 2023.

Si una formació política tramet la comptabilitat electoral abans del termini esmentat, hi han de constar efectuats tots els pagaments a proveïdors pels serveis prestats en el procés electoral corresponent, tal com disposa l'article 125.3 de la LOREG, això és, fins al 26 d'agost de 2023, a efectes de comprovar el compliment de la limitació relativa a la no-disposició dels saldos dels comptes bancaris electorals per pagar amb posterioritat, als 90 dies següents a la votació, les despeses electorals contretes prèviament.

La Sindicatura de Comptes ha de pronunciar-se en l'informe sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i hi ha de posar de manifest les irregularitats i les violacions de les restriccions establertes en matèria d'ingressos i despeses electorals, entre les quals, les que puguin constituir infraccions sancionables d'acord amb l'article 17 de la LOFPP. La Sindicatura de Comptes ha d'efectuar, si escau i d'acord amb el que estableix el punt 6 d'aquesta Instrucció, propostes de reducció o de no-adjudicació de la subvenció que s'ha de percebre, de conformitat amb l'article 134 de la LOREG.

Els resultats provisionals de les actuacions fiscalitzadores de la comptabilitat electoral s'han de trametre, per mitjans telemàtics, a les formacions polítiques, a fi que aquestes puguin formular al·legacions i aportar tots els documents que considerin convenients, conformement al que estableix l'article 30 del RRISCIB. Aquests resultats provisionals s'han d'acompanyar amb els annexos corresponents, en els quals s'ha de detallar cada una de les operacions o partides comptabilitzades amb deficiències en la justificació, amb la finalitat de facilitar-ne la identificació i la formulació, si escau, de les al·legacions i la presentació de la documentació corresponent.

D'acord amb els terminis fixats en la LOREG, la Sindicatura de Comptes, dins els 200 dies posteriors a les eleccions, ha de pronunciar-se pel que fa a la regularitat de les comptabilitats electorals i proposar, si escau, la reducció o la no-adjudicació de la subvenció que s'ha de percebre, d'acord amb l'article 134.2 de la LOREG.

2. Remissió telemàtica de la comptabilitat electoral

La comptabilitat electoral relativa a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa s'ha de presentar a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant tramitació telemàtica.

La rendició de la documentació comptable, conjuntament amb la resta de documents justificatius exigits d'acord amb aquesta Instrucció, s'ha de realitzar a través del portal web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (<www.sindicaturaib.org>).

El procediment per retre telemàticament la documentació s'ha d'ajustar al que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com a les seves normes de desplegament en relació amb els procediments electrònics.

La comptabilitat electoral s'ha de trametre en un format electrònic «xlsx» (Excel 2010), amb l'ús dels fitxers que la Sindicatura de Comptes publica al seu portal web. Només s'ha de presentar mitjançant fitxers en format «pdf» la documentació complementària que es detalli en cada cas, la qual ha d'estar escanejada en blanc i negre a una resolució màxima de 400 x 400 ppp (es recomana que sigui 300 x 300 ppp). D'altra banda, la mida màxima de cada fitxer individual no pot superar els 10 MB.

Per remetre la documentació comptable i la documentació justificativa addicional, cada formació política ha de presentar els fitxers informàtics en els formats establerts en els annexos 1 i 2 d'aquesta Instrucció, sense modificar l'estructura de les plantilles dels models de remissió que figuren en els annexos.

L'administrador de cada formació política, que actua de representant, ha d'activar la seva zona personal i notificar-ho a través de l'adreça electrònica fiscalitzacio.eleccions@sindicaturaib.org, a fi que la Secció d'Informàtica de la Sindicatura de Comptes l'assigni a la formació política corresponent en el sistema de tramitació telemàtica.

Per a cada procés electoral al qual la formació política es presenta, ha de fer una tramesa telemàtica diferenciada.

A la primera pantalla del tràmit telemàtic, s'ha d'emplenar el formulari de remissió de la documentació de la manera següent:

 • Tipus de document: «ofici»
 • Referència. S'ha d'indicar si la comptabilitat es refereix a la del Parlament de les Illes Balears o als consells insulars i, a continuació, les sigles del partit polític, amb el format següent: PIB_SIGLES FORMACIÓ o CIMA_, CIME_ o CIE_SIGLES FORMACIÓ.
 • Assumpte. S'ha d'introduir de forma literal el text següent: «Els fitxers adjunts a aquest tràmit contenen la informació relativa a la comptabilitat electoral indicada.»
 • Text. S'ha d'introduir de forma literal el text següent: «Certific l'autenticitat de les dades trameses i de les còpies de la documentació justificativa presentades respecte dels originals que conserva aquesta formació política a disposició de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.»

Per a qualsevol consulta relacionada amb el procés de remissió de la comptabilitat electoral, us podeu posar en contacte amb l'adreça electrònica següent: fiscalitzacio.eleccions@sindicaturaib.org.

3. Requisits de la documentació comptable i justificativa per presentar a la Sindicatura de Comptes

3.1. Documentació comptable (en format «xlsx»)

De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 133 de la LOREG, les formacions polítiques han de presentar a la Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i les seves despeses electorals. Tot i això, ateses la realització simultània d'eleccions, la participació d'un gran nombre de formacions polítiques i la multiplicitat de modalitats en les quals una mateixa formació política hi pot formalitzar la participació, es considera oportú definir amb caràcter previ l'abast de la documentació que s'ha de trametre i la seva naturalesa, per facilitar el compliment de les obligacions imposades per la normativa electoral i homogeneïtzar el procés fiscalitzador posterior.

La comptabilitat dels ingressos i de les despeses electorals s'ha de presentar de manera separada per a cadascuna de les eleccions en què participa la formació política, fins i tot en el cas que la seva fiscalització estigui atribuïda a un mateix òrgan fiscalitzador o un mateix òrgan pagador li aboni les subvencions.

Si es produeixen despeses electorals comunes, la formació política ha de justificar i motivar en la documentació tramesa el criteri de repartiment de les despeses incorregudes entre els diferents processos electorals d'acord amb criteris proporcionats i raonables. Es recomana que les formacions polítiques sol·licitin factures diferenciades per a cada procés electoral, sempre que sigui possible.

La Sindicatura ha d'avaluar la idoneïtat del criteri de repartiment a fi de poder determinar l'import de les despeses regulars justificades de cadascun dels processos electorals, conforme al que disposen l'article 134 de la LOREG i els articles concordants de la normativa electoral autonòmica. En cas que la formació política no el justifiqui, la Sindicatura de Comptes, d'ofici, ha de determinar que les despeses electorals comunes s'han de dividir a parts iguals entre el nombre de processos electorals que correspongui.

D'altra banda, la subvenció prevista en les normes electorals per a les despeses d'enviaments directes i personals de propaganda i publicitat electoral requereix una presentació diferenciada de la resta de les despeses, de manera que quedin clarament identificades les partides i la documentació justificativa corresponent a les despeses d'aquesta naturalesa. Per això, la formació política ha de certificar explícitament la xifra total de les despeses per enviaments declarats en la comptabilitat presentada i el nombre d'enviaments efectuats.

La comptabilitat electoral s'ha de formular, per regla general, segons el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques (PCAFP), que va aprovar el Ple del Tribunal de Comptes en la sessió de 20 de desembre de 2018, modificat el 7 de març de 2019.

Els estats comptables per trametre han d'incloure el balanç de situació, el compte de resultats —d'acord amb els models inclosos en l'apartat IV de la Tercera part del PCAFP—, el llibre diari, l'extracte dels moviments registrats agrupats per comptes (llibre major) i el balanç de sumes i saldos previ al tancament de la comptabilitat electoral, conforme als models de l'annex 1.1 d'aquesta Instrucció.

En el llibre diari i en el llibre major s'ha d'indicar la numeració que té la factura en el «pdf» de la documentació tramesa, a efectes de facilitar-ne la fiscalització.

En el cas excepcional de formacions que hagin concorregut a un procés electoral i que no superin una xifra de despesa igual o inferior a 10.000 euros per cada procés electoral, han de trametre una relació detallada de cada un dels ingressos i de les despeses de la campanya electoral agrupats pels conceptes assenyalats en l'article 130 de la LOREG, d'acord amb el que es disposa en l'annex 1.2 (model simplificat). I, respecte de cadascuna de les partides, s'ha d'assenyalar la data de cobrament o pagament i si aquest s'ha realitzat mitjançant caixa o bancs, i s'ha d'indicar, en aquest darrer supòsit, el compte bancari utilitzat. A més, quan la formació política compleixi els requisits per percebre la subvenció de les despeses electorals per enviament directe i personal de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral, ha de trametre també una relació separada per a aquest tipus de despeses amb el mateix detall assenyalat anteriorment.

3.2. Documentació justificativa dels ingressos electorals

De conformitat amb l'article 125.1 de la LOREG, tots els fons destinats a sufragar les despeses electorals, sigui quina sigui la procedència, han d'ingressar-se en els comptes electorals.

En general, les formacions polítiques han d'aportar la documentació acreditativa de l'origen de tots els recursos aplicats a la campanya electoral, en la qual, com a mínim, s'han d'incloure:

 • Relació identificativa de les aportacions privades amb els requisits que exigeix l'article 126 de la LOREG: nom, adreça i núm. del DNI o passaport (en format «xlsx»), d'acord amb el model de l'annex 2.1.2.

En cas de rebre donacions mitjançant mecanismes de finançament col·lectiu (crowdfunding), els és aplicable el que disposa l'article 126 de la LOREG respecte de les aportacions privades.

 • Documentació acreditativa de l'origen dels fons procedents de la tresoreria ordinària del partit, d'acord amb el que s'estableix en l'article 126.3 de la LOREG (en format «xlsx») i d'acord amb el model de l'annex 2.1.3. Còpia de la documentació bancària que acredita la procedència dels fons obtinguts de la tresoreria ordinària del partit (ordres de transferències emeses en les quals consti el número de compte des del qual s'han transferit els fons, en format «pdf»).
 • Còpia de les pòlisses de les operacions de crèdit i/o contractes de les operacions de préstec formalitzats amb particulars (microcrèdits) que s'hagin utilitzat per finançar la campanya electoral (en format «pdf»). En aquest darrer cas, s'ha de facilitar una llista amb la identificació completa dels aportadors (en format «xlsx»).

En les operacions d'endeutament per concessió de microcrèdits, s'ha de comprovar si els aportadors es troben degudament identificats i si els imports dels crèdits no excedeixen el límit màxim previst en la normativa electoral per a les aportacions de fons, així com si aquestes operacions s'han formalitzat degudament i en els contractes respectius se n'han estipulat les condicions essencials, el tipus d'interès aplicable i el termini de venciment. El Tribunal de Comptes ha de verificar el reintegrament efectiu que han fet les formacions polítiques corresponents, en el marc de la fiscalització de la comptabilitat anual, perquè excedeix l'àmbit temporal d'aquest Informe, atès que la devolució dels imports rebuts pels partits polítics es fa després del cobrament de les subvencions electorals.

 • Còpia dels documents acreditatius de les bestretes de les subvencions electorals rebudes. Còpia del document de transferència de la bestreta de subvencions (en format «pdf»).
 • Quant als ingressos financers i altres ingressos, també s'han d'identificar, si escau, els aportadors dels recursos d'acord amb l'article 126.1 de la LOREG (nom, adreça i núm. del DNI o passaport). A més, els recursos declarats han de tenir caràcter electoral i la formació política ha d'acreditar-ne suficientment la procedència.

3.3 Documentació justificativa de les despeses electorals ordinàries (en format «xlsx» i «pdf»)

De conformitat amb l'article 130 de la LOREG, es consideren despeses electorals les que realitzin els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions participants en les eleccions des del dia de la convocatòria fins al de la proclamació d'electes, pels conceptes determinats en l'esmentat article. Es consideren irregulars, per vulnerar aquest precepte, les despeses electorals que facin les fundacions i altres entitats vinculades o dependents dels partits polítics, així com les que facin els grups institucionals corresponents.

A efectes de la fiscalització de les despeses electorals, s'ha de trametre una còpia de la justificació de les anotacions comptables superiors a 1.000 euros, IVA inclòs (còpia de la factura o document acreditatiu similar i justificant del pagament en format «pdf»), excepte per a les despeses d'enviaments electorals, segons es detalla en el punt 3.4. Totes les factures justificatives trameses han d'indicar expressament les eleccions a les quals correspon la despesa electoral i la data de prestació del servei o subministrament (a més, en el cas de publicitat en premsa, ràdio, xarxes socials o altres mitjans digitals, la data de l'emissió o de la inserció publicitària), així com el concepte o els conceptes de despesa de què es tracti de forma que se'n pugui identificar amb claredat la naturalesa electoral. La documentació justificativa de les anotacions de menys import s'ha de mantenir a disposició de l'SCIB i presentar en cas que aquesta la sol·liciti.

En la quantificació de les despeses electorals es considera la totalitat de l'import facturat (imposts indirectes inclosos).

En cas que els documents justificatius que acreditin la realització de les despeses electorals contenguin descripcions genèriques dels béns o serveis facturats, amb un valor individual que superi l'import de 50.000 euros, s'hi ha d'adjuntar el pressupost o document descriptiu similar que permeti verificar la naturalesa i l'import dels conceptes facturats (en format «pdf»).

Pel que fa a les despeses, el criteri general aplicable és que la formació política ha d'adjuntar la documentació explicativa que consideri convenient perquè la Sindicatura de Comptes es pugui pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals. En particular, les factures han de tenir el detall suficient per evidenciar en què consisteix el bé o el servei adquirit, la data en què efectivament es presta el servei, la seva valoració de forma individual tot evitant que les factures presentin conceptes de despesa globals, la seva utilitat en els processos electorals concrets i la seva imputació als conceptes de despeses electorals definits en l'article 130 de la LOREG.

D'altra banda, en el cas de presentació de factures la data de les quals sigui fora del període, s'ha d'aportar documentació justificativa (albarans o altra documentació addicional) que permeti a la Sindicatura de Comptes comprovar que el servei s'ha prestat conforme al que estableix l'article 130 de la LOREG.

Quant a les despeses de lloguer de locals per celebrar-hi actes de la campanya electoral (art. 130.c de la LOREG), s'hi ha d'adjuntar una còpia, en format «pdf», dels contractes i les factures justificatives del lloguer. A més, s'ha d'aportar una memòria explicativa, segons el model de l'annex 5, en la qual s'informi, per a cada acte, almenys del següent: lloc i data de realització, descripció de l'objecte o finalitat i relació de despeses incorregudes (en format «xlsx»).

Respecte de les despeses per remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presti els serveis a les candidatures (art. 130.d de la LOREG), s'hi ha d'adjuntar en format «pdf», una còpia de totes les nòmines reflectides en la comptabilitat tramesa, així com una còpia del contracte de treball subscrit per a la campanya electoral que empara cada nòmina.

Així mateix, en cas de despeses d'assegurances contractades per a actes electorals, s'ha d'adjuntar, en format «pdf», la pòlissa subscrita amb l'entitat asseguradora.

Respecte a les despeses electorals, són criteris del Tribunal de Comptes (les quals han estat recopilades en la Moció relativa al finançament, l'activitat economicofinancera i el control de les formacions polítiques i de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'elles, aprovada pel Tribunal de Comptes el 27 de juliol de 2021) i de l'SCIB els següents:

 • Quant al lloguer de sales o espais, l'article 130.c de la LOREC limita literalment la condició de despesa electoral al lloguer de sales per fer-hi actes de la campanya electoral. Per aquest mateix motiu, no es considera despesa electoral el lloguer de sales, locals o espais durant el vespre electoral.
 • Així mateix, les despeses de publicitat exterior, així com en premsa i ràdio, que hagin estat realitzades amb anterioritat a l'inici de la campanya electoral, un cop convocades les eleccions, es consideren prohibides en els termes establerts en la Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa en l'art. 53 de la LOREG, si bé aquestes despeses computen a efectes del càlcul dels límits de despeses.
 • En cap cas es poden incloure despeses publicitàries meritades amb posterioritat a la data de tancament de la campanya electoral, tret de les despeses de retirada o desmuntatge d'elements publicitaris.
 • Les despeses de restauració, igual que en fiscalitzacions de processos electorals anteriors, no estan incloses entre els conceptes enumerats en l'article 130 de la LOREG. Com a excepció a la regla general, sí s'han d'acceptar com a electorals les despeses en les quals s'incorri per a l'avituallament de les meses electorals.
 • Les despeses derivades de la realització d'enquestes electorals, consultoria, assessorament estratègic o de seguiment de xarxes socials, adreçades a investigar la intenció de vot en període electoral o les característiques de la població mitjançant anàlisi de dades i/o estudis sociològics, demogràfics o d'altre tipus, d'acord amb la doctrina de la Junta Electoral Central i d'acord amb el criteri seguit per l'SCIB i el Tribunal de Comptes en anteriors fiscalitzacions, no es consideren compreses en els conceptes establerts en l'article 130 de la LOREG.
 • Les despeses de formació dels candidats en què incorrin les formacions polítiques no es consideren incloses entre els conceptes enumerats en l'article 130 de la LOREG. I tampoc no es consideren compreses en aquest article les despeses d'estilisme.
 • D'acord amb el que disposa l'article 130.h de la LOREG, les despeses de subministraments, com electricitat, telèfon, etc., no tenen la consideració de despesa electoral, llevat que se n'acrediti fefaentment el caràcter electoral i, en conseqüència, la seva contractació amb motiu del procés electoral.
 • Tampoc es considera despesa electoral el material d'oficina no adquirit específicament per a servir en el procés electoral i, en tot cas, es considera despesa del funcionament ordinari.
 • Les despeses notarials de constitució del partit polític o les de legitimació de les firmes necessàries per presentar les candidatures no es consideren incloses en els conceptes enumerats en l'article 130 de la LOREG.
 • Les despeses vinculades a la contractació d'autobusos o altres mitjans de transport per al desplaçament d'afiliats i/o persones afins no es consideren compreses en els conceptes establerts en l'article 130 de la LOREG. Això no obstant, es consideren despeses de desplaçament a què es refereix la lletra e de l'article 130 de la LOREG les derivades del lloguer de vehicles o d'altres mitjans de transport dels candidats, dirigents dels partits i personal al servei de la candidatura.
 • No es consideren despesa electoral les despeses d'allotjament un cop finalitzada la campanya electoral.
 • Tampoc es consideren despesa electoral les actuacions musicals o d'entreteniment i atraccions infantils, atès que no són propaganda o publicitat adreçada a promoure el vot, ni constitueixen una despesa necessària per realitzar els actes electorals.
 • Amb caràcter general, les despeses necessàries a les quals es refereix l'art. 130.h comprenen els conceptes de despesa la manca de realització dels quals pot afectar el funcionament de les oficines i els serveis necessaris per al procés electoral. En particular, les depeses de les oficines administratives obertes per al procés electoral.
 • Així, es consideren despeses electorals incloses en la lletra h de l'article 130 de la LOREG, en particular, les derivades de la preparació de la documentació comptable i administrativa associada al procés electoral, sempre que els serveis hagin estat específicament contractats amb aquest motiu.
 • Tenen, així mateix, la consideració de despeses d'acord amb el que disposa l'article 130 de la LOREG, les incorregudes en elements publicitaris de caràcter inventariable, amb independència que siguin reutilitzats en període no electoral o en altres processos electorals.

En relació amb els interessos de les operacions de crèdit concertades per finançar les campanyes electorals que es disposen en l'apartat g de l'article 130 de la LOREG, es manté el criteri, ja seguit en fiscalitzacions anteriors, de considerar els interessos meritats des de la formalització del crèdit fins a un any després de la celebració de les eleccions, període mitjà estimat per percebre les subvencions corresponents o, si escau, fins la data d'amortització del crèdit si aquesta es produeix abans. Aquesta estimació s'ha de calcular sobre els imports següents del principal del deute i períodes:

a. Sobre el capital pendent d'amortitzar, fins a la data en què sorgeix el dret de percebre la bestreta després de presentar la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes. Amb l'objectiu d'homogeneïtzar el període de meritació, aquest ha d'incloure des del dia de la convocatòria de les eleccions fins a cinc mesos després de la seva celebració.

b. Sobre els saldos no coberts per les bestretes de les subvencions, fins a completar l'any a partir de la celebració de les eleccions o, si escau, fins a la data d'amortització del crèdit si es produeix abans.

En cas que s'hagin computat interessos com a despeses electorals ordinàries i com a despeses per enviaments de propaganda i publicitat electoral, la imputació a aquest darrer concepte ha de complir, com a màxim, la mateixa proporció que les despeses per enviaments de propaganda electoral representen sobre la totalitat de les despeses electorals.

Si en l'examen de la comptabilitat tramesa s'observa que una formació política, sense justificació suficient, no ha aplicat els criteris anteriors al càlcul i la distribució de les despeses financeres, la Sindicatura de Comptes ha d'ajustar els imports declarats a l'efecte de verificar el compliment del límit de despeses i de la imputació total de despeses per enviaments directes i personals de propaganda i publicitat electoral.

3.4. Documentació justificativa de les despeses per enviaments de propaganda electoral i del nombre d'enviaments personals i directes (en format «xlsx» i «pdf»)

L'article 29 de la LEIB disposa la subvenció de les despeses electorals originades per la tramesa directa i personal als electors de sobres i paperetes o de propaganda i publicitat electoral. D'acord amb l'art. 59 de la LOREG, que estableix «un màxim d'un enviament per elector en cada convocatòria electoral», amb càrrec a la subvenció específica per publitramesa només es pot finançar un únic enviament de propaganda electoral per elector i convocatòria.

En cas que la formació política tingui dret a percebre la subvenció per sufragar aquest tipus de despeses, ha de presentar la justificació documental de totes les despeses d'aquesta naturalesa, amb independència del seu import (en format «pdf»). Així mateix, totes les factures justificatives trameses han d'indicar expressament les eleccions a les quals correspon la despesa electoral.

Les formacions polítiques han de declarar de forma expressa, en un document apart, el nombre d'electors als quals s'hagi fet l'enviament directe i personal de sobres i paperetes electorals o de propaganda electoral, detallat per illes i per cada procés electoral (en format «xlsx»).

Els enviaments han de ser necessàriament adreçats amb especificació del destinatari, per la qual cosa les despeses de bustiada no poden considerar-se despeses per a l'enviament directe i personal de propaganda electoral. Els administradors electorals han de declarar de forma expressa el nombre d'electors als qual s'ha efectuat l'enviament directe i personal de sobres i paperetes electorals o de propaganda electoral en cada una de les circumscripcions (en format «xlsx»).

Pel que fa a la justificació dels esmentats enviaments, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti de forma fefaent la realització en format «pdf». Així, en el cas que els enviaments s'hagin dut a terme a través de Correus o d'una empresa privada de distribució, s'ha de remetre un certificat expedit per l'entitat corresponent, que inclogui el nombre d'enviaments directes i personals als electors que s'hagi fet a nivell insular, almenys en cada procés electoral, tret que en la factura emesa per l'empresa que ha fet els enviaments s'indiqui expressament la realització de l'activitat i els enviaments fets al nivell requerit. Si la distribució s'ha realitzat directament amb mitjans propis, el responsable de cada formació política ha de certificar, igualment, detallat per illes i per cada procés electoral, el nombre d'enviaments directes i personals fets. La formació política ha de conservar la relació de les persones que han participat en la distribució esmentada, per si la Sindicatura de Comptes considera oportú efectuar les comprovacions pertinents que acreditin suficientment la realització efectiva de l'activitat.

En el cas d'enviaments als electors residents a l'estranger, ha d'informar-se específicament del nombre total d'enviaments efectuats i aportar la documentació que acrediti de forma explícita la realització d'aquest tipus d'enviaments (en format «pdf»).

Si s'han realitzat enviaments corresponents a més d'un procés electoral, s'ha de presentar una memòria explicativa de les despeses per enviaments electorals, segons el model de l'annex 6, en què s'informi dels elements inclosos en els sobres, les empreses encarregades de confeccionar-los i distribuir-los, la numeració de les factures justificatives de les dites despeses, així com la destinació dels enviaments per processos electorals (en format «xlsx»). També s'ha d'informar de les despeses associades a aquests enviaments (tractament del cens electoral, gestió administrativa, transport, emmagatzematge...).

Finalment, d'acord amb la normativa electoral, l'import de les despeses per enviaments electorals que no resulti cobert per la subvenció que s'ha de percebre pel nombre d'enviaments justificats incrementa, amb caràcter general, les despeses declarades per l'activitat electoral ordinària.

3.5. Altra documentació (en format «pdf»)

Sense perjudici de la documentació que s'estima precisa per realitzar la fiscalització, que pot sol·licitar-se en qualsevol moment, es considera necessari que les formacions polítiques trametin una còpia per mitjans telemàtics de les comunicacions realitzades a la Junta Electoral competent relatives als aspectes següents:

 • nomenament de l'administrador general responsable de la comptabilitat electoral (art. 174 de la LOREG);
 • identificació dels comptes bancaris electorals oberts (art.124 de la LOREG);
 • afectació, si escau, de les subvencions electorals als crèdits concedits (art. 133.6 de la LOREG), i
 • en cas que es presenti una coalició, còpia del pacte de coalició comunicat a la Junta Electoral competent (art. 44 de la LOREG).

En cas de presentar-se a les eleccions com una coalició de partits, també s'ha d'aportar una còpia de l'acord d'integració de les comptabilitats electorals.

A més, s'ha de trametre una còpia íntegra dels extractes bancaris dels comptes electorals oberts en entitats de crèdit i comptes associats als crèdits atorgats. La titularitat dels comptes bancaris electorals ha de ser de la formació política que presenta la candidatura, i hi ha de constar el NIF de la dita formació. Aquests comptes necessàriament han de ser diferents per a cada procés electoral i diferents dels que són utilitzats de manera ordinària pel partit o partits polítics.

3.6. Presentació i custòdia de la documentació que s'ha de trametre

Per presentar la documentació comptable i justificativa assenyalada anteriorment, s'ha d'emplenar el formulari de remissió telemàtica que figura en l'apartat 2 d'aquesta Instrucció i que forma part del tràmit telemàtic.

La custòdia dels originals, tant dels estats comptables com de tots els documents justificatius, és responsabilitat de cada formació política.

4. Informació de les entitats financeres i dels proveïdors

De conformitat amb el que disposen els apartats 3 i 5 de l'article 133 de la LOREG, les entitats financeres que han concertat operacions amb les formacions polítiques i les empreses que han facturat globalment despeses electorals superiors a 10.000 euros han d'informar la Sindicatura de Comptes de les respectives operacions.

En l'Informe de fiscalització s'han de detallar les entitats financeres i els proveïdors que definitivament no compleixin el que estableix la LOREG.

A fi de poder contrastar les despeses que han declarat les formacions polítiques, se'n sol·licita la col·laboració amb la finalitat que, en el moment de contractar el servei o quan ho considerin oportú, recordin a les entitats financeres i les empreses el compliment d'aquesta obligació. La formació política ha de conservar, a disposició de l'SCIB, si escau, una còpia de les comunicacions amb les entitats financeres i els proveïdors per mitjà de les quals els recordi l'obligació de trametre la relació d'operacions vinculades amb el procés electoral.

Les entitats financeres i els proveïdors han de trametre la informació relativa a les seves operacions amb les formacions polítiques en format «xlsx», emplenant els fitxers que es publiquen a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, <www.sindicaturaib.org>, i d'acord amb els models que s'inclouen en els annexos 7 i 8, respectivament. Amb aquesta finalitat, s'ha d'utilitzar l'adreça electrònica següent: fiscalitzacio.eleccions@sindicaturaib.org.

5. Quantificació i comprovació dels límits legals de despeses

5.1. Límit màxim de despeses electorals

5.1.1 Despeses per operacions ordinàries

L'article 131.1 de la LOREG estableix que cap partit, federació, coalició o agrupació pot incórrer en despeses electorals que superin els límits establerts que per a les eleccions autonòmiques es disposen en la LEIB.

L'article 29.1 de la LEIB estableix les subvencions a les despeses electorals en funció dels escons obtinguts i dels vots aconseguits per cada candidatura, tant per al Parlament de les Illes Balears com per als consells insulars.

D'altra banda, l'article 29.2 disposa el límit de les despeses electorals en funció de la població de dret de la circumscripció electoral on es presentin les candidatures. Per això, s'han d'utilitzar les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referit a l'1 de gener de 2022, amb efectes de 31 de desembre de 2022, declarades oficials mitjançant el Reial decret 1037/2022, de 20 de desembre.

Els imports aplicables en virtut de l'article 29.1 i 29.2 de la LEIB queden establerts en l'Ordre 12/2023 de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d'abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023 (BOIB núm. 44, de 8 d'abril).

Per comprovar aquest límit, s'han de computar les despeses que ha declarat la formació política incloses en els conceptes detallats en l'article 130 de la LOREG, hagin estat o no suficientment justificats mitjançant la corresponent factura o document acreditatiu similar, i que siguin o no elegibles a efectes de la subvenció electoral. En relació amb les despeses que la formació política no ha declarat en la comptabilitat que ha presentat i la Sindicatura de Comptes les detecta i considera que corresponen a despeses electorals, s'hi han d'incloure a efectes del límit de despeses, però no són subvencionables a efectes de l'article 127 de la LOREG.

5.1.2 Despeses per enviaments de propaganda electoral

En la mateixa Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors citada en l'apartat anterior, en l'apartat 4 de l'article únic sobre actualització de quanties, s'estableixen els imports corresponents a aquesta despesa subvencionable, que es determinen en funció del nombre d'electors de cada circumscripció en què s'hagi presentat, tant pel que fa al Parlament de les Illes Balears com pel que fa als consells insulars, sempre que s'hi hagi obtingut representació. Les quanties subvencionades en aquest apartat no s'han d'incloure en el límit previst en l'apartat anterior, sempre que s'hagi justificat la realització efectiva de l'activitat.

S'ha de comprovar que el nombre d'enviaments de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral que han efectuat directament les formacions polítiques no supera el nombre màxim d'electors a les eleccions a les quals la formació política s'ha presentat, un cop descomptats els electors que han sol·licitat l'exclusió en les còpies del cens electoral que l'Institut Nacional d'Estadística facilita a les formacions polítiques. En cas contrari, les despeses per l'excés dels enviaments declarats sobre el nombre màxim d'electors s'han de considerar no subvencionables per aquest concepte i s'han d'agregar a les despeses declarades per l'activitat ordinària i, en conseqüència, s'han de computar a efectes del compliment del límit de despeses.

5.1.3 Límits de despesa per diferents processos electorals

Atès que es produeix la convocatòria simultània d'eleccions locals, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, les formacions polítiques han pogut presentar-se a un sol procés electoral o concórrer a diversos, segons els diferents àmbits territorials.

Per tant, els límits de despeses en els processos electorals de caràcter autonòmic s'han de determinar de la forma següent:

a. Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin únicament a un sol procés electoral (Parlament de les Illes Balears o consells insulars de Mallorca, i/o de Menorca i/o d'Eivissa)

El límit màxim de despeses electorals ha de ser estrictament el que escaigui d'acord amb l'apartat a o c del punt 3 de l'article únic l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sense que en aquest cas hi hagi cap tipus de concurrència.

b. Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als processos electorals del Parlament de les Illes Balears i dels consells insulars de Mallorca, i/o de Menorca i/o d'Eivissa

En el cas de les formacions polítiques que concorrin a aquests dos processos electorals, el límit de despeses electorals ha de ser estrictament el que escaigui per a cada un, d'acord amb els apartats a i c del punt 3 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sense que en aquests casos hi hagi cap tipus de concurrència.

c. Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin simultàniament als processos electorals del Parlament de les Illes Balears i dels municipis

Per determinar el límit màxim de despeses, s'ha d'aplicar l'article 131.2 de la LOREG, d'acord amb l'apartat b del punt 3 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

En cas de concurrència a diversos processos electorals que tinguin lloc el 28 de maig, el límit de despeses ha de ser el resultant de sumar els imports següents: la xifra més alta resultant de l'aplicació del límit de despeses legalment previst per a les eleccions locals o les del Parlament de les Illes Balears, incrementada en un 25 % del límit legal de despeses de les eleccions a les Corts Generals.

d. Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als processos electorals dels consells insulars de Mallorca i/o de Menorca i/o d'Eivissa, i dels municipis

En el cas de formacions polítiques que concorrin a aquests processos electorals, el límit de despeses electorals ha de ser el que correspongui a cadascun dels processos, d'acord amb el que estableix l'apartat c del punt 3 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, pel que fa a eleccions als consells insulars esmentats, sense que en aquests casos hi hagi cap tipus de concurrència.

e. Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als processos electorals del Parlament de les Illes Balears, dels consells insulars de Mallorca i/o de Menorca i/o d'Eivissa, i dels municipis

En aquest cas, pel que fa a la concurrència entre les eleccions municipals i al Parlament de les Illes Balears, per determinar el límit màxim s'ha d'aplicar l'article 131.2 de la LOREG, d'acord amb l'apartat b del punt 3 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. El límit de despeses és el que es disposa per al procés electoral que resulti més favorable a la formació política, més el 25 % del límit establert per a les eleccions a les Corts Generals.

Quant al límit de despeses de les eleccions als consells insulars esmentats, és estrictament el que escaigui, d'acord amb l'apartat c del punt 3 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sense que en aquest cas hi hagi cap tipus de concurrència.

En general, l'aplicació d'aquests criteris requereix la presentació efectiva de les candidatures en l'àmbit territorial de què es tracti.

En cas de concurrència de processos electorals, si un partit polític es presenta a un de forma independent i a un altre formant part d'una coalició, han de considerar-se formacions polítiques diferents i, per tant, no escau aplicar a un i a l'altre el límit de despeses electorals que es disposa en l'article 131.2 de la LOREG.

El mateix s'esdevé en el supòsit que un partit es presenti en coalició a un procés electoral i amb una coalició diferent a un altre, sense que tampoc resulti aplicable el límit conjunt. En aquest supòsit s'ha d'aplicar el límit de despeses electorals que s'estableix per a cada procés electoral en les disposicions especials de la LOREG o en la legislació autonòmica.

5.2. Altres límits de despeses

Els articles 55 i 58 de la LOREG estableixen sengles límits referits a determinades despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament, que no poden excedir del 20 % del límit màxim de despeses en els dos casos, de cada procés electoral. Això no obstant, el límit relatiu a publicitat exterior (art. 55.3 de la LOREG) no és aplicable als processos electorals autonòmics del Parlament i dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa.

Les despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades de les formacions polítiques que han concorregut a les eleccions al Parlament i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, no poden superar el 20 % del límit màxim de despeses ordinàries electorals, d'acord amb l'obligació establerta en l'article 58 i la disposició addicional primera de la LOREG. Per facilitar la comprovació del límit, la formació política ha de presentar, en la comptabilitat tramesa, les despeses d'aquesta naturalesa de forma diferenciada de la resta de despeses.

Respecte a les despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades, s'hi consideren incloses les despeses en què ha incorregut la formació política en premsa digital per a la campanya electoral. De conformitat amb el que disposa l'Acord de la Junta Electoral Central de 29 de novembre de 2018, la publicitat electoral en xarxes socials no resulta imputable al límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio, sempre que no es tracti de pàgines o perfils corresponents als dits mitjans, tot això sense perjudici que estiguin subjectes al límit legal de despeses electorals establert per a cada procés electoral.

6. Propostes de la Sindicatura de Comptes amb relació a la subvenció que han de percebre les formacions polítiques

D'acord amb el que estableix la normativa electoral de la Comunitat Autònoma s'han de subvencionar les despeses electorals conforme al que estableix l'article 29 de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els apartats 1, 2 i 4 de l'article únic de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Tot i això, en cap cas la subvenció corresponent a cada formació política pot ultrapassar la xifra de despeses electorals declarades, justificades a la Sindicatura de Comptes en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora, amb independència de la quantia que resulti d'aplicar les regles esmentades.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa l'article 134.2 de la LOREG, en la modificació que hi va establir la Llei orgànica 3/2015, en cas que s'observin irregularitats en les comptabilitats electorals que han presentat les formacions polítiques o violacions de les restriccions establertes en matèria d'ingressos i despeses electorals, el Tribunal de Comptes pot iniciar el procediment sancionador regulat en la Llei orgànica 8/2007 i proposar la no-adjudicació o reducció de la subvenció pública que ha de percebre la formació política de què es tracti.

En l'informe de fiscalització corresponent s'ha de deixar constància expressa de les irregularitats o les violacions —entre les quals, les infraccions tipificades en l'article 17 de la Llei orgànica 8/2007— que s'apreciïn i, si escau, s'ha d'efectuar la proposta que correspongui respecte a la subvenció electoral. Quan no es faci proposta de no-adjudicació o de reducció de l'esmentada subvenció, s'ha de fer constar expressament aquest fet i la seva motivació.

6.1. Proposta de no-adjudicació de la subvenció electoral

La proposta de no-adjudicació de la subvenció electoral s'ha de formular per a les formacions polítiques que no compleixin l'obligació que disposa la normativa electoral de presentar davant la Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels respectius ingressos i despeses electorals.

6.2. Proposta de reducció de la subvenció electoral

La proposta de reducció de la subvenció electoral s'ha de fonamentar en els supòsits següents:

A. La superació dels límits establerts per a les aportacions privades.

B. La falta de justificació suficient de la procedència dels fons utilitzats en la campanya electoral, així com els fons rebuts que incompleixin l'article 128 de la LOREG.

C. La realització de despeses no autoritzades per la normativa electoral relatives a la contractació d'espais de publicitat electoral en emissores de televisió privada (article 60 de la LOREG), en emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal (Llei orgànica 10/1991) i en emissores de televisió local per ones terrestres (Llei orgànica 14/1995).

D. Les despeses electorals pagades en efectiu o des de comptes bancaris no electorals que incompleixen el que s'estableix en l'article 125.1 de la LOREG. Aquesta proposta de reducció es fonamenta en l'especial gravetat que suposa el fet que hi hagi pagaments que quedin fora del control dels comptes bancaris electorals, mitjançant els quals s'han de canalitzar els fons destinats a finançar les despeses electorals, sigui quina sigui la seva procedència, amb càrrec als quals s'han de pagar les dites despeses.

E. La realització de pagaments a proveïdors realitzats posteriorment al termini fixat en l'article 125.3 de la LOREG. Aquesta proposta de reducció es fonamenta en el fet que els pagaments de despeses electorals en un termini posterior als 90 dies des del dia de les eleccions els deixaria al marge del procés fiscalitzador i podrien provocar una inexactitud de la comptabilitat electoral presentada o bé un retard en la rendició.

A efectes de quantificar l'import de la proposta de reducció de la subvenció electoral que correspongui a cada formació política, s'han d'aplicar els criteris següents:

1. En cas que les aportacions privades superin el límit legal màxim de 10.000 euros, s'ha de proposar una reducció en la subvenció del doble de la quantitat excedida.

2. En el cas de recursos que la formació política ha utilitzat en la campanya electoral la procedència dels quals no hagi quedat fefaentment acreditada, o els fons que incompleixen l'article 128 de la LOREG, s'ha de proposar una reducció del doble de la quantitat dels recursos declarats irregulars.

3. En el cas de despeses que la normativa electoral vigent no autoritza, relatives a la contractació d'espais de publicitat electoral en emissores de televisió privada (article 60 de la LOREG), en emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal (Llei orgànica 10/1991) i en emissores de televisió local per ones terrestres (Llei orgànica 14/1995), s'ha de proposar la reducció de la subvenció del doble de la quantitat dels recursos declarats irregulars.

4. En el cas de despeses electorals pagades en efectiu o des de comptes bancaris no electorals, incomplint l'article 125.1 de la LOREG, s'ha de proposar una reducció de la subvenció en el 10 % de l'import de les dites despeses pagades irregularment.

5. En el cas de pagaments a proveïdors efectuats posteriorment al termini fixat en l'article 125.3 de la LOREG, s'ha de proposar una reducció de la subvenció en el 10 % de l'import de les dites despeses pagades fora de termini.

6. En cas que les deficiències detectades afectin fonamentalment aspectes de naturalesa formal, se n'ha de valorar la incidència en la justificació i, en conseqüència, la Sindicatura de Comptes ha d'estimar la formulació de la proposta de reducció de la subvenció per percebre.

Amb independència de la quantia de les reduccions proposades, aquestes han de tenir com a límit l'import de les subvencions que corresponguin a les formacions polítiques pels resultats obtinguts. Aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa l'article 127.1 de la LOREG, en cap cas poden ultrapassar la xifra de despeses que la Sindicatura de Comptes ha declarat justificades en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora.

7. Identificació de supòsits d'infraccions establertes en la Llei orgànica 8/2007

D'acord amb el que disposa l'article 134.2 de la LOREG, i a més de les possibles propostes de no-adjudicació o reducció de la subvenció pública que ha de percebre la formació política, la Sindicatura de Comptes ha d'identificar les irregularitats o les violacions que puguin constituir infraccions sancionables en matèria d'ingressos i despeses electorals regulades en l'article 17 de la LOFPP. En particular, els supòsits que facin referència a la superació dels límits de despeses electorals.

La superació dels límits de les despeses electorals és un incompliment dels partits polítics tipificat d'infracció, la qual és molt greu quan l'excés sobre el límit de despeses electorals és d'un 10 per cent o més; greu, quan la superació del límit és de més d'un 3 i menys d'un 10 per cent, i lleu, quan l'excés és superior a l'1 i inferior al 3 per cent.

L'article 17 bis de la mateixa Llei orgànica disposa sancions proporcionals del doble al quíntuple de l'excés de despesa produït, amb una quantia mínima dependent de la qualificació anterior de la infracció, i en són les sancions mínimes: per al cas de sancions molt greus, un import de 50.000 euros; per a les sancions greus, un import de 25.000 euros, i per a les lleus, un import de 5.000 euros.

En cas d'observar l'existència d'aquestes irregularitats, l'SCIB ha de posar de manifest aquesta circumstància en l'informe de fiscalització, sense perjudici de fer-hi constar altres possibles incompliments, a fi que el Tribunal de Comptes pugui, si escau, iniciar el procediment sancionador regulat en l'article 18 de la LOFPP, d'acord amb les Regles internes del Tribunal de Comptes per a la iniciació i la tramitació del procediment sancionador sobre finançament dels partits polítics que es disposa en la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, que va aprovar el Ple de la Institució en la sessió de 30 d'abril de 2015 i modificar el 30 de març de 2017 i el 31 de març de 2022.

La mera indicació en l'Informe de l'SCIB de la possible existència d'irregularitats que puguin suposar infraccions previstes en l'article 17 de la LOFPP no constitueix, per si mateixa, un acte d'inici del procediment sancionador, el qual, si escau, ha de ser iniciat mitjançant un acord del Ple del Tribunal de Comptes de conformitat amb el procediment establert en la LOFPP.

 

ANNEX 1 Fitxers de documentació comptable per trametre

1.1 Estats comptables que han de presentar les formacions polítiques segons els models del Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, que va aprovar el Ple del Tribunal de Comptes en la sessió de 20 de desembre de 2018

Les formacions polítiques han de trametre els estats comptables mitjançant els fitxers següents i han d'utilitzar fitxers diferents per a la comptabilitat electoral del Parlament de les Illes Balears (PIB) i per a la dels consells insulars de Mallorca (CIMA), de Menorca (CIME) i d'Eivissa (CIE):

- Per a la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_BALANÇ.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_RESULTATS.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_SUMES-SALDOS.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MAJORS.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DIARI.xlsx

- Per a la comptabilitat electoral de les eleccions als consells insulars:

 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_BALANÇ.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_RESULTATS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_SUMES-SALDOS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MAJORS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DIARI.xlsx

Els fitxers «xlsx» s'han d'ajustar a les plantilles publicades en la pàgina de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que són les mateixes que les que fa servir el Tribunal de Comptes (<www.sindicaturaib.org>). Per als llibres diari, major i balanç de sumes i saldos, les plantilles són orientatives del contingut mínim exigible.

1.2 Relació detallada de cada un dels ingressos i les despeses de la campanya electoral agrupats segons els conceptes descrits en l'article 130 de la LOREG

Les formacions polítiques amb participació electoral en un àmbit territorial limitat i que no arribin a una xifra de despeses igual o inferior a 10.000 euros por cada procés electoral, han de trametre informació sobre els ingressos i les despeses electorals mitjançant el fitxer següent, model simplificat:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23 _INGRESSOS-DESPESES.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23 _INGRESSOS-DESPESES.xlsx

Els fitxers «xlsx» s'han d'ajustar a les plantilles publicades en la pàgina de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que són les mateixes que les que fa servir el Tribunal de Comptes (<www.sindicaturaib.org>).

La remissió dels tots els fitxers anteriors inclosos en l'annex 1 s'ha de fer, preferentment, en un únic fitxer amb la denominació següent:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ANNEX1.zip
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ANNEX1.zip
 

ANNEX 2 Fitxers de documentació justificativa addicional per trametre

2.1. Informació addicional sobre els ingressos

2.1.1 Per als recursos aplicats a la campanya electoral:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ__28M23_RECURSOS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ__28M23_RECURSOS.xlsx

2.1.2 Per a les aportacions privades i la seva justificació:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PRIVADES.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PRIVADES.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PRIVADES.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PRIVADES.pdf

2.1.3 Per a les aportacions de fons procedents del partit i la seva justificació:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PARTIT.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PARTIT.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PARTIT.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_APORTACIONS-PARTIT.pdf

2.1.4. Per a la pòlissa o les pòlisses de crèdit subscrita o subscrites per finançar la campanya electoral:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PÒLlSSA.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PÒLISSA.pdf

(Si s'ha subscrit més d'una pòlissa, s'ha de fer una enumeració del tipus «pòlissa1», «pòlissa2», etc.)

2.1.5 Per a l'acreditació de les bestretes de les subvencions electorals:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_BESTRETES.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_BESTRETES.pdf

2.1.6 Per a les aportacions rebudes mitjançant contractes de microcrèdits i la seva justificació:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MICROCRÈDITS.xlsx
 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_CONTRACTES MICROCRÈDITS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ MICROCRÈDITS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ CONTRACTES MICROCRÈDITS.pdf

2.2 Informació addicional de les despeses electorals ordinàries

2.2.1 Per a la relació de despeses electorals ordinàries per imports superiors a 1.000 euros:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ORDINÀRIES.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ORDINÀRIES.xlsx

2.2.2 Per a la justificació de les anotacions comptables per imports superiors a 1.000 euros:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ORDINÀRIES.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ORDINÀRIES.pdf

(Es permet el fraccionament d'aquest fitxer tantes vegades com resulti necessari, però, en tot cas, numerant els fitxers seqüencialment. Aquests fitxers poden enviar-se de forma comprimida, utilitzant qualsevol aplicació que permeti generar un fitxer .zip.)

2.2.3 Per als pressuposts o els documents descriptius similars per imports superiors a 50.000 euros:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PRESSUPOSTS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PRESSUPOSTS.pdf

(Es permet el fraccionament d'aquest fitxer tantes vegades com resulti necessari, però, en tot cas, numerant els fitxers seqüencialment. Aquests fitxers poden enviar-se de forma comprimida, utilitzant qualsevol aplicació que permeti generar un fitxer .zip.)

2.2.4 Per a la justificació dels criteris de repartiment de les despeses comunes:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_CRITERIS-REPARTIMENT.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_CRITERIS-REPARTIMENT.pdf

2.2.5 Per a la justificació dels actes electorals:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ACTES ELECTORALS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ACTES ELECTORALS.xlsx

2.3 Informació de les despeses per enviaments directes de sobres i paperetes electorals, i de propaganda i publicitat electoral, i del nombre d'enviaments personals i directes

2.3.1 Per a la relació de despeses electorals per enviaments de propaganda electoral:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ENVIAMENTS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ENVIAMENTS.xlsx

2.3.2 Per a la justificació de les anotacions comptables:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ENVIAMENTS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DESPESES-ENVIAMENTS.pdf

(Es permet el fraccionament d'aquest fitxer tantes vegades com resulti necessari, però, en tot cas, numerant els fitxers seqüencialment. Aquests fitxers poden enviar-se de forma comprimida, utilitzant qualsevol aplicació que permeti generar un fitxer .zip.)

2.3.3 Per a la declaració del nombre d'enviaments per a cada una de les circumscripcions:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_NOMBRE-ENVIAMENTS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_NOMBRE-ENVIAMENTS.xlsx

2.3.4 Per a la justificació del nombre d'enviaments:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_NOMBRE-ENVIAMENTS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_NOMBRE-ENVIAMENTS.pdf

2.3.5 Per a l'acreditació del nombre d'enviaments realitzats a l'estranger:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_ 28M23_NOMBRE- ESTRANGER.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_ 28M23_NOMBRE- ESTRANGER.pdf

2.3.6 Per a la memòria de les despeses d'enviaments electorals:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MEMO ENVIAMENTS.xlsx
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MEMO ENVIAMENTS.xlsx

2.4 Altra informació

2.4.1 Per a la comunicació a la Junta Electoral competent del nomenament de l'administrador o l'administradora general:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ADMINISTRADOR.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ADMINISTRADOR.pdf

2.4.2 Per a la comunicació a la Junta Electoral competent del compte electoral obert:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23 _COMPTES.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23 _COMPTES.pdf
 

2.4.3 Per a la comunicació a la Junta Electoral competent de l'afectació de les subvencions electorals als crèdits atorgats:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_AFECTACIÓ-SUBV.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_AFECTACIÓ-SUBV.pdf

2.4.4 Per a la còpia del pacte de coalició comunicat a la Junta Electoral competent:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PACTE-COALICIÓ.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_PACTE-COALICIÓ.pdf

2.4.5 Per a la remissió dels extractes bancaris del compte electoral i, si escau, del compte associat o dels comptes associats als crèdits atorgats:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_EXTRACTE-CC.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_EXTRACTE-CC.pdf

(Si hi ha més d'un extracte, s'ha d'establir una enumeració del tipus «EXTRACTE-CC1», «EXTRACTE-CC2», etc.)

2.4.6 Per a la còpia de l'acord d'integració de la comptabilitat electoral en el cas de coalicions electorals:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_INTEGRACIÓ.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_INTEGRACIÓ.pdf

Si es tramet qualque fitxer no inclòs en la relació anterior, s'ha de seguir l'estructura següent: PIB_SIGLES FORMACIO_28M23_NOM DEL DOCUMENT o CI_SIGLES FORMACIO_28M23_NOM DEL DOCUMENT.

Els fitxers «xlsx» s'han d'ajustar a les plantilles publicades en la pàgina de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que són les mateixes que les que fa servir el Tribunal de Comptes (<www.sindicaturaib.org>).

La remissió dels tots els fitxers anteriors inclosos en l'annex 2 s'ha de fer, preferentment, en un únic fitxer amb la denominació següent:

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ANNEX2.zip
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ANNEX2.zip
 

ANNEX 3 Model per a la remissió de la documentació que han de presentar les formacions polítiques

S'ha d'acompanyar els estats comptables i la resta de la documentació tramesa amb el document següent:

.............. (nom i cognoms del comptedant),............... (administrador/a general electoral de la formació política xxx) per a les eleccions (especificau el procés electoral) de 28 de maig de 2023, remet a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears la comptabilitat electoral de les esmentades eleccions (especificau el procés electoral), de conformitat amb el que disposen els articles 133.1 i 2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la forma i amb la documentació addicional a què es refereix la Instrucció de la Sindicatura de Comptes aprovada mitjançant l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de 20 d'abril de 2023 i publicada en el BOIB de (data), relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals i autonòmiques de 28 de maig de 2023.

Els fitxers presentats a través de la Seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears contenen la informació relativa a aquesta comptabilitat electoral.

Així mateix, certific l'autenticitat de les dades trameses i de les còpies de la documentació justificativa presentades respecte dels originals que conserva aquesta formació política a disposició de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

....................., ...... de ................ de 2023

L'administrador / L'administradora <general> electoral

Aquest arxiu s'ha de presentar amb la denominació següent.

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DOC REMISSIÓ.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_DOC REMISSIÓ.pdf
 

ANNEX 4 Model de l'acord d'integració de la comptabilitat de la coalició electoral

…......…, ……. de ………… de 2023

REUNITS

D'una banda, el senyor / la senyora ……, en nom i representació de (nom de la formació política);

D'altra banda, el senyor / la senyora ……, en nom i representació de (nom de la formació política);

(S'hi ha d'afegir un representant per cada formació política que integri la coalició electoral)

Tots ens reconeixem mútua i recíproca capacitat suficient per actuar i obligar-nos en aquest document i fixar, en relació amb la coalició electoral «[Nom i sigles de la coalició]» que va concórrer a les eleccions [nom i data del procés electoral], l'acord relatiu a la integració de la comptabilitat electoral en els comptes anuals de les formacions polítiques coalitzades.

ACORD

En aplicació del que indica la norma de registre i valoració 15a «Activitats electorals conjuntes» del Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat pel Tribunal de Comptes el 20 de desembre de 2018, acordam que cada formació política ha de registrar en els seus comptes anuals, classificats en epígrafs específics d'acord amb la seva naturalesa electoral, la comptabilitat del procés electoral de referència a la part proporcional que li correspongui d'acord amb els percentatges de participació establerts en aquest Acord d'integració i que s'indiquen a continuació:

 

%

[Formació política 1]

 

[Formació política 2]

 

 

I, perquè així consti a efectes de justificació davant de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, signam aquest Acord.

Aquest arxiu s'ha de presentar amb la denominació següent.

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_INTEGRACIÓ.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_INTEGRACIÓ.pdf
 

ANNEX 5 Memòria dels actes celebrats durant la campanya electoral

Formació política:

 

Procés electoral:

 

S'inclou una relació dels actes electorals celebrats durant la campanya electoral, amb indicació de la data, el lloc de celebració i les despeses associades:

Denominació

Data

Creditor

Núm. de factura

Import (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) IVA inclòs TOTAL

0,00 €

Signat:

Aquest arxiu s'ha de presentar amb la denominació següent.

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ACTES ELECTORALS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ACTES ELECTORALS.pdf
 

ANNEX 6 Memòria de les despeses pels enviaments de sobres, paperetes, propaganda i publicitat electoral

Formació política:

 

Procés electoral:

 

Es remet un detall per a cada una de les circumscripcions en les quals s'ha presentat candidatura de les despeses associades als elements que contenen els sobres amb la publitramesa, així com de la resta de despeses associades als enviaments.

1. Despeses associades a la confecció de tots els elements que formen la publitramesa: paperetes de votació, sobres de votació, publicitat i propaganda electoral, sobres d'enviament, etc.

Circumscripció

dels enviaments

Descripció

Creditor

Compte

 comptable

Núm. de factura

Import

factura

Import imputat al

procés electoral (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Altres despeses associades als enviaments de la publitramesa efectuats: transport, tractament del cens electoral, gestió administrativa, franqueig postal, etc.

Circumscripció

dels enviaments

Descripció

Creditor

Compte

 comptable

Núm. de factura

Import

factura

Import imputat al

procés electoral (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aquesta casella s'ha d'omplir quan la factura es refereixi a despeses de publitramesa de més d'un procés electoral del 28 de maig de 2023.

Signat:

Aquest arxiu s'ha de presentar amb la denominació següent.

 • PIB_SIGLES FORMACIÓ_28M23_MEMO ENVIAMENTS.pdf
 • NOM CI_SIGLES FORMACIÓ_28M23_ MEMO ENVIAMENTS.pdf
 

ANNEX 7 Model d'informació que han de presentar les entitats financeres

Entitat financera

 

Persona de contacte

 

Telèfon de contacte

 

D'acord amb l'article 133.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, tramet a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears la informació següent sobre els crèdits concedits a les formacions polítiques que han concorregut a les eleccions (especificau el procés electoral) ................................................................................................ celebrades el 28 de maig de 2023:

Formació política

Tipus d'operació

Número d'operació

Import concedit

Venciment

Tipus d'interès (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data, signatura i segell)

 

ANNEX 8 Model d'informació que han de presentar els proveïdors de les formacions polítiques

Raó social de l'empresa

 

Adreça

 

Número d'identificació fiscal

 

Telèfon de contacte

 

D'acord amb l'article 133.5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, tramet a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears la informació següent sobre els imports que ha facturat aquesta empresa a les formacions polítiques que han concorregut a les eleccions celebrades el 28 de maig de 2023:

Formació política

Procés electoral

Núm. de factura

Data de la factura

Import (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IVA inclòs

(Data, signatura i segell)