Torna

Processos Electorals

La votació - L'escrutini

-        Escrutini a les meses electorals (escrutini provisional)

Una vegada acabada la votació, comença l'escrutini.

L'escrutini és públic i no s'ha de suspendre, llevat que hi hagi causes de força major. El president o presidenta ha d'ordenar l'expulsió immediata de les persones que pertorbin o entorpeixin el desenvolupament de l'escrutini.

Per fer l'escrutini el president o presidenta ha d'extreure, un per un, els sobres de l'urna corresponent i llegir en veu alta la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El president ha de posar de manifest cada papereta, una vegada llegida als vocals, interventors i apoderats.

Una vegada finalitzat el recompte, es resolen per majoria els possibles dubtes o propostes que hi pugui haver.

Només els notaris, en l'exercici de les seves funcions, els candidats i els representants de les candidatures, si tenen dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel president de la taula en l'escrutini, poden demanar-la a l'acte per examinar-la. Els vocals de la mesa i els interventors no necessiten sol·licitar aquest examen, perquè el president ha de mostrar-los cada papereta després de llegir-la.

Una vegada acabat el recompte, s'ha de confrontar el total de sobres amb el de votants anotats en les llistes corresponents.

A continuació, el president o presidenta de la mesa ha de demanar si hi ha alguna protesta contra l'escrutini i, en cas d'haver-n'hi, s'ha de decidir per majoria de la mesa.

Finalment, el president o presidenta ha d'anunciar en veu alta el resultat i especificar el nombre d'electors censats, el de certificats censals aportats, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada candidatura.

Una vegada finalitzat l'escrutini, les paperetes s'han de destruir en presència dels concurrents, a excepció de les paperetes que no hagin estat declarades vàlides i que hagin estat objecte d'alguna reclamació. Aquestes paperetes es conserven amb l'acta de la sessió per a futures reclamacions i recursos.

La mesa farà públics els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini que es fixarà en la part exterior o a l'entrada del local electoral.

Finalment, la taula prepara la documentació electoral, que s'ha de distribuir en tres sobres:

  • El sobre número 1 conté l'expedient electoral que inclou els documents següents:

a)     L'original de l'acta de constitució de la mesa.

b)     L'original de l'acta de la sessió.

c)      Els documents a què es faci referència en l'acta de la sessió. En particular la llista numerada de votants i les paperetes a les quals s'hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d'alguna reclamació.

d)     La llista del cens electoral utilitzada.

e)      Els certificats censals aportats.

  • Els sobres número 2 i 3 han de contenir les còpies respectives de l'acta de constitució de la mesa i de l'acta de la sessió.

Una vegada tancats tots els sobres, el president, els vocals i interventors hi posaran les seves signatures, de manera que creuin la part per la qual al seu dia s'hagin d'obrir.

El president o presidenta de la mesa ha de lliurar els sobres número 1 i 2 en el jutjat de primera instància o de pau, en la circumscripció de la qual es trobi la mesa. Podran acompanyar el president o presidenta un vocal i els interventors que vulguin. Les forces i cossos de seguretat han d'acompanyar i, si fos necessari, han de facilitar el desplaçament d'aquestes persones.

El jutge o jutgessa ha de rebre la documentació i signar el rebut corresponent. Una vegada rebuda la documentació, el jutge o jutgessa s'ha de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral que hagi de fer l'escrutini general, on ha de lliurar els sobres número 1. Els sobres número 2 quedaran arxivats en el jutjat de primera instància o de pau corresponent.

El vocal que queda a la mesa electoral ha de lliurar el sobre número 3 al funcionari del servei de Correus que es personi a la mesa per recollir-lo. El sobre número 3 es tramet a la junta electoral que hagi de fer l'escrutini general.

-        L'escrutini general

L'escrutini general l'inicia el cinquè dia posterior a les eleccions la junta electoral corresponent, que en el cas de les eleccions al Parlament de les Illes Balears és la Junta Electoral de les Illes Balears.

L'escrutini general és un acte únic, de manera que no es pot interrompre fins que acabi, i té caràcter públic.

Una vegada transcorreguts els terminis perquè els representants de les candidatures presentin reclamacions, protestes i recursos, i aquests es resolguin, la Junta Electoral proclama els electes.