Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 241323
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s’han d’utilitzar en les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en l'article 199.1, disposa que «el règim electoral dels òrgans de les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi és el que estableixin les lleis de les comunitats autònomes que les institueixin o reconeguin, que, en tot cas, han de respectar el que disposa la Llei reguladora de les bases del règim local; si no, és el previst als números següents d'aquest article».

2. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en l'article 31.13, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució del règim local, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

3. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regula les entitats locals menors en els articles 51 a 55, en què estableix com a òrgans de govern el president o presidenta i la junta veïnal de l'entitat menor.

No obstant això, la normativa local autonòmica no preveu un procediment específic d'eleccions per a les entitats locals menors, i hi és d'aplicació supletòria la normativa estatal, és a dir, l'article 199 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (d'ara endavant, LOREG), i, si escau, el Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, que estableix els models de sobres i paperetes i els impresos electorals.

4. A les Illes Balears, únicament Palmanyola (al municipi de Bunyola, Mallorca) té la naturalesa d'entitat local menor.

5. La Comunitat Autònoma convoca i gestiona les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola, per la qual cosa és adequat adaptar els models prevists al Reial decret 605/1999, esmentat abans, a l'efecte d'adaptar-los a la vigència de la cooficialitat lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com de les consideracions, que ja es tenen en compte en relació amb la documentació en les eleccions autonòmiques, respecte de millorar-ne la redacció i eliminar-ne el llenguatge sexista i de desigualtat de gènere. En aquest sentit, s'opta per indicar en primer lloc el terme que identifica la dona, per fer així un reconeixement de la igualtat i per superar el fet habitual fins ara que figuri sempre en primer lloc el terme que identifica l'home.

6. Els models que es publiquen estableixen un marc estable en relació amb els models documentals aplicables a les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola per a les properes eleccions i les que es convoquin en el futur, atès que els models seran els mateixos i únicament s'hi haurà d'afegir l'any de la data electoral. Així, la vocació de permanència dels mitjans i models documentals permet poder reutilitzar, sempre que sigui possible, el material d'eleccions anteriors.

7. Cal fer constar que, d'acord amb l'article 10.1.g) de la LOREG, la Junta Electoral Central, en data 30 de març de 2023, ha acordat l'aprovació dels models d'actes següents:

Actes per a l'actuació de les meses electorals

EELM 3 Acta d'escrutini EELM 4 Acta de sessió

 

Actes per a l'actuació de la Junta Electoral de Zona

EELM 5 Acta de constitució de la Junta Electoral de Zona per a l'escrutini general EELM 6 Acta d'escrutini EELM 7 Acta de la sessió EELM 8 Acta de proclamació de les eleccions

 

Fonaments de dret

1. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

4. El Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que atribueix a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral.

Per tot el que s'ha exposat, dict la següent

Resolució

1. Publicar la documentació i els models de documents que s'han de fer servir en les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola, en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Informar que la documentació i els models tenen caràcter oficial i han de ser facilitats per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o la que en cada moment tengui atribuïdes les competències en matèria de processos electorals, sens perjudici dels convenis de col·laboració que es puguin signar amb l'Administració General de l'Estat en la matèria.

3. Comunicar que la conselleria competent en matèria de processos electorals podrà facilitar a les juntes electorals, sempre que sigui possible, els models d'actes i documents, prevists en els annexos d'aquesta Resolució, en format digital autoemplenable.

Així mateix, es podran facilitar en el web de processos electorals de la conselleria els models de presentació de candidatures i formació de coalicions que han de fer servir les persones interessades que concorren al procés electoral, en format digital autoemplenable.

4. Informar que, d'acord amb la normativa vigent, en cas de documentació electoral no prevista en aquesta Resolució, cal ajustar-se als models que en cada moment tengui aprovats l'Administració General de l'Estat per als seus processos electorals amb les adaptacions que corresponguin a la singularitat dels processos autonòmics, i que, en el supòsit d'eleccions concurrents amb l'Estat, la documentació comuna per a totes les eleccions serà la prevista expressament en l'annex 11 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, o en la normativa vigent en cada moment.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Establir que aquesta Resolució té efectes a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 5 d'abril de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts