Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 403378
Resolució de rectificació d’errades en la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de dia 5 d’abril de 2023 per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s’han d’utilitzar en les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Resolució de dia 5 d'abril de 2023 de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s'han d'utilitzar en les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola (BOIB núm. 43, de 6 d'abril de 2023).

Aquesta Resolució recull models de paperetes, sobres i diversa documentació electoral en relació a les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola.

2. La proposta del tècnic superior del Servei Jurídic, de 16 de juny de 2023, de rectificació d'una errada material respecte a la indicació de l'any que afecta als models de documents EELM 9, EELM 10, EELM 11, EELM 12a i EELM 12b que s'han de fer servir en les eleccions futures a l'entitat local menor de Palmanyola, que consten a l'annex de la Resolució de dia 5 d'abril de 2023 abans esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que: “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot el que s'ha exposat, dict la següent

RESOLUCIÓ

Corregir l'errada material advertida en els models de documents EELM 9, EELM 10, EELM 11, EELM 12a i EELM 12b, que s'han de fer servir en les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola, que consten a l'annex de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 5 d'abril de 2023, per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s'han d'utilitzar en les eleccions a l'entitat local menor de Palmanyola, de la manera següent:

On diu:

“ELECCIONS A L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA 2023 ELECCIONES A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA 2023”

Ha de dir:

“ELECCIONS A L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA 20... ELECCIONES A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA 20...”

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (19 de juny de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez