Mètodes de votació - Vot per correu

S'ha de tenir en compte que, una vegada enviada la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la mesa electoral.

La legislació electoral preveu el vot per correu per als electors que en la data de la votació tenguin prevista la seva absència de la localitat on els correspon exercir el seu dret al vot i per als electors que, per malaltia o incapacitat física, no puguin presentar-se al lloc de la votació.

Des de la data de la convocatòria de les eleccions fins al desè dia anterior a la votació, l'elector o electora ha de presentar-se en qualsevol oficina de correus personalment amb el seu DNI (no s'admeten fotocòpies) i fer la seva sol·licitud. El model per fer-ho es lliurarà a les mateixes oficines de correus.

Només en cas de malaltia o incapacitat acreditades mitjançant certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu i, per fer-ho, ha de ser autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts).

L'oficina de correus enviarà gratuïtament la sol·licitud a la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral. Les sol·licituds no poden enviar-se per cap altre procediment.

Una vegada que la delegació provincial de l'Oficina del Cens rebi la sol·licitud i comprovi la inscripció censal del sol·licitant, trametrà per correu certificat al domicili assenyalat per l'elector o electora la documentació necessària per votar, la qual inclou un full explicatiu.

Una vegada que l'elector esculli la papereta de vot i la introdueixi al sobre de votació, tancant-lo, introduirà aquest sobre juntament amb el certificat al sobre que se li va enviar amb l'adreça de la mesa electoral que li correspon, i el trametrà per correu certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions.