Preguntes Freqüents - Vots vàlids, en blanc i nuls

Què són els vots vàlids?

Són vots vàlids els emesos a favor de les candidatures i els vots en blanc.

 

Què són els vots en blanc?

Són vots en blanc el sobre que no contingui cap papereta i, a més, en les eleccions al Senat, les paperetes que no continguin cap indicació a favor de cap dels candidats. Els vots en blanc es consideren vàlids.

 

Què són els vots nuls?

És nul, i, per tant, no vàlid, el vot emès en un sobre o una papereta diferent del model oficial, i també l'emès en una papereta sense sobre o en un sobre que contingui més d'una papereta de diferents candidatures. En el supòsit de contenir més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

Seran també nuls en tots els processos electorals els vots emesos en paperetes en les quals s'hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats que hi estiguin compresos o se n'hagi alterat l'ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s'hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol alteració de caràcter voluntari o intencionat. Els vots emesos en sobres que continguin les alteracions assenyalades també són nuls.