Preguntes Freqüents - Treballadors

Si el dia de les eleccions és laborable per a mi, tenc dret a absentar-me del treball?

Sí. El Govern de les Illes Balears dictarà la normativa que sigui procedent perquè els electors que prestin serveis el dia de les eleccions puguin disposar, dins l'horari laboral, de fins a quatre hores per a l'exercici del dret de sufragi, les quals seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s'efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

 

Si gaudesc d'aquest permís, l'empresa em pot descomptar de les retribucions la part proporcional al temps no treballat? Hauré de recuperar el temps d'absència del treball?

No. Aquest permís té en tot cas la condició de retribuït i no recuperable.

 

Qui determina el moment d'utilització de les hores concedides per a la votació?

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l'horari establert per a la votació, serà potestat de l'empresari.

 

He d'aportar cap document a l'empresa per al gaudi d'aquest permís?

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als treballadors i treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.