Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 158711
Correcció d’errates de la versió catalana del Decret 11/2023 de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 26, de 28 de febrer de 2023, s'ha publicat el Decret 11/2023 de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en el qual s'han detectat algunes errates en la publicació.

Aquestes consisteixen en la defectuosa maquetació de les quatre imatges que apareixen a les pàgines 9838 i 9839 del BOIB núm. 26 de 28 de febrer de 2023.

Atès tot l'anterior, i d'acord amb l'article 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regulal el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Rectificar les errates advertides en la publicació de la versió catalana del Decret 11/2023 de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en el sentit de corregir la mida de les imatges de les pàgines 9838 i 9839, que queden de la manera següent:

 

Palma, 28 de febrer de 2023

El secretari general Benito Pròsper Gutiérrez

Documents adjunts