Preguntes Freqüents - Cens electoral

És obligatòria la inscripció en el cens electoral per poder votar?

Sí, per poder votar és obligatori estar inscrit en el cens electoral.

 

Què és el cens electoral?

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser electors i no estan privats, de manera definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost per:

a)     El cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER)

b)     El cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

El cens electoral és únic per a tot tipus d'eleccions que es duen a terme a Espanya, a excepció de les eleccions municipals, inclosa l'elecció a ajuntaments, a consells insulars, al Consell General de la Vall d'Aran i a juntes generals, en les quals és indispensable figurar inscrit en el cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER).

Cap elector no podrà figurar inscrit simultàniament en ambdós censos.

A més, el cens electoral conté:

a)     El cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions municipals

b)     El cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions al Parlament Europeu

 

Qui elabora el cens?

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de l'elaboració del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i els consolats. Així mateix, els encarregats del Registre Civil comuniquen a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral qualsevol circumstància que pugui afectar les inscripcions en el cens.

 

Quin cens s'utilitza en aquestes eleccions?

El cens que s'utilitza en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.

 

Puc comprovar que estic inscrit correctament en el cens electoral?

La consulta del cens actualitzat es pot fer de manera permanent als ajuntaments, als consolats o a l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent.

 

Puc comprovar el cens electoral en període electoral?

A més, en període electoral l'Oficina del Cens Electoral trametrà a tots els electors una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en què els correspon votar.

Cal recordar que la targeta censal té caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l'hora de votar. Per fer-ho és necessari el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir en què hi hagi la fotografia de la persona titular, inclús per la aplicació per a móbils miDGT o, a més, si es tracta d'estrangers, la targeta de residència.

Així mateix, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria i durant un termini de vuit dies, els ajuntaments i consolats estaran obligats a mantenir un servei de consulta del cens vigent en els seus respectius municipis i demarcacions. En aquest termini de vuit dies es poden presentar reclamacions sobre les dades censals davant la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, tràmit que també es pot dur a terme per mitjà dels ajuntaments o consolats.