Mètodes de votació - Vot de residents absents temporalment a l'estranger

Les persones que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria del procés electoral i la celebració de les eleccions i vulguin votar ho hauran de sol·licitar prèviament. Aquest procediment de votació constitueix una especialitat del vot per correu.

La sol·licitud s'ha de formular personalment a les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades.

Per poder exercir el seu dret al vot s'ha d'estar inscrit o inscrita en el registre o matrícula consular com a no resident. Aquest tràmit es pot fer en el mateix moment en què es formalitza la sol·licitud.

L'Oficina del Cens Electoral trametrà la documentació necessària per votar.

Una vegada rebuda la documentació, l'elector o electora ha d'introduir la papereta de vot escollida al sobre de votació, i introduir aquest sobre de votació, juntament amb el certificat d'inscripció en el cens electoral dins del sobre adreçat a la mesa electoral que li correspongui.

Convé recordar que si s'utilitza aquest procediment ja no es pot votar personalment.

Aquest procediment s'estableix en el Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es trobin temporalment a l'estranger.