Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 149421
Decret 11/2023 de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, de reforma de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), entre d'altres, modifica l'article 75 de l'exercici del vot de persones que resideixen a l'estranger.

Aquesta modificació elimina l'obligació de sol·licitar l'exercici del vot (el vot pregat) de les persones inscrites en el Cens electoral de residents absents (CERA) que viuen a l'estranger i tenen el dret de votar en les eleccions a diputats i senadors de les Corts Generals, en les eleccions als parlaments autonòmics i dels diputats del Parlament Europeu, i estableix un sistema proactiu per part de l'administració electoral que facilita i accelera la recepció de la documentació electoral per part de les persones inscrites en el CERA. Entre d'altres, destaca l'obligació de trametre d'ofici a les persones inscrites la documentació necessària per votar, i estableix per primera vegada la possibilitat de descarregar-se electrònicament les paperetes de votació que podran utilitzar les persones inscrites en el CERA.

D'altra banda, estableix l'obligació d'incloure un full informatiu, amb la tramesa de la documentació electoral, sobre com s'ha d'exercir el dret de vot i l'adreça de la pàgina web oficial en què s'exposaran les candidatures definitives, i en què hi haurà disponibles els jocs de paperetes descarregables, així com qualsevol altra informació sobre els processos electorals en curs. Així mateix, la descàrrega del joc de paperetes, amb totes les candidatures concurrents, ha de garantir el secret del vot.

En relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'article 9 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, són electors les persones inscrites en el CERA que hagin tingut l'última residencia a les Illes Balears. En conseqüència, la reforma de l'article 75 de la LOREG afecta el procés electoral d'eleccions al Parlament de les Illes Balears.

Atès que les darreres eleccions es dugueren a terme el 26 de maig de 2019, l'any 2023 s'han de convocar i s'han de dur a terme eleccions al Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa s'aplicaran per primera vegada les novetats dels processos de votació abans esmentats.

Els mitjans materials que s'han d'utilitzar a les eleccions autonòmiques estan regulats en el Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. En conseqüència, cal modificar el Decret 10/2015 pel tal de preveure les peculiaritats de les paperetes descarregables electrònicament que podran utilitzar les persones inscrites en el Cens electoral de residents absents per exercir el seu vot.

La modificació del Decret té com a objectiu regular les característiques, el color i el format de les paperetes descarregables per part dels possibles votants i garantir l'accés a aquestes paperetes amb la necessària seguretat jurídica en relació amb la validesa i el secret del vot.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 1/2019, en relació amb l'article 129 de la Llei 39/2015, s'informa sobre el compliment del Decret respecte dels principis de bona regulació, en els termes següents. En relació amb el principi de necessitat, el  projecte de decret adequa la normativa vigent al que disposa l'article 75 de la LOREG, en la redacció feta per la Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, que afecta els mitjans materials que s'han d'utilitzar en el procés electoral al Parlament de les Illes Balears. En relació amb el principi de seguretat jurídica, la regulació és un text coherent amb la resta de la normativa vigent en matèria electoral i, especialment, amb el que preveu l'article 75 de la LOREG, en la redacció de la Llei orgànica 12/2022. Pel que fa al principi d'eficàcia, la norma es basa en la clara identificació dels seus objectius i la manera d'implementar-los mitjançant la modificació del Decret 10/2015. El principi de transparència es garanteix amb els tràmits d'audiència i d'informació pública fets en la tramitació del projecte. Finalment, es compleix amb el principi d'eficiència, no es creen noves càrregues administratives i, en relació amb la racionalització de la gestió dels recursos públics, l'objecte de la norma no suposa crear una nova organització i, si es produeix alguna despesa, aquesta serà prevista en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma en la partida destinada a les eleccions de l'any electoral corresponent.

La disposició addicional quarta de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, faculta el Govern a dictar les disposicions que siguin necessàries per al compliment i l'execució d'aquesta Llei.

L'article 3.2.a) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral.

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,  conforme amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia  27 de febrer de 2023,

 

DECRET

Article 1 Modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa

Es modifica l'article 5 del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en els termes següents:

1. S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 2 de l'article 5, amb la redacció següent:

Així mateix, quan els electors o electores inscrits en el Cens electoral de residents absents que viuen a l'estranger (CERA) optin per fer servir les paperetes de votació descarregables telemàticament, a les quals fa referència l'article 75.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, han d'utilitzar el color blanc per imprimir-les.

2. S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 6 de l'article 5, amb la redacció següent:

Les paperetes descarregables a les quals fa referència el paràgraf segon de l'apartat 2 d'aquest article estaran disponibles en el web del Govern de les Illes Balears, juntament amb la informació relativa al procés electoral en què es poden fer servir i la manera en què s'han de descarregar i imprimir. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de disposar els mitjans tècnics necessaris per garantir el secret del vot en el procés de descàrrega i impressió de les paperetes.

Article 2 Modificació de l'annex 1 del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa

Es modifica l'annex 1 del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en els termes següents:

1. S'afegeix un nou apartat darrere l'apartat «Paperetes de votació», de les «Eleccions al Parlament de les Illes Balears», amb la redacció següent:

Paperetes de votació descarregables: electors o electores inscrits en el Cens electoral de residents absents que viuen a l'estranger (CERA)

Inclouen la papereta i el text informatiu bilingüe següent:

Papereta descarragable d'utilització exclusiva per part de persones inscrites  en el Cens electoral de residents absents que viuen a l'estranger (CERA)

Papeleta descargable de utilización exclusiva por parte de las persones inscritas en el Censo electoral de residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA)

EPIB 1.1. CERA Paperetes de votació a la circumscripció de Mallorca

Especificacions en relació amb la impressió de les paperetes

Paper de suport

 • Color i tonalitat del paper:  Blanc, en qualsevol tonalitat
 • Mides: 210 x 297 mm (DIN A4) o similar
 • Gramatge: Entre 70 i 100 g/m2   
 

 

Impressió

 • De la papereta EPIB 1.1:  Per una sola cara
 • Color de la tinta: Negre
 • Text informatiu bilingüe: Català en rodona i castellà en cursiva. Ambdós en el mateix tipus i cos de lletra.

EPIB 1.2. CERA Paperetes de votació a la circumscripció de Menorca

Especificacions en relació amb la impressió de les paperetes

Paper de suport

 • Color i tonalitat del paper:  Blanc, en qualsevol tonalitat
 • Mides: 210 x 297 mm (DIN A4) o similar
 • Gramatge: Entre 70 i 100 g/m2   

Impressió

 • De la papereta EPIB 1.2: Per una sola cara
 • Color de la tinta:: Negre
 • Text informatiu bilingüe: Català en rodona i castellà en cursiva. Ambdós en el mateix tipus i cos de lletra.

EPIB 1.3. CERA Paperetes de votació a la circumscripció d'Eivissa

Especificacions en relació amb la impressió de les paperetes

Paper de suport

 • Color i tonalitat del paper:  Blanc, en qualsevol tonalitat
 • Mides: 210 x 297 mm (DIN A4) o similar
 • Gramatge: Entre 70 i 100 g/m2   

Impressió

 • De la papereta EPIB 1.3: Per una sola cara
 • Color de la tinta: Negre
 • Text informatiu bilingüe: Català en rodona i castellà en cursiva. Ambdós en el mateix tipus i cos de lletra.

EPIB 1.4. CERA Paperetes de votació a la circumscripció de Formentera

Especificacions en relació amb la impressió de les paperetes

Paper de suport

 • Color i tonalitat del paper:  Blanc, en qualsevol tonalitat
 • Mides:: 210 x 297 mm (DIN A4) o similar
 • Gramatge: Entre 70 i 100 g/m2   

Impressió

 • De la papereta EPIB 1.4: Per una sola cara
 • Color de la tinta: Negre
 • Text informatiu bilingüe: Català en rodona i castellà en cursiva. Ambdós en el mateix tipus i cos de lletra.

2. S'afegeixen nous models de paperetes descarregables darrere el model EPIB 1.4, de les «Eleccions al Parlament de les Illes Balears», amb el format següent:

 

EPIB 1.1. CERA

EPIB 1.2. CERA

EPIB 1.3. CERA

EPIB 1.4. CERA

Disposició final única Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de febrer de 2023                         

 

La presidenta

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

FrancescaLluch Armengol i Socias

Mercedes Garrido Rodríguez