Portal dels processos electorals autonòmics de les Illes Balears

Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Introducció

El decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'article 3.2 lletra a) atribueix a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat "...l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral...".

Des de l’any 2014 les funcions de coordinació i col·laboració en la gestió i tramitació dels processos electorals es realitzen per part de diversos Departaments i Serveis de la Secretaria General i la informació en relació als processos electorals autonòmics es troba de forma permanent al web CAIB.