Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19

    Número d'edicte 12311 - Pàgines 48812-48822

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

    Número d'edicte 12362 - Pàgines 48823-48845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 12240 - Pàgines 48846-48848

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 12300 - Pàgines 48849-48854

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 12239 - Pàgines 48855-48856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació del concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat Fundación Ignacio Wallis, en data 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019

    Número d'edicte 12202 - Pàgines 48857-48858

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts als esportistes i als clubs de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials

    Número d'edicte 12247 - Pàgines 48859-48860

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius

    Número d'edicte 12248 - Pàgines 48861-48862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 29/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 12249 - Pàgines 48863-48865

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de novembre de 2021 per la qual s’autoritza el canvi de modalitat presencial a modalitat d’alternança dual, de dues unitats del títol de tècnic en Gestió Administrativa (ADG21) impartit al centre privat concertat de Formació Professional i Batxillerat Sant Josep Obrer I, de Palma

    Número d'edicte 12270 - Pàgines 48866-48868

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d’experiència formativa

    Número d'edicte 12257 - Pàgines 48869-48872

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública i audiència l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

    Número d'edicte 12209 - Pàgina 48873

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la quarta concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 12305 - Pàgines 48874-48877

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2021

    Número d'edicte 12293 - Pàgines 48878-48882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de novembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l’any 2021, per a inversions als escorxadors

    Número d'edicte 12285 - Pàgina 48883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 12262 - Pàgines 48884-48885

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 12263 - Pàgines 48886-48944

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut de correcció de la Resolució núm. 2021000300, de data 24 de novembre de 2021

    Número d'edicte 12216 - Pàgines 48945-48946

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut sobre la Convocatòria d’ajudes econòmiques per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a l’organització de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant els anys 2020 i 2021, dins l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa

    Número d'edicte 12225 - Pàgines 48947-48949

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Nomenaments de representants del Consell Insular de Formentera a òrgans d’altres administracions públiques

    Número d'edicte 12260 - Pàgines 48950-48955

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament ajuts econòmics per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa de digitalització pel curs 2020-2021

    Número d'edicte 12288 - Pàgines 48956-48958

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament ajuts econòmics per a l’adquisició d’equips informàtics per a pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la Covid-19

    Número d'edicte 12287 - Pàgines 48959-48960

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures per la qual s’aprova la convocatòria 2022 i les bases per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 12294 - Pàgines 48961-48979

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 20 d’octubre de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d'urgència del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 12255 - Pàgines 48980-49047

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 30 de novembre de 2021, per la qual s’encomana la gestió al Consell Insular de Mallorca de l’expedient de contractació per a la subscripció de una nova plataforma ofimàtica i de correu electrònic

    Número d'edicte 12256 - Pàgines 49048-49049

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 30 de novembre de 2021, per la qual s’encomana la gestió de l’expedient de contractació del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials al Consell de Mallorca

    Número d'edicte 12258 - Pàgines 49050-49051

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcudia, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12251 - Pàgines 49052-49054

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12253 - Pàgines 49055-49060

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Proposta de resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número d'edicte 12322 - Pàgines 49061-49063

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 354/2021 de 29 de novembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

    Número d'edicte 12221 - Pàgina 49064

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts a les confraries de pescadors 2021 (exp. 3012-2021-000001)

    Número d'edicte 12204 - Pàgines 49065-49066

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat del dia 23 de novembre de 2021 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021

    Número d'edicte 12164 - Pàgines 49067-49068

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Codi de bones pràctiques urbanístiques

    Número d'edicte 12268 - Pàgines 49069-49071

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria extraordinària d'ajuts directes al sector productiu per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19

    Número d'edicte 12174 - Pàgines 49072-49087

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Delegació funcions de batlia

    Número d'edicte 12323 - Pàgina 49088

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batlessa accidental

    Número d'edicte 12210 - Pàgina 49089

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Decret prestació de serveis modalitat teletreball novembre 2021

    Número d'edicte 12193 - Pàgines 49090-49093

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. MF-733. Creació i supressió llocs de feina al Departament de Mobilitat

    Número d'edicte 12298 - Pàgines 49094-49095

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. MF-746. Creació nous llocs Oficina Fons Europeus i Subvencions

    Número d'edicte 12301 - Pàgines 49096-49097

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. MF-738, 739 i 740. Creació expansions i llocs de treball Àrea Model de Ciutat

    Número d'edicte 12302 - Pàgines 49098-49101

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. MF-745. Modificació lloc de feina i funcions de Cap de Servei Tramitació de Llicències d’Activitats

    Número d'edicte 12303 - Pàgines 49102-49105

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Convocatòria i les bases reguladores de subvencions en matèria de transport escolar pel curs escolar 2021/2022

    Número d'edicte 12280 - Pàgines 49106-49111

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació de competències

    Número d'edicte 12212 - Pàgina 49112

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació de preus públics del Servei de Nadal 2021/2022

    Número d'edicte 12215 - Pàgina 49113

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • II Convocatòria d’ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en elterme de Santa Margalida, que s’hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisisSanitària provocada per la COVID-19

    Número d'edicte 12234 - Pàgines 49114-49120

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • ​​​​​​​Acord de Ple de data 25/11/2021 per la qual es convoquen subvencions en matèria de projectes i activitats de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món per a l'any 2021, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 12236 - Pàgines 49121-49126

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Resolució d'atorgament d'ajuts al transport escolar 2021-2022

    Número d'edicte 12295 - Pàgines 49127-49128

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Resolució d'atorgament de beques esportives 2021-2022

    Número d'edicte 12296 - Pàgines 49129-49130

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Resolució d'atorgament de beques per a l'estudi 2021-2022

    Número d'edicte 12297 - Pàgines 49131-49134

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Acord de concessió directa i a fons perdut d’ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans

    Número d'edicte 12306 - Pàgines 49135-49137