Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 591282
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 20 d’octubre de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d'urgència del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució núm. 12094, d'11 d'agost de 2021, el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria de la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic (BOIB núm. 110, de 19 d'agost de 2021).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim de 136.218,00 euros (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS i que es preveia distribuir entre les anualitats següents:

 • 2021: 40.305,60 euros
 • 2022: 95.912,40 euros

3. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 110, de 19 d'agost de 2021, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds únicament ha presentat sol·licitud per a la concertació social per al servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic l'entitat ASOCIACIÓN SILOÉ (en endavant SILOÉ).

4. Per part del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials, en data de 16 de setembre de 2021, s'informà sobre els serveis autoritzats i vigents de l'entitat sol·licitant, així com de l'existència o no d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

5. La cap de Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social va emetre informe tècnic per a la Comissió Avaluadora, signat en data 13 d'octubre de 2021 i en el qual es detalla, entre d'altres, les sol·licituds rebudes i l'anàlisi efectuat per part de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social.

6. La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 28 de setembre de 2021, acordant, després del pertinent tràmit d'esmenes, admetre a l'entitat ASOCIACIÓN SILOÉ, i presentar l'informe proposta per a la concessió de la concertació social pel procediment d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic.

7. En data 14 d'octubre de 2021, va ser remès al Servei Juridicoadministratiu la proposta de resolució de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, de data 14 d'octubre de 2021, segons la qual es proposa que el president de l'IMAS resolgui l'adjudicació de les 5 places de la concertació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, per un període d'un any, podent-se ampliar i renovar d'acord amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018, a favor de l'entitat SILOÉ.

A més, atesa la previsió de data d'inici de l'execució del servei, dia 25 d'octubre de 2021, es proposa reajustar les anualitats, segons la distribució següent:

 • 2021: 25.377,60 euros
 • 2022: 110.840,40 euros

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. Per la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social s'ha aportat el Model d'Avaluació de Seguiment, per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

10. El Servei Juridicoadminsitratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163, de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 209, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019 , pel decret de dia 30 de novembre de 2020 i pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel Decret de dia 6 de març de 2020, pel Decret de dia 22 de maig de 2020, pel Decret de dia 9 de juliol de 2020, pel Decret de dia 10 de novembre de 2020, pel Decret de 3 de desembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021 i pel Decret de dia 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), sent nomenat el senyor Javier de Juan Martín conseller executiu de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

11. La Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

12. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009), estableix a l'article 89.1 que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

L'article 89 bis d'aquesta norma disposa que les entitats d'iniciativa privada que ofereixen serveis socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica o insular es poden acollir al règim de concerts en els termes que estableix aquesta Llei.

13. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

L'article 7.3 disposa que una vegada extingit l'acord d'acció concertada per alguna de les causes que estableix aquesta llei, l'administració que hagi realitzat l'acció concertada ha de garantir a les persones usuàries la continuïtat en la prestació del servei.

14. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

15. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

16. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada al BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021(BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

17. El Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la Cartera Insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca de data 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Aquesta normativa estableix, entre d'altres, les condicions tècniques i materials i els requisits de qualitat dels serveis de serveis socials per poder optar al règim de concert social.

18. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual estableix els serveis socials per a persones amb discapacitat i per a persones majors, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018).

19. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 28 de novembre de 2019, relativa a l'actualització dels preus dels serveis concertats per aplicar els increments salarials derivats del conveni col·lectiu pel qual es calculen els preus d'aquests serveis (BOIB núm. 163, de 3 de desembre de 2019).

20. Resolució núm. 12094, d'11 d'agost de 2021, de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per la qual es convoca la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 110, de 19 d'agost de 2021).

Pel que fa al procediment,

21. La Llei 12/2018 a la disposició final primera «Excepcions al requisit de l'acreditació» determina que «per motius d'urgència o quan es tracti de serveis d'implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les necessitats de la població amb altres serveis idonis, l'administració, amb l'acreditació prèvia d'aquestes circumstàncies, pot subscriure acords d'acció concertada amb les entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzats els serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la formalització».

22. El Decret 48/2017 a la disposició transitòria primera fixa el «Procediment d'urgència» per a la concertació i preveu que per tramitar-los, s'aplicarà el procediment previst per al primer concert social.

23. Les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020), a la base 31.4, estableix que l'òrgan gestor tramitarà l'oportú expedient de reajustament d'anualitats amb els requisits establerts a l'article 96 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques.

24. La resolució de convocatòria preveu, al punt 10.3, que la resolució de concessió o denegació del concert social es notificarà individualment a les entitats interessades i es publicarà en el BOIB, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/) i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS

25. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. REAJUSTAR les anualitats d'execució de la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, a la data d'inici prevista, dia 25 d'octubre de 2021, i en conseqüència la distribució de les anualitats amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS, serà la següent:

 • 2021: 25.377,60 euros
 • 2022: 110.840,40 euros

Segon. APROVAR l'adjudicació a l'entitat ASOCIACIÓN SILOÉ (G07682446) de les 5 places de la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, per un període, d'1 any, des de l'endemà de la data de la seva formalització o en la data que expressament es determini a l'acord d'acció concertada; i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 136.218,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.22709, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

PLACES HAB. SUPERVISAT (74,64€/dia)

IMPORTS

IMPORT 2021

IMPORT  2022

TOTAL ENTITAT

SILOÉ

G07682446

5

25.377,60 €

110.840,40 €

136.218,00 €

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici de 2022 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses d'aquest exercici.

Tercer. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex I de la present resolució.

Quart. APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el Model d'Avaluació de Seguiment, que consta com Annex II d'aquesta resolució.

Cinquè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS, així com que es formalitzi el concert d'acord amb els punts 9.3 i 10 de la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 12094, d'11 d'agost de 2021, que aprova la convocatòria.

Sisè. REQUERIR a l'entitat adjudicatària perquè signi electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació d'aquesta resolució.

Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat sol·licitant, així com a la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

La presidenta del IMAS

Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX I

«Acord d'acció concertada entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'entitat xxxxxx per al servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

INTERVENEN

D'una part, el Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), en virtut del Decret de nomenament dels membres del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019) i del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92 de 9 de juliol de 2019), assistit per la secretària delegada de l'IMAS, en virtut del nomenament previst al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 86, d'1 de juliol de 2021.

I d'altra part, el/la Sr./Sra. xxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxx-x, en representació de l'entitat XXXXXX (en endavant XXXX), titular del CIF xxxxxxxx, domicili social al C/ XXXXXXXXXX, nº XX, CP XXXXX, de XXXXX, correu electrònic XXXXXXXXXXXXXXX, en qualitat de XXXXXXX.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar aquest acord d'acció concertada.

EXPOSEN

I. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019.

II. A l'empara de la Resolució núm. 12094, d'11 d'agost de 2021, dictada pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 110, de 19 d'agost de 2021) per la qual es va convocar la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca, s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat XXXXXX és titular d'aquest servei i reuneix els requisits exigits.

III. Que, en data XX de XXXXXX de 2021 el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha dictat Resolució, núm. XXX, d'aprovació de l'adjudicació de la present concertació, i entre les entitats adjudicatàries i prèvia proposta de l'òrgan instructor, s'han adjudicat a l'entitat XXXX X places del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic.

IV. Que la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic està imputada a la partida econòmica 40.23128.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS.

V. Que estant ambdues parts conformes amb la formalització, ho duen a terme d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS

1. Objecte de la concertació

L'objecte del concert és la prestació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic de la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca per l'entitat XXXXX, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest concert social i pel número de places adjudicades a aquesta entitat, que consisteix en X places concertades.

D'acord amb l'establert a l'article 68.1 del Reglament de serveis per a persones amb discapacitat a Mallorca, aquest servei és substitutiu de la llar pròpia o familiar. S'organitza en habitatges ordinaris amb una capacitat màxima de 10 persones usuàries. Els habitatges constitueixen el domicili habitual de les persones que l'habiten i hi conviuen persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l'autodirecció i l'ús dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s'adapta a les necessitats de cada persona.

2. Caràcter de la concertació i règim jurídic aplicable

La present concertació es regirà en quant als efectes i extinció per allò que estableix la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018 (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018), el Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre de 2017). A més, de la Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada al BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017 i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) que estableix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials d'aplicació a l'illa de Mallorca i que és complementària de la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, així com al Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Així com per la convocatòria de concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic i els plecs de prescripcions tècniques de la present concertació, els quals s'adjunten com a annex al present document i ambdues parts expressament subscriuen.

3.Durada de la concertació

La vigència d'aquest acord d'acció concertada serà d'un any a comptar des de xxxxxx, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan l'entitat concertada, en aquest període, hagi obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, de conformitat amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018.

4. Quantia i partida pressupostària

El preu per plaça de la prestació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic és de 74,64 € plaça/dia per plaça concertada.

Tenint en compte el nombre de places adjudicades a aquesta entitat, l'import màxim és de XXXXXXX euros (IVA exempt), que es preveu distribuir entre les anualitats següents:

 • 2021: XXXXXXX euros
 • 2022: XXXXXXX euros

5. Règim d'ocupació de places

Una plaça és en una unitat de prestació de servei per cada persona usuària. Aquesta intensitat d'hores s'ha de flexibilitzar en funció de les necessitats de cada persona, així com es pot prestar individualment o en grup.

En relació a aquests plecs, una plaça correspon a una persona usuària durant tot l'horari d'atenció del servei. En aquest servei no procedeix la ocupació parcial de la plaça.

6. Obligacions de les entitats concertades

L'entitat titular del servei concertat contrau des del moment de subscriure el present acord d'acció concertada les obligacions següents:

a) Dur a terme el servei concertat en els termes establerts en la resolució d'atorgament i en el concert social específic formalitzat.

b) Prestar gratuïtament els serveis a la persona usuària. No es pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

​​​​​​​c) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat del servei i el compliment de la finalitat que determinen el concert.

d) Complir amb l'establert a la convocatòria i al Plec de prescripcions tècniques aplicable; així com amb l'establert en el Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació; amb el previst a la Llei 4/2009 i les corresponents normes de desplegament i d'aplicació, en especial l'establert a l'article 5 de la Llei 12/2018 i a l'article 4 del Decret 48/2017.

e) Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert durant tot el període de vigència corresponent.

f) Atendre a les persones usuàries derivades a través de l'IMAS.

g) Comunicar mensualment a l'IMAS, mitjançant un document en format digital, la relació nominal de les persones ateses, amb el model facilitat a tal efecte.

h) Presentar la memòria anual d'activitats i els documents relacionats al punt 15.2 dels plecs de prescripcions tècniques.

i) Comunicar, qualsevol incidència o canvi de centre i/o plaça concertada, a l'IMAS.

j) Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament del concert a les actuacions de comprovació que efectuï l'IMAS, a les de control financer que corresponen a la Intervenció Delegada de l'IMAS en relació amb les places concertades, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes.

k) Seguir les indicacions i pautes tècniques que estableixi, en temps i forma, l'IMAS.

l) Comunicar els canvis d'accionariat o de titularitat per preservar la identitat institucional que hagi justificat l'acord d'acció concertada.

m) Complir amb les obligacions derivades del XV Conveni Col·lectiu General de Centres i serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat, entre aquestes la prevista a l'article 27 atenent a l'Annex 1 dels plecs de prescripcions tècniques.

n) Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent.

7. Facturació del servei

L'import del preu/plaça/dia fitxat s'ha d'abonar a l'entitat concertada per mensualitats vençudes amb una justificació de les places ocupades durant el mes fins el màxim de les places concertades.

S'haurà de liquidar mensualment una factura relativa a la facturació del servei d'habitatge supervisat amb el servei d'alta intensitat, si escau.

La factura es presentarà en format electrònic a l'aplicació FACe (https://face.gob.es) que és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'administració. A la factura que es presenti ha de constar l'import de la liquidació de les places ocupades corresponents al mes anterior. Amb la factura mensual s'ha d'adjuntar un document amb una relació detallada de les persones usuàries amb les següents dades: nom del servei concertat, nom del centre autoritzat, DNI/NIE i nom de les persones que han ocupat plaça ordenades alfabèticament, grau d'ocupació de la plaça i, si s'escau, dades de baixa o absentisme, tipus de transport i suport extraordinari.

El preu màxim de les places ocupades per persones que causen absentisme és el següent:

 • Absentisme fins a 10 dies naturals consecutius: 100% del preu plaça.
 • Absentisme d'11 a 30 dies naturals consecutius: 75% del preu plaça.
 • Absentisme de més de 30 dies naturals consecutius: 0% del preu plaça.Al cas extraordinari de que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials concertés places reservades per urgències que no es poguessin atendre d'altre forma, el preu màxim de la plaça reservada no ocupada seria del 75% de la plaça.

L'entitat titular del servei no pot facturar a les persones usuàries ni als seus familiars cap quantitat addicional per la prestació del servei concertat d'habitatge supervisat.

En cas de que l'entitat presti o vulgui prestar altres serveis complementaris, s'hauran de notificar a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials detallant el contingut del servei, horaris i preu a satisfer per les persones usuàries, per que es facin les comprovacions de que les prestacions incloses no corresponen a les pròpies del concert.

8. Pagament

 • L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei de les places concertades. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.
 • L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per places o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit.
 • La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.
 • El pagament de les factures estarà sotmès a la comprovació de que l'entitat titular està al corrent de pagaments amb el Consell de Mallorca, amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i amb l'Agència Tributaria i la Seguretat Social.

9. Condicions materials i de funcionament del servei

L'entitat titular del servei ha de complir, com a mínim, l'establert al Reglament pel qual es regula el funcionament del serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca inclosos a la cartera insular de serveis socials, i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca el 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018), així com les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec de prescripcions tècniques, aprovat pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en el marc de la convocatòria de la concertació social d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic (BOIB núm. 110, de 19 d'agost de 2021).

10. Cobertura de places

L'entitat concertada es compromet expressament a acceptar les persones usuàries designades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per al servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic.

11. Inspecció i control

El Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials de l'IMAS pot inspeccionar en qualsevol moment el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquest acord d'acció concertada, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic.

12. Justificació

A més de les factures mensuals previstes a la clàusula 7 del present document, l'entitat concertada ha de presentar una memòria justificativa amb els continguts i annexos prevists al punt 15 dels plecs de prescripcions tècniques de la present concertació social, durant del primer trimestre de cada any natural de vigència d'aquest acord d'acció concertada, a partir de l'any següent al seu inici.

13. Causes de resolució

Els acords d'acció concertada s'extingeixen, de conformitat amb el previst a l'article 9 de la Llei 12/2018, pel compliment i venciment del termini, sempre que no s'hagin renovat, o per resolució.

Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació de dos mesos.

b) Renúncia de l'entitat concertada, manifestada amb una antelació mínima de dos mesos per garantir la continuïtat del servei.

c) Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què s'han de sotmetre el servei objecte de la present concertació i de les obligacions en matèria de seguretat i instal·lacions.

d) Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts, sempre que l'incompliment sigui imputable a l'entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de l'acord i dels plecs de prescripcions tècniques aplicables.

e) Prestació defectuosa de les obligacions acordades.

f) Negació a atendre les persones usuàries derivades per l'IMAS.

g) Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal, laboral, de la Seguretat Social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscs laborals.

h) Pèrdua sobrevinguda dels requisits de participació a la present convocatòria o de les condicions tècniques, econòmiques i financeres que hagin habilitat l'acord d'acció concertada, així com la revocació o la caducitat de l'autorització d'obertura i funcionament i/o de l'acreditació del servei.

i) Mort de la persona física titular del servei o l'extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 29 del Decret 48/2017.

j) Declaració de concurs de creditors de l'entitat titular del servei, a excepció del previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018.

k) Modificació de les condicions tècniques o de les condicions econòmiques per part de l'Administració, sempre que l'entitat d'iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.

l) No disponibilitat sobrevinguda del títol jurídic que acredita la titularitat del servei durant la vigència de l'acord.

m) Així com també les clàusules de revocació previstes en els plecs tècnics objecte del present servei.

14. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest acord d'acció concertada i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.

Les parts concertants es sotmeten expressament als tribunals de Palma, en totes les qüestions que es puguin plantejar i renuncien, en conseqüència, als del seu fur i veïnatge.

I en prova de conformitat de tot quant s'estableix en aquest acord d'acció concertada, ho firmen electrònicament les parts».

Documents adjunts