Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 593461
Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la quarta concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 3 d'agost de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 103 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 22 d'octubre de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

3. En data 12 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la primera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 86.200 euros, dels qual 45.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 40.400 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB núm. de 16 de novembre de 2021)

4. En data 25 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la segona concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 196.000 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB núm. 27 de novembre de 2021)

5. En data 26 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la tercera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels qual 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP.

6. En compliment del punt vuitè de la convocatòria, la cap del Servei d'Ordenació del Transport en data 1 de desembre de 2021 ha emès l'informe previ favorable a la quarta concessió d'ajudes, que pel que aquí interessa indica:

«13. A data d'avui s'han analitzat la resta de sol·licituds presentades dins termini i que han tengut entrada en el Servei que instrueix el procediment, del que resulta que en la modalitat de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC i en la modalitat de transport de mercaderies (MDL i MDP) s'han presentat un total de 68 sol·licituds, de les quals 36 no presenten cap deficiència i 32 presenten deficiències.

Pel que fa a la modalitat de transport discrecional de viatgers VT s'estan analitzant totes les sol·licituds de manera conjunta ja que per a determinar l'import individual dels ajuts és necessari conèixer el nombre total d'autoritzacions per les quals s'ha sol·licitat la subvenció.

14. S'han comprovat els següents punts:

- Que els beneficiaris, d'acord amb el punt desè de la convocatòria, han presentat correctament la sol·licitud i la declaració responsable, amb la qual cosa es considera justificat l'objecte de la subvenció.

- Que els beneficiaris disposen de l'autorització de transport corresponent a la modalitat d'ajuda sol·licitada.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de pagament amb l'Agència Tributària estatal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que no tenen deutes pendents de pagament amb la CAIB i que no tenen sancions pendents de pagament.

 - Que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

15. De les sol·licituds analitzades en les quals la quantia de l'ajut que correspon a cada sol·licitant no supera els 30.000 euros, i en conseqüència no és necessària la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la CAIB, procedeix la concessió d'ajudes per un import total de 204.400 euros dels qual 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.

Conclusió

S'informa favorablement concedir les ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 204.400 euros dels qual 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.»

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

3. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103, de 3 de d'agost de 2021).

4. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 204.400 euros, dels qual 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, per l'import individual indicat.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 204.400 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 204.400 euros, a favor de les persones i entitats que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per l'import individual indicat.

4. Comunicar als beneficiaris que queden obligats a mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022 i al compliment de la resta d'obligacions establertes en el punt novè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d'octubre de 2021.

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

El secretari general Per delegació de competències del conseller Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021) Francesc Ramis Oliver El director general proposant Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX

Sol·licitant

CIF

Exp.

VD/VTC

MDP/MDL

Total

Star Transfers SL

B57466393

107

17.200 €

 

 

Bicars Alveco SL

B57961716

109

17.200 €

 

 

Viravanti SLU

B57683856

110

23.600 €

 

 

Infinity Luxury Car Service Ibiza SLU

B57961542

117

1.200 €

 

 

Autocares Kristian 2019 SL

B16630469

118

2.000 €

 

 

Mr. Jhon Transfer SL

B16613564

130

1.000 €

 

 

Pullmanbus Vip Transfer SL

B48976039

132

1.400 €

 

 

Mallorca On Route Bus Transfer SL

B57948465

136

2.000 €

 

 

Transfer Vibart SL

B16503336

137

1.200 €

 

 

Juan Triay Antonio

***3278**

141

 

1.200 €

 

Autos Vicens SA

A07097322

150

15.400 €

 

 

Gruas Diez Fuente SL

B57973125

156

 

3.200 €

 

Servialsa & Ccbalear SL

B57865354

178

 

8.000 €

 

Juan Catala Sergio

***3938**

180

 

600 €

 

Pons Martinez Raimundo

***1544**

181

6.600 €

 

 

Fred Mobil 1995 SL

B16549339

182

 

11.200 €

 

Servicio Balear de Reparto Integral SL

B57390585

201

 

1.800 €

 

Autocares Adrover SL

B07807225

202

11.800 €

 

 

Mane Bus 2017 SL

B67025429

218

4.200 €

 

 

Nura Bus SL

B57428146

240

5.800 €

 

 

Transports Andres i Sito SL

B57815326

242

 

800 €

 

Transportes Leon Menorca SL

B57913451

269

 

4.400 €

 

Llinas Torrens Mateo

***8547**

270

 

2.200 €

 

Zijlstra Lianne

X4314515Z

273

 

1.200 €

 

Autocares Serra SA

A07051451

388

4.200 €

 

 

Obrador Escribano Distribuciones SL

B57326969

405

 

25.000 €

 

Cardenas Bellido Juan Manuel

***3477**

426

 

3.000 €

 

Sucesores Angel Lopez SL

B07265119

432

 

4.800 €

 

Planells Ribas Jose

***5023**

433

 

1.600 €

 

Mallorca Bus 2014 SL

B57874869

443

8.800 €

 

 

Autocares Rafael Nadal SL

B57692022

448

6.000 €

 

 

Juan Triay Pedro

***3498**

453

 

1.200 €

 

Armat y Romanins SL

B07668841

458

 

3.000 €

 

Transportes JLMB SL

B07603129

481

 

1.600 €

 

 

 

 

129.600 €

74.800 €

204.400 €