Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 589602
Decret prestació de serveis modalitat teletreball novembre 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública mitjançant decret número 122.459, de data 23 de novembre de 2021 va dictar la següent resolució:

ANTECEDENTS

  1. L'article 18 de l'Acord de la Junta de Govern de l'ajuntament de Palma de 10 de juny de 2020 que aprova l'Acord de prestació de serveis en modalitat de teletreball publicat al BOIB núm. 110 de 18 de juny de 2020 i modificat mitjançant l'Acord de Junta de Govern núm. 630 de 30 de juny de 2021 publicat al BOIB núm. 125 d'11 de setembre de 2021 contempla la possibilitat de modificar els termes en què va ser concedida.

  2. El 8 de novembre de 2021 l'Equip Coordinador de Teletreball es va reunir per tal de supervisar, comprovar i validar les noves propostes de teletreball presentades per les diferents àrees.

  3. És per això i d'acord amb la proposta definitiva presentada que es dicta una nova resolució en els termes que va acordar l'Equip Coordinador de Teletreball en la sessió celebrada el 8 de novembre de 2021.

NORMATIVA APLICABLE

  1. L' article 47 bis de el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, afegit pel Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que ve a oferir un marc comú, amb caràcter bàsic, perquè totes les administracions desenvolupin regulacions adients sobre la matèria.

  2. L'article 69 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que disposa que l'Administració tendirà a contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

  3. Acord sindical de dia 8 de juny de 2020 i de 10 de juny de 2021.

  4. Acord de prestació de serveis en modalitat teletreball publicat al BOIB núm. 110 de 18 de juny de 2020 (Fascicle 95 - Sec. III. - Pàg. 18958) i modificat mitjançant l'Acord de Junta de Govern núm. 630 de 30 de juny de 2021, publicat al BOIB núm. 125 d'11 de setembre de 2021 (Fascicle 138 – Sec. III – Pàg. 36449).

Per tot això, i tenint en compte la delegació de competències als regidors i regidores d'Àrea, aprovada per Decret de Batllia núm. 12313, de 18 de juny de 2019, relatiu a l'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, modificat per Decret de Batllia núm. 13026, de 28 de juny de 2019, així com l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les Àrees i Àrees delegades acordat en data 31 de juliol de 2019, la TAE que subscriu proposa al Sr. Regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, tingui a bé emetre el següent:

DECRET

1. Aprovar la relació de les noves sol·licituds de personal de l'Ajuntament de Palma que, conforme als informes emesos pels o per les responsables de les diferents àrees i la proposta definitiva de l'Equip Coordinador de Teletreball reunit en sessió de 8 de novembre de 2021, queden autoritzades per prestar serveis en la modalitat de teletreball a partir de l'1 de desembre de 2021 d'acord als dies indicats a la següent llista:

Relació de persones autoritzades a prestar els seus serveis en règim de teletreball

 

DNI

N. de dies TT

Dies TT assignats

1

43080962F

2

M, J

2

43059113P

1

L

3

42985008D

3

L, X, J

4

34065538P

1

V

5

43038009H

2

L, M

6

43041464T

3

L, M, X

Establir que, tal i com consta a l'Acord de prestació de serveis en modalitat teletreball (BOIB núm. 110 de 18/06/2020) i modificat mitjançant l'Acord de Junta de Govern núm. 630 de 30 de juny de 2021 (BOIB núm. 125 d'11/09/2021), aquesta autorització té una vigència de 6 mesos prorrogables des de la seva data d'inici. Això sense perjudici que pugui ser revisada i modificada en qualsevol moment de la seva execució, bé pel titular de l'Àrea en que es presten els serveis o be per l'Àrea de Funció Pública.

2. Aprovar la relació de les noves sol·licituds de personal de l'Ajuntament de Palma que, conforme als informes emesos pels o per les responsables de les diferents àrees i la proposta definitiva de l'Equip Coordinador de Teletreball reunit en sessió de 8 de novembre de 2021, queden autoritzades per prestar serveis en la modalitat de teletreball a partir de la data que s'indica a continuació ja que serà la data en la qual farà 3 mesos d'ocupació efectiva del lloc de treball, d'acord als dies indicats a la següent llista:

 

DNI

N. de dies TT

Dies TT assignats

Data d'inici

1

43100476V

1

DV

15/12/2021

2

43224649J

1

DV

13/12/2021

3

48996454Z

1

DJ

27/12/2021

4

43199431A

1

DL

07/12/2021

3. Aprovar les modificacions del dies de teletreball proposats mitjançant els informes emesos pels o per les responsables de les diferents àrees i la proposta definitiva de l'Equip Coordinador de Teletreball reunit en sessió de 8 de novembre de 2021, a partir de l'1 de desembre de 2021, els quals es recullen al següent llistat:

 

DNI

N. de dies TT

Dies TT assignats

1

47881141V

2

DM, DJ

2

43090502W

1

DV

3

34066498W

1

DM

4

43044843K

1

DV

5

43012716W

1

DL

6

43004407L

1

DM

7

43175759K

1

DM

8

43093381Y

2

DM,DV

Establir que, tal i com consta a l'Acord de prestació de serveis en modalitat teletreball (BOIB núm. 110 de 18/06/2020) i modificat mitjançant l'Acord de Junta de Govern núm. 630 de 30 de juny de 2021 (BOIB núm. 125 d'11/09/2021), aquesta autorització té una vigència de 6 mesos prorrogables des de la seva data d'inici. Això sense perjudici que pugui ser revisada i modificada en qualsevol moment de la seva execució bé pel titular de l'Àrea en que es presten els serveis o bé per l'Àrea de Funció Pública.

4. Acceptar la sol·licitud dels treballadors que a continuació es detallen de pròrroga de prestació de serveis mitjançant el règim de teletreball, tota vegada que en compleix els requisits establerts recollits al programa de teletreball de l'Ajuntament de Palma i s'ha aprovat tant pels seus superiors com per l'equip coordinador del programa de teletreball reunit en sessió de 8 de novembre de 2021.

 

DNI

N. de dies TT

Dies TT assignats

Inici pròrroga

1

43031589S

3

DM, DJ, DV

15/11/2021

2

43152715T

4

DL, DX, DJ, DV

15/11/2021

La jornada de treball serà la mateixa que correspondria al mateix període de jornada de treball desenvolupada presencialment, en termes de còmput mensual.

Establir que, tal i com consta a l'Acord de prestació de serveis en modalitat teletreball (BOIB núm. 110 de 18/06/2020) i modificat mitjançant l'Acord de Junta de Govern núm. 630 de 30 de juny de 2021 (BOIB núm. 125 d'11/09/2021), aquesta autorització té una vigència de 6 mesos prorrogables des de la seva data d'inici. Això sense perjudici que pugui ser revisada i modificada en qualsevol moment de la seva execució bé pel titular de l'Àrea en que es presten els serveis o be per l'Àrea de Funció Pública.

5. Aprovar d'ofici les pròrrogues per 6 mesos més de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball amb les mateixes condicions, tota vegada que es va acordar a la reunió de l'equip coordinador de dia 8 de novembre de 2021 que en els casos de no remetre's cap proposta de modificació, les condicions actuals s'entendran prorrogades d'ofici i així es va informar a la resta de personal. Tot això, sense perjudici que pugui ser revisada i modificada en qualsevol moment de la seva execució, bé pel titular de l'Àrea en que es presten els serveis o bé per l'Àrea de Funció Pública.

Aquestes pròrrogues es recullen a els següents de DNIs,

 

DNI

Data Inici pròrroga

1

43187601H

16/11/2021

2

43151072J

16/11/2021

3

78214518M

16/11/2021

4

43138027D

16/11/2021

5

43047018B

16/11/2021

6

43099707F

12/11/2021

7

42984880L

16/11/2021

8

43133250Q

16/11/2021

9

39171348W

16/11/2021

10

18231655S

16/11/2021

11

43044455R

16/11/2021

12

42985227K

16/11/2021

13

44264388Z

16/11/2021

14

43096800K

16/11/2021

15

44325936Z

16/11/2021

 6. Aprovar la pèrdua d'efecte de l'autorització per prestar serveis en modalitat de teletreball proposat mitjançant l'informe emès pel o per la responsable de l'àrea i la proposta definitiva de l'Equip Coordinador de Teletreball reunit sessió de 8 de novembre de 2021:

  • A partir de dia 10 d'octubre de 2021 a la treballadora amb DNI 43033746X.

7. Denegar la prestació en la modalitat de teletreball a la treballadora amb DNI 43019290K conforme a l'informe emès per la cap del Departament de data 13 de setembre de 2021 en el qual especifica que les funcions del seu lloc de feina no és compatible amb aquesta modalitat i la proposta definitiva de l'Equip Coordinador de Teletreball reunit sessió de 8 de novembre de 2021.

8. Ratificar les següents pèrdues d'efectes de les autoritzacions per prestar serveis en modalitat de teletreball degut a les següents causes:

 

DNI

Tipus

Data efectes

1

41538247V

Fi nomenament

17/08/2021

2

46065188Y

Fi nomenament

03/09/2021

3

43098032B

Fi nomenament

30/09/2021

4

43218708Y

Fi nomenament

17/08/2021

5

49868489G

Fi nomenament

17/08/2021

6

78194503T

Jubilació

30/09/2021

7

43219276E

Fi nomenament

17/08/2021

8

43192549K

Fi nomenament

17/08/2021

9

43076196W

Fi nomenament

14/11/2021

10

18225648B

Fi nomenament

03/11/2021

11

43155683R

Fi nomenament

01/11/2021

12

43008896T

Canvi de lloc de feina

10/10/2021

13

43089537A

Canvi de lloc de feina

07/11/2021

14

34068291R

Canvi de lloc de feina

01/11/2021

15

43157396N

Canvi de lloc de feina

06/09/2021

16

43116450Y

Canvi de lloc de feina

07/11/2021

17

44853376H

Excedència

31/08/2021

18

43164407P

Excedència

04/11/2021

19

43148673Y

Excedència

07/11/2021

20

43001289Y

Petició finalització TT

04/11/2021

 

 

 

 

10. Publicar aquesta resolució al Portal del Personal, a la Intranet Municipal  i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

  

Palma, 24 de novembre de 2021

 La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batllia núm. 3.000/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón