Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 593319
Registre de Personal. MF-733. Creació i supressió llocs de feina al Departament de Mobilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 13/10/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-733 relativa a creació i amortització de llocs de feina del departament de Mobilitat.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 24 de novembre de 2021

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 733 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MOS

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

ÒRGAN:

MOS001

DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

UNITAT:

MOS0011000

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010045

TAG

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F20010045

TAG

2

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

 

UNITAT:

MOS0011120

DEPARTAMENT DE MOBILITAT / SERVEI ADMINISTRATIU DE MOBILITAT / SECCIÓ DE TRANSPORTS

LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150045

CAP DE SECCIÓ DE TRANSPORTS

1

S

24

65

C

AJP

A2

JG1

H1

AG

3052 - SUBESCALA DE GESTIÓ

 

C1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

59

  18.983,86 €

65

  19.555,20 €