Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 590903
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

 2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen obtenir una subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible.

 3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar la documentació justificativa de les actuacions duites a terme, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment.

 4. Els serveis tècnics competents han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions efectuades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

 1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

 3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

 4. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II), (BOIB núm. 169, 1 d'octubre de 2020).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

 1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

 2. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2019.

 3. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

 

Contra aquesta Proposta de resolució, podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 1 de desembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats

Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar (€)

Subvenció proposada (€)

Import a desvincular (€)

Motiu

MOVES II-71/2020

BARTOLOMÉ FIOL BENASSAR

***7394**

5.500

6.039,60

539,60

Les factures i el pagament del punt de recàrrega són anteriors a la data de sol·licitud.

MOVES II-143/2020

TECNO MOVIL MÁS QUE COCHES, SL

***6319**

988

1195,48

207,48

El cost elegible per a la subvenció ha de ser sense IVA.

MOVES II-354/2020

ANTONIO MAIMÓ MALONDRA

***3955**

5.500

6.106,48

606,48

Renuncia a la subvenció del punt de recàrrega.

MOVES II-422/2020

JOSÉ ANTONIO GIL SÁNCHEZ

***3639**

568,26

592,73

24,47

La factura és inferior al pressupost.

MOVES II-432/2020

DAMIÀ GOMILA VILLALONGA

***0192**

610,56

725,52

114,96

La factura és inferior al pressupost.

MOVES II-438/2020

VICENTE RODRIGO RAMÍREZ

***5843**

726,00

1.016,40

290,40

La factura és inferior al pressupost.